Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 19 juli 2021

Bouwen aan onze toekomst

Omgevingswet

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 26 wetten tot één wet. De concept-Omgevingsvisie is opgesteld met bijdragen van 67 lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. De concept-Omgevingsvisie heeft tien weken ter inzage gelegen, wat 49 zienswijzen opleverde. Het college heeft nu kennisgenomen van deze zienswijzen en een conceptreactie opgesteld. De volgende stap is deze conceptreactie te bespreken met de raad tijdens een debatbijeenkomst. Na het debat in de raad, zal het college een definitieve reactienota opstellen. De raad zal eind november besluiten over de reactienota en de Omgevingsvisie.

Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs

Gemeente Oosterhout stelt in samenspraak met schoolbesturen, maatschappelijke partners en overige belanghebbenden een nieuw IHP op. Daarin worden alle renovatie- en nieuwbouwplannen voor onderwijshuisvesting voor de komende vier jaar concreet gemaakt. Het plan sluit aan op de nog op te stellen inhoudelijke visie op onderwijs, opvang en jeugdzorg. Verder legt Oosterhout verbinding tussen onderwijshuisvesting en de sociaal maatschappelijk impact van een school in een wijk, economie en arbeid, woningbouwstrategie en de duurzaamheidsopgave. Ook zijn er door de coronacrisis nieuwe, verscherpte inzichten ten aanzien van luchtkwaliteit. Tot slot zullen ook duurzaamheidsdoelen als een rode draad door het IHP lopen.

Bijdrage aan opstellen Masterplan Dorst 2030

Het Platform Dorst gaat in samenwerking met de gemeente en met hulp van het bedrijf Space Value een masterplan Dorst 2030 opstellen. Dit masterplan geeft handelingsperspectief voor de toekomst van Dorst en moet breed gedragen worden door (belanghebbende) burgers, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Het opstellen van dit masterplan past binnen de opgave wijkgericht werken en de in dat kader aangewezen pilot Dorst. Het college stelt geld beschikbaar voor de ondersteuning van dit proces door Space Value.

Stedenbouwkundige visie voor basisschool Marcoen

Basisschool Marcoen in Dorst heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Deze groei krijgt naar verwachting zijn hoogtepunt rond 2029, met ca. 425 leerlingen. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor uitbreiding met vier klaslokalen en een leerplein in een modulaire vorm. Er is gebleken dat deze wijze van uitbreiden niet langer houdbaar is voor de omgeving. Om een duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor basisschool Marcoen te realiseren, stelt het college een ruimtelijke studie op voor het gebied rondom de school. Deze moet voor 1 juni 2022 klaar zijn. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Besluit over advies mobiliteitstafels bereikbaarheid Zuidwest Oosterhout

Samen met lokale bewoners- en belangenorganisaties heeft de gemeente in de vorm van mobiliteitstafels gezocht naar oplossingen om de (auto)bereikbaarheid van de zuidwestkant van Oosterhout te verbeteren. Het college onderschrijft grotendeels het advies dat het adviesbureau APPM naar aanleiding van de mobiliteitstafels heeft uitgebracht en biedt dit advies ook aan de gemeenteraad aan. Bij de besluitvorming over de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie wordt besloten welke maatregelen en onderzoeken worden uitgevoerd en wanneer. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Oosterhout werkt

Raadsvoorstel afsluiting Industrieweg, ten noorden van de Koopvaardijweg

Ter verbetering van de veiligheid op bedrijventerrein Weststad stelt het college de raad voor de Industrieweg ten noorden van de Koopvaardijweg, uit de openbaarheid te onttrekken. Aanleiding zijn diverse inbraken en overvallen in de afgelopen jaren op bedrijven rondom de Industrieweg (ten noorden van de Koopvaardijweg) en de overval bij OCT eind vorig jaar. Het gehele gebied zal omheind gaan worden. Dit plan is opgesteld in samenwerking met BIZ Weststad. Het Waterschap, ProRail en beheerders van ter plaatse gelegen buisleidingen behouden toegang.

Genieten

Pilots succesvol afgerond: eindtijd evenementen kerkdorpen en ‘cooling down’ Klappeijstraat

Het college heeft besloten dat de eindtijd van evenementen in de kerkdorpen verruimd mag worden van 24.00 uur tot maximaal 01.00 uur als een organisator dat wenst. Bij evenementen of activiteiten met mobiele tappunten in de Klappeijstraat voert het college definitief een ‘cooling down’ periode in. Dit doet het college op basis van twee pilots. De pilots komen met dit besluit tot een eind. Inwoners krijgen hiermee ruimte om extra te genieten van de initiatieven van horeca en evenementenorganisatoren.

Duurzaamheid

Bijdrage aan LED-verlichting OTC de Warande, MHC de Warande, TV Strijdo en TC Den Hout

Het college levert een bijdrage van € 32.900 aan LED-verlichting die de verenigingen OTC de Warande, MHC De Warande, TV Strijdo en TC Den Hout zelf hebben aangelegd. Het college ondersteunt hiermee de inspanningen van de verenigingen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De gemeente investeerde eerder in duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen die onder het buitensportaccommodatiebeleid vallen. Deze verenigingen vallen daar niet onder.

