Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 14 maart 2023

Bouwen voor de toekomst

Regionale Woondeal SRBT

Gemeenten in de regio Breda -Tilburg hebben samen met het rijk, de provincie en de corporaties een Woondeal opgesteld. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de Woondeal SRBT 2022-2030 en stellen de gemeenteraad hiervan op de hoogte met een raadsbrief. Met deze SRBT-Woondeal versterken we onze samenwerking op het gebied van wonen. Samen voegen we in de periode tot en met 2030 netto minimaal ruim 39.000 woningen toe aan de bestaande voorraad. We zetten in op versnelling van onze nieuwbouwprojecten. Ook zetten we samen in op het realiseren van meer betaalbare woningen, waaronder flexwoningen.

Iedere gemeente neemt een aandeel in de sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop. Dat draagt bij aan de evenwichtige verdeling van betaalbare woningen over de regio. De provincie en het rijk zorgen er via ondersteuning voor dat gemeenten de ruimte krijgen om hun programma deels versneld en onder andere in de vorm van tijdelijke woningen te realiseren. Met de samenwerking en afspraken in de Woondeal lopen gemeenten vooruit op een later in 2023 vast te stellen ruimtelijke SRBT-Ontwikkelstrategie.

Algemeen

Verder heeft het college:

  • besloten in te stemmen met het convenant Thuis in de Wijk Regio Breda, waarin tussen woningcorporaties, zorgaanbieders en regiogemeenten afspraken worden gemaakt over de huisvestingopgave in het kader van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (ondertekening op 29 maart);
  • de raad voor te stellen om het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte vast te stellen voor de periode 2023-2026;
  • vragen van fractie Gemeentebelangen beantwoord over het spoor in Dorst;
  • vragen van fractie GBV beantwoord over de windmolens A59;
  • besloten de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Groenendijk 10 in Oosteind gewijzigd vast te stellen, zodat daar een ruimte-voor-ruimtewoning gebouwd kan worden.