Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 13 september

 

Bouwen aan onze toekomst

Herontwikkeling Bredaseweg 38 – 42

De eigenaar van het voormalige snookercentrum aan de Bredaseweg wil op deze locatie dertien kleine, betaalbare appartementen realiseren. Een deel van het pand wordt gesloopt om ruimte te maken voor een binnentuin en (fietsen)bergingen. Het college verleent in principe medewerking aan deze herontwikkeling. Dit zorgt voor een kwaliteitsverbetering van dit deel van de Bredaseweg en het zorgt voor woningen waar behoefte aan is. Weliswaar neemt de parkeerdruk toe in de omgeving, maar er blijft voldoende ruimte om te parkeren.

 

Oosterhout werkt

Toekenning subsidie 2021 BIZ binnenstad

Sinds 1 januari 2021 is er in de binnenstad van Oosterhout een BIZ ingevoerd. Ondernemers en vastgoedeigenaren investeren samen met de gemeente in de binnenstad. Het college stelt nu op basis van de jaarstukken de subsidie over het jaar 2021 definitief vast op bijna € 83.000. De BIZ-gelden worden besteed aan onder meer vergroening, bereikbaarheid en evenementen in de binnenstad.

 

Verder heeft het college:

  • Besloten om, in afwijking van het advies van de Adviescommissie Awb, de omgevingsvergunning voor de bouw van zes appartementen in de Rulstraat ongewijzigd in stand te laten.