Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 48 - 2018

28-11-2018

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 27 november 2018

Samenwerking Vijf Eiken

Zes bedrijven op De Vijf Eiken hebben het initiatief genomen om samen te werken aan de verduurzaming van de bedrijven op dit industrieterrein. Twee onderzoeken (gefinancierd door de provincie Noord-Brabant) hebben inzichtelijk gemaakt welke energiebehoefte er bestaat per bedrijf en in totaal. De bedrijven hechten er veel waarde aan om de unieke samenwerking tussen de bedrijven en de overheid voort te zetten, omdat deze veel toegevoegde waarde heeft voor de duurzaamheidsprestaties op Vijf Eiken. Ook het college zet deze samenwerking graag voort en zal daarom in december de intentieovereenkomst Samenwerken aan verduurzaming Vijf Eiken ondertekenen.

Reconstructie Vrachelsestraat

Het college stelt gelden beschikbaar voor de renovatie en reconstructie van de Vrachelsestraat, die hard toe is aan onderhoud. Vanwege de ontwikkeling van de Contreie is de Vrachelsestraat een verblijfsgebied geworden, dat ingericht dient te worden als 30-km-zone. De Vrachelsestraat wordt gebruikt door diverse verkeerssoorten: fietsers (waaronder veel scholieren) autoverkeer en landbouwverkeer. Met name het bevorderen van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers, is een belangrijke doelstelling binnen dit project. Voordat er een definitief ontwerp kan worden opgesteld, wordt eerst nog onderzoek gedaan naar het huidige trillingsniveau bij een aantal woningen aan de Vrachelsestraat.

Garantstelling ijsmarkt

De gemeente Oosterhout staat tijdelijk garant voor maximaal € 35.000 voor een eventueel exploitatietekort van de ijsbaan op de Markt. De stichting IJs op de Markt heeft de organisatie en exploitatie van de ijsmarkt 2018-2019 overgenomen. De stichting heeft de nodige financiers gevonden. Van de gemeente wordt nu gevraagd tijdelijk borg te staan voor een maximaal bedrag van € 35.000. Het college stemt daarmee in omdat een ijsbaan op de Markt een belangrijk evenement is voor de levendigheid in de binnenstad tijdens de wintermaanden.

Onderzoek gratis wifi

Het college heeft besloten om geen nader onderzoek te doen naar de exploitatie van een gratis wifi-netwerk in het openbaar gebied. Uit anderhalf jaar onderzoek in de binnenstad is gebleken dat nog geen twee procent van de bezoekers gebruik maakt van het gratis wifi-aanbod. De oorzaak daarvan moet gezocht worden in het beschikbaar komen van het 4G-netwerk. Het minimale gebruik weegt volgens het college niet op tegen de hoge kosten die met de aanleg en exploitatie van een gratis wifi-netwerk gemoeid zijn.

Bergsebaan

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning (van maart 2017) voor de verbreding van de Bergsebaan in te trekken. In september 2018 heeft het college immers besloten dat de Bergsebaan niet verbreed zal worden. De Milieuvereniging had bezwaar en beroep aangetekend tegen deze voorgenomen verbreding. In overleg met de Milieuvereniging, Fietsersbond en Leefbaarheidswerkgroep Den Hout is gekeken naar andere veilige oplossingen voor deze weg.

Onderzoek Arkendonk

Het college heeft besloten om zwembad Arkendonk niet geschikt te maken voor (amateur) podiumkunsten. Uit onderzoek is gebleken dat het opnieuw in gebruik maken van het voormalige zwembad een investering vraagt van € 900.000. De kosten voor het geschikt maken voor de functie van een broedplaats voor de podiumkunsten zijn daarin nog niet meegenomen. Het college onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de vestiging van een dergelijke broedplaats op het Galvanitasterrein. De uitkomsten daarvan worden verwacht in het voorjaar van 2019. In afwachting van dit onderzoek blijft deze functie gehuisvest in De Pannehoef. De geplande renovatie van dat gebouw blijft daarmee opgeschort. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • besloten om op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG in te stemmen met de voorstellen van het VNG-bestuur.
  • vragen beantwoord van de VVD-fractie over de horecavoorziening in gemeentelijke sporthallen.
  • het beleidsplan 2018-2023 voor bedrijfsvoering elektrotechnische installaties vastgesteld en twee medewerkers van de gemeente aangesteld als verantwoordelijken voor de installaties.
  • gelden beschikbaar gesteld voor de renovatie van de groenvoorzieningen in de Damloper, Vroenhoutstraat, Merelstraat/Spechtstraat, Jan van Eijckhof en Tulpenlaan. In deze straten worden versleten en/of overlast gevende beplantingen gerenoveerd.
  • besloten om het leerlingen- en jeugdhulpvervoer gezamenlijk aan te besteden en bij de gunning het zwaartepunt te leggen bij de aangeboden kwaliteit van deze diensten.
  • gelden beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de buitenruimte van buurthuis De Klip in Dorst.
  • gelden beschikbaar gesteld voor renovatie van de speelplekken aan de Wolfslaar en de Mgr. Frenckenstraat.
  • gelden beschikbaar gesteld voor de vervanging van een aantal verloren gegane bomen in de verschillende slotparken.
  • middelen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de groenvoorzieningen en rioolvervangingen in de Vlierlaan.
  • besloten om een bedrag van € 135.000 vanuit de rioolgelden toe te voegen aan de exploitatie van het Santrijngebied.