Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 8 - 2019

21-02-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 19 februari 2019 

 

Integrale veiligheidsvisie

Het college legt de visie Integrale Veiligheid onder de titel ‘Samen werken aan een veilig Oosterhout’ ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. In deze visie gaat de aandacht vooral uit naar de preventie van incidenten en wordt meer ingezet op samenwerking en verbinding. In deze visie wordt de kijk op integrale veiligheid en de manier van werken uiteen gezet. Naast deze langere-termijnaanpak verschijnt jaarlijks een uitvoeringsplan, met een concrete uitwerking op activiteitenniveau. Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad, wordt deze gedeeld met alle betrokken partners.

Ontwerp Wilhelminahaven

Het college stemt in met een aanpassing van het ontwerp van het plan Wilhelminahaven. Het bestemmingsplan Wilhelminahaven is in de zomer van 2018 definitief geworden, waarna de ontwikkelaar is gestart met de architectonische uitwerking van de gebouwen. Daarbij bleek de gekozen U-vorm van het gebouw Porta II financieel niet haalbaar. Het ontwerp van dat gebouw is nu aangepast.

Bestemmingsplan Den Hout

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout 2018 vast te stellen. Het gaat hier om een actualisatie van het bestemmingsplan dat dateert uit 2008. Er wordt één nieuwe ontwikkeling in meegenomen: de bouw van dertien woningen op het perceel Houtse Heuvel 2. Gebleken is dat onder de inwoners van Den Hout veel belangstelling bestaat voor de zeven starterswoningen en zes ouderenwoningen, die op dat perceel gepland zijn. Omdat de Houtse Heuvel de status van beschermd dorpsgezicht heeft is het plan door de Monumentencommissie getoetst en positief beoordeeld. De projectontwikkelaar heeft een omgevingsdialoog gevoerd en het ontwerp heeft tot 23 januari 2019 ter inzage gelegen. Het college stemt in met de Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en legt deze aan de raad voor.

Verbouwing De Gecroonde Bel

De eigenaar van het monumentale pand Bredaseweg 106 (De Gecroonde Bel) heeft een principeverzoek ingediend voor de verbouwing van een gedeelte van het pand, zodat het beter gebruikt kan worden als event- en vergaderlocatie. Het gaat om de verbouwing van het voormalige brouwhuis en de machinekamer. Burgemeester en wethouders willen in principe akkoord gaan met dit initiatief, omdat het naadloos past in de Toekomstvisie 2030, waarin wordt gepleit voor het behoud van cultureel erfgoed door er nieuwe functies aan toe te kennen. Daarnaast draagt dit initiatief bij aan het bourgondische imago van de stad. Het college stelt als voorwaarden dat voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening, er een omgevingsdialoog wordt gehouden en dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gecreëerd.  

Verder heeft het college:

  • kennis genomen van de kaderbrieven van de verbonden partijen. De raad wordt per brief geïnformeerd.

  • het overzicht van de moties en toezeggingen richting de gemeenteraad geactualiseerd.

  • besloten mr. A.C.P.M. van Dun te herbenoemen als lid van de Adviescommissie Awb

  • besloten om L. Luijten te benoemen tot ambtenaar en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.