Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Bouwen voor de toekomst

 

28 nieuwe woningen en sportpark Den Hout

Vaststellen bestemmingsplan

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan voor 28 CPO-woningen en sportpark Den Hout vast te stellen. Het plan betreft de bouw van 28 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor met name starters en senioren, op de locatie waar nu het hoofdveld van voetbalvereniging Irene ’58 ligt. Het hoofdveld wordt, net als de aanwezige bebouwing (kantine en kleedlokalen) en het parkeerterrein, verplaatst naar de zuidkant van het dorp, waarna het hoofd- en trainingsveld samen een nieuw sportpark vormen.

Het ontwerpbestemmingsplan, dat deze woningbouw en het nieuwe sportpark mogelijk maakt, resulteerde in vier ingediende zienswijzen. Het college stelt de raad voor om de ‘reactienota zienswijzen bestemmingsplan CPO-project en sportpark Den Hout’ vast te stellen en in lijn daarmee het bestemmingsplan deels gewijzigd en voor het overige deel ongewijzigd vast te stellen. De indieners van de zienswijzen worden met een brief geïnformeerd over het besluit en de verdere procedure. Voor het financieel mogelijk maken van de betreffende woningbouw, stelt het college aan de raad voor om de grondexploitatie Den Hout-nabij Ruiterspoor te openen.
 

Definitief ontwerp en investeringskrediet voetbalaccommodatie

Het college stelt de gemeenteraad ook voor om het definitief ontwerp voor de nieuwe voetbalaccommodatie van Irene’58 in Den Hout vast te stellen. Daarnaast vraagt het college om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de werkzaamheden. Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad worden de plannen verder technisch uitgewerkt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Volgens planning is de nieuwe accommodatie in de zomer van 2025 gereed. Doelstelling van de nieuwbouw voor Irene’58 is het realiseren van een eigentijdse, toegankelijke en duurzame voetbalaccommodatie.

 

Tijdelijke huisvesting Activiteitencentrum de Bunthoef

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een andere locatie te zoeken voor het tijdelijk onderbrengen van Activiteitencentrum de Bunthoef, in plaats van de Verrijzeniskerk.

Het college is tot de conclusie gekomen dat er te weinig draagvlak is om de Bunthoef tijdelijk naar de Verrijzeniskerk te laten verhuizen. Er zijn op dit moment te veel onzekerheden die invloed hebben op de voortgang van het nieuwbouwproject. Daarom heeft het college besloten om een andere oplossing te zoeken voor het tijdelijk onderbrengen van Activiteitencentrum de Bunthoef. Op korte termijn zal er duidelijkheid worden gegeven over de mogelijke locatie(s) om tijdelijke units te plaatsen binnen de wijk Oosterheide.

De Bunthoef vervult als activiteitencentrum een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk Oosterheide. Het zorgt voor verbinding tussen de bewoners in Oosterheide. Het college vindt het erg belangrijk dat de activiteiten van de Bunthoef zoveel mogelijk bij elkaar blijven op één tijdelijke locatie, zodat de sociale samenhang van de gebruikers van de Bunthoef overeind blijft. Daarom wordt gezocht naar de beste oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Algemeen

 

Verder heeft het college:

  • de raadsplanning geactualiseerd, zodat de agendacommissie van de gemeenteraad hiermee kan sturen op de agendering van raadsvoorstellen;
  • besloten om de indexering van de tarieven voor Wmo gecontracteerde vrij toegankelijke dagbesteding voor 2024 vast te stellen;
  • vragen beantwoord van de fractie GBV over bomen bij Zuiderhout – Holtroplaan;
  • kennisgenomen van de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw Hanze College en besloten OMO en gemeenteraad te informeren over het proces en voorgenomen besluitvormingsstappen van de nieuwbouw van het Hanze College;
  • vragen beantwoord van de fractie GroenLinks over de bomenkap Julianalaan (zuid);
  • besloten een reactie te verzenden aan de gemeenteraad, naar aanleiding van het initiatiefvoorstel over herstel vergunningplicht gemeentelijke bomen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.