Algemeen

Subsidie voor Surplus Welzijn voor pilot SteunouderNL

Surplus Welzijn ontvangt subsidie om in 2021 en 2022 een pilot te starten met informele ondersteuning aan overbelaste gezinnen. Het initiatief SteunouderNL koppelt vrijwilligers aan overbelaste gezinnen. Een vrijwilliger vangt een tot twee dagdelen per week het kind (of de kinderen) van een overbelast gezin op en onderneemt leuke en stimulerende activiteiten. De ouders kunnen hierdoor even op adem komen, terwijl tegelijkertijd het kind een plek heeft waar het onbevangen kind kan zijn. Het doel is om alledaagse (opvoed)vragen en problemen klein te houden, zodat kinderen een kansrijke start krijgen en gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Vaststelling projectopdracht realisatie gemeentehuis in Arendshof 2

De raad heeft eerder besloten om het nieuwe gemeentehuis in het bestaande winkelcentrum Arendshof 2 te vestigen. Het college heeft de projectopdracht aan de ambtelijke organisatie vastgesteld. Ook is het Programma van Eisen aangepast aan de nieuwe locatie (vernieuwbouw Arendshof 2 i.p.v. nieuwbouw op het Slotjesveld). Met de vestiging van het nieuwe gemeentehuis in Arendshof 2 investeert de gemeente in de toekomst van de binnenstad en in de duurzame huisvesting van de gemeentelijke organisatie. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Wijziging tarieven en inzamelroutes voor inzameling van bedrijfsafval bij bedrijven en verenigingen

De gemeente Oosterhout haalt bij een aantal bedrijven en verenigingen in de gemeente rest-, GFT- en papierafval op. Dit is geen wettelijke taak van gemeenten. Het bedrijfsafval kan ook door een erkende, particuliere inzamelaar opgehaald worden. De gemeente moet volgens de wet Markt en overheid kostendekkende tarieven vragen, zodat zij niet oneerlijk concurreren met deze afvalbedrijven. Het college heeft nu besloten de tarieven per 1 januari 2022 kostendekkend te maken, zodat voldaan wordt aan deze wetgeving. Verder heeft het college besloten vanaf 1 januari 2022 bedrijfsafval enkel nog in de binnenstad in te zamelen, uit het oogpunt van (verkeers)veiligheid, milieu en het schoonhouden van het centrum. Buiten het centrum stopt de gemeente met de inzameling, omdat deze inzameling tot een kostenverhoging van 90% zou leiden. Bedrijven en verenigingen hebben een half jaar de tijd om desgewenst een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een erkende inzamelaar die al actief is op het bedrijventerrein of in het gebied waar ze gevestigd zijn.

Verder heeft het college:

 • De tarieven voor de vijf jeugdzorginstellingen (zogenoemde gecertificeerde instellingen) verhoogd in lijn met het advies van de Jeugdautoriteit en de raad hierover per brief geïnformeerd;
 • Het definitief ontwerp vastgesteld voor de renovatie van de Wiardi Beckmanhof tot een straat met meer groen, minder verharding, enkele extra parkeerplaatsen en een grasveldje;
 • Boswachters van Staatsbosbeheer aangewezen als toezichthouder voor de Algemeen Plaatselijke Verordening, zodat zij hierop kunnen handhaven in de Oosterhoutse natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer;
 • In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Dommelbergen 2021 en besloten deze na de vakantieperiode ter inzage te leggen en de raad hierover te informeren;
 • Besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de GGD West-Brabant, waarin afspraken vastliggen over plustaken die GGD West-Brabant voor de gemeente Oosterhout uitvoert;
 • Vragen van Gemeentebelangen over de inzet van coronagelden voor cultuur schriftelijk beantwoord;
 • Vragen van GroenLinks over stankoverlast in Vrachelen-Noord schriftelijk beantwoord;
 • Vragen van Voor Heel Oosterhout over het cameratoezicht in de fietsenstalling op de Markt schriftelijk beantwoord;
 • De raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de arbitrage tegen afvalverwerker Attero;
 • De raad per brief geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire 2021 vanuit het Rijk;
 • Het handboek vervanging vastgesteld, waarmee personeelsdossiers verder kunnen worden gedigitaliseerd en wordt voldaan aan de Archiefwet;
 • Het actuele overzicht van toezeggen en moties vastgesteld;
 • De raad per brief geïnformeerd over het proces voor de totstandkoming van de woningbouwstrategie Den Hout.

De burgemeester heeft:

 • De ‘beleidsregel levensgedrag gemeente Oosterhout’ vastgesteld, waarin wordt toegelicht wat dit betekent voor leidinggevenden en exploitanten van o.a. horecabedrijven en seksinrichtingen en voor organisatoren van evenementen met een vergunning;
 • Volmacht verleend aan wethouder Piena voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst plusproducten van de GGD West-Brabant.