Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 51 - 2018

19-12-2018

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 18 december 2018 

Vaststelling definitief ontwerp Santrijnpark

Het college heeft het definitief ontwerp van het Santrijnpark vastgesteld. Er zijn ruim dertig reacties binnengekomen op het conceptontwerp dat vier weken ter inzage heeft gelegen. Op basis van deze reacties zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo komt er een jeu de boulesbaan, wordt de hondenuitlaatplaats compacter en blijft de Donkerstraat eenrichtingsverkeer. Het college heeft verder besloten dat bomen die niet herplant kunnen worden in het park, elders in de gemeente worden gecompenseerd. De eerste fase van het Santrijnpark zal naar verwachting na de zomervakantie in 2019 worden gerealiseerd. In fasen ontstaat daarmee in het centrum een aantrekkelijke groene verblijfs- en ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.  

Raadsinformatiebrief duurzaamheid

Het college heeft de raad per brief geïnformeerd over de activiteiten die de gemeente en partners, voor zover bekend, in 2018 hebben ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er zonnepalen geplaatst op de gemeentewerf en bedrijfsdaken. Oosterhout Nieuwe Energie heeft een informatiepunt in de Arendstraat geopend en de eerste Groen is Doen! Beurs heeft plaatsgevonden. Er is goed gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening. Thuisvester is in Oosterheide begonnen met het ombouwen van 24 woningen in Oosterheide en Oosteind naar nul-op-de-meterwoningen. En er zijn initiatieven ontstaan voor verduurzaming, waaronder verduurzaming van bedrijventerrein Vijf Eiken. Op dit moment wordt het duurzaamheidsbeleid geactualiseerd. De raad zal hierover in februari besluiten. 

Vaststelling outputcontract Stichting Bruisende Binnenstad

Sinds 1 januari 2018 is er in de binnenstad van Oosterhout een gecombineerde Bedrijven InvesteringsZone (BIZ), waaraan ondernemers en vastgoedeigenaren deelnemen. Medio 2018 is als vervolgstap de Stichting Bruisende Binnenstad opgericht. De stichting is belast met het uitvoeren van het plan van aanpak Samenwerking & Financiering Binnenstad Oosterhout. Er wordt geïnvesteerd in promotie, een gevarieerd aanbod aan beleving, de kwaliteit van het vastgoed, de openbare ruimte en het aanbod van de voorzieningen.

De middelen van de stichting bestaan uit BIZ-gelden, uit bijdragen van bedrijven en vastgoed-eigenaren buiten de BIZ en uit gemeentelijke subsidie. In het outputcontract dat het college met de stichting afsluit staan onder meer afspraken over de taken die de stichting vervult voor het subsidiebedrag van € 140.000,- per jaar voor de periode 2018-2020.  

Vaststelling bestuurlijke kalender 2018-2022

Het college heeft de opgaven voor de stad vertaald naar de bestuurlijke kalender. Hierin staat opgenomen wanneer de beleidsvoornemens uit het bestuursakkoord 2018-2022 aan bod komen. Het college heeft hierin zes kerndossiers benoemd: duurzaamheid, economie en arbeidsmarkt, bruisende binnenstad, woningbouw en leefomgeving, financiële beheersbaarheid van jeugdzorg en Wmo. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.  

Subsidies volksfeesten

Het aantal subsidieaanvragen in het kader van de subsidieregeling volksfeesten en evenementen overschrijdt het subsidieplafond ruim. Het college heeft daarin dan ook een keuze moeten maken. Bij de uiteindelijke verdeling van de subsidies heeft het college zich laten leiden door een inhoudelijke en financiële toetsing van de ingediende voorstellen. Bij de inhoudelijke toetsing is gekeken naar het bijdragen van de ingediende activiteiten aan de beleidsdoelen van de gemeente en de impact voor de stad en haar bewoners. Subsidieaanvragers worden geïnformeerd middels een beschikking op hun subsidieaanvraag.  

Verder heeft het college:

 • Art. 39 vragen van Groen Brabant over de maaltijdvoorziening schriftelijk beantwoord;
 • De raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom het zwartboek Jeugdbescherming Brabant;
 • De raad per brief geïnformeerd over het verloop van het ziekteverzuim in 2018;
 • Ingestemd met het plan van aanpak voor de perspectiefnota 2020 en de raad hierover per brief geïnformeerd;
 • Het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten vastgesteld en de raad hierover per brief geïnformeerd; 
 • Krediet beschikbaar gesteld voor onderhoudsprojecten in de Hoogstraat, Ohmstraat en Natuurkundigenbuurt die in 2019 zullen worden uitgevoerd;
 • Besloten de subsidieaanvragen voor 2019 van Inloop de Pastorie af te wijzen in afwachting van de evaluatie van de pilots voor dagbesteding, waar Inloop de Pastorie onderdeel van uitmaakt;
 • De intentie uitgesproken om het resterend budget voor de kwaliteitsverbetering van het centrumgebied te reserveren voor uitvoering van deze projecten in 2019;
 • Het Besluit wijziging Uitvoeringsbesluiten Participatiewet 2019 vastgesteld;
 • Conform de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 de tarieven voor hulp bij het huishouden 2018, 2019 en 2020 vastgesteld, zodat de markt van de thuiszorg gezond blijft, thuishulpen een fatsoenlijk loon krijgen en inwoners van Oosterhout verzekerd zijn van goede ondersteuning en zorg door gekwalificeerde medewerkers;
 • De raad per brief geïnformeerd over MidZuid, de nieuwe naam van !GO, Entrada B.V. en WerkLink.