Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college Nieuwsberichten

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 januari 2021

Bouwen aan de toekomst

Burgemeester Holtroplaan

Het college laat onderzoek doen naar de mogelijke subsidiëring van het project Burgemeester Holtroplaan, waardoor een volledige herinrichting mogelijk zou worden. Het doel daarvan is te bezien of van deze belangrijke verkeersader door Oosterheide een kwalitatief hoogwaardige weg te maken is, die veilig is voor alle verkeersdeelnemers, met name voor fietsers en voetgangers. Bovendien kunnen bij deze aanpak kansen op het gebied van groen, biodiversiteit, water en klimaatadaptatie benut worden. Ook de aanleg van een veilig vrij-liggend tweerichtingenfietspad wordt in dit verband onderzocht. Daardoor wordt het fietsen in Oosterhout gestimuleerd en wordt geanticipeerd op een mogelijk toekomstige snelfietsroute naar Breda. Dat alles gebeurt in samenhang met het verbeteren van de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor langzaam verkeer en de herinrichting van het parkeerterrein Zuiderhout-Vondellaan (met behoud van de monumentale boom).

Deze brede aanpak van de Burgemeester Holtroplaan voldoet aan de belangrijkste wensen die bewoners en experts in een eerder stadium hebben ingebracht. De gemeente stelt experts en bewoners, aanwezig tijdens de inloopavond eind 2019, met een brief op de hoogte van de stand van zaken.

Duurzaamheid

Toekenning stimuleringslening PIM Senior

Stichting Pim Senior bouwt in Dorst aan huisvesting en zorg voor dementerende ouderen. Het is een zeer duurzaam gebouw waar in de loop van 2021 een PVT-systeem wordt aangelegd, wat zorgt voor opwekking van energie en warm water. Het college heeft besloten Stichting PIM Senior hiervoor een stimuleringslening toe te kennen van €75.000,- en maakt hiermee gebruik van haar bevoegdheid om af te wijken van het advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

gemeenten (SVn). De aanvraag is eerder door SVn afgewezen, omdat de stichting niet kon voldoen aan de voorwaarde drie jaarrekeningen te overleggen. Het college wijkt hiervan af, omdat er een solide businessplan onder de ontwikkeling ligt en de inschrijvingen op de woningen nu al de verwachtingen overtreffen. Daarnaast werkt de gemeente vol energie aan de duurzame toekomst van Oosterhout. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van deze duurzaamheidsambities die zijn vastgelegd in de Routekaart 2019-2022. Gemeente Oosterhout is risicodrager over het resterende bedrag, indien Stichting PIM senior niet aan haar maandelijkse aflossingen kan voldoen.

De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Oosterhout werkt

Bijdrage 2021 BIZ Weststad

Sinds 1 januari 2017 is op bedrijventerrein Weststad een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht.

Jaarlijks dient de BIZ een subsidieverzoek in op basis van een activiteitenplan en begroting. Het college verleent de BIZ in 2021 een bedrag van maximaal € 72.000. De BIZ kan met de bijdrage van de gemeente en de bijdragen van de bedrijven activiteiten uitvoeren op het gebied van veiligheid, onderhoud, bereikbaarheid, duurzaamheid, ondersteuning, advies, kennisuitwisseling, organisatie en communicatie. Daarmee versterken bedrijven en gemeente gezamenlijk bedrijventerrein Weststad. Juist in deze tijd waardeert het college de gezamenlijke investering en inzet van het bedrijfsleven in het bedrijventerrein.

Genieten

Verlenging programma De Brede Buurt

De gemeente Oosterhout maakt zich hard voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, een

samenleving waarin mensen zich verbonden voelen. Dit doen we door zoveel mogelijk partijen en

mensen in Oosterhout met elkaar te verbinden. Op sport-, cultuur- en mediagebied doen we dit door

middel van het programma de Brede Buurt en het platform www.inoosterhout.nl.

De Brede Buurt is een samenwerking van de gemeente Oosterhout met MOOVE Oosterhout, h19, Theek 5, Surplus Welzijn en Delta Onderwijs. Het programma zet sport, cultuur en taal in als middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, participatie, leefbaarheid en gezondheid.

Mede vanwege de coronacrisis en een aantal andere recente ontwikkelingen zoals het onderzoek

naar toekomstscenario’s voor cultuureducatie en –participatie en de start van het wijkgericht werken is

besloten om de het huidige programma De Brede Buurt met één jaar te verlengen tot eind 2021.

Samen met de uitkomsten van deze ontwikkelingen en een gedegen evaluatie van het programma de

Brede Buurt 2017-2020 bereidt het college in 2021 een plan voor over hoe sport- en cultuurstimulering vanaf 2022 zal worden vormgegeven.

Algemeen

Stopzetting inzameling bedrijfsafval bij de milieustraat

Vanaf 1 juli 2021 is het voor bedrijven niet meer mogelijk om hun bedrijfsafval bij de milieustraat in te leveren. Sinds 2010 konden lokale bedrijven bepaalde afvalstromen gratis aanbieden bij de milieustraat. Deze regeling is in strijd met de nu geldende Wet Markt en Overheid, waarin o.a. staat dat overheden alle kosten die ze maken voor een bepaalde dienst, moeten doorberekenen in de prijs. Bovendien is de gemeentelijke kerntaak op het gebied van afval het inzamelen van huishoudelijk afval. Door de focus alleen te richten op deze kerntaak worden de wachtrijen korter wat de inwoners ten goede komt. Bedrijven hebben tot 1 juli 2021 ruim de tijd om een particuliere afvalverwerker te benaderen. Groenafval kunnen zij tegen betaling aanbieden bij de composteerinrichting. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • De raad per brief geïnformeerd over het uitstellen van de doordecentralisatie van beschermd wonen met een jaar naar 1 januari 2023;
  • Vragen van Gezond Burger Verstand over de bestemming van de boerderij aan de Houtse Heuvel 2 in Den Hout schriftelijk beantwoord;
  • Vragen van de VVD over bouwleges OTC de Warande schriftelijk beantwoord;
  • Gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de projectleiding van de opgave Slotjesveld en het project herstructurering Oosterheide onderhands te gunnen;
  • Budget beschikbaar gesteld voor de extra benodigde capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen in 2021 in verband met verwachte extra werkzaamheden;
  • Besloten het resterend krediet van het Sportakkoord 2020 in te zetten voor enkele van de aanpassingen die de Klankbordgroep Ongehinderd Oosterhout heeft aangedragen om Recreatieoord de Warande toegankelijker maken;
  • Mevrouw mr. M.H.Y. Snoeren-Bos aansluitend aan de vorige benoemingsperiode herbenoemd als lid van de Adviescommissie Awb voor een periode van vier jaar tot 1 februari 2025;
  • Besloten alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor legalisering van een uitweg aan de Dahliastraat 21 in Oosterhout;
  • Besloten voor de locatie Heistraat 27 in Oosteind in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de huidige bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’ of de bestemming ‘Bedrijf’ ten behoeve van statische opslag, onder voorwaarde van het voeren van een omgevingsdialoog;
  • Besloten voor de locatie Parallelweg 30 in Dorst in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de huidige bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’.