Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 26 september 2022

Brede welzijn en kansengelijkheid

Gelijke Kansen Alliantie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om deel te nemen aan de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Oosterhout. Daarbij stellen ze € 15.845,- beschikbaar voor de interventie Petje Af als aanvulling op de subsidie van het ministerie van Onderwijs. De gemeente en onderwijs partners in Oosterhout stellen samen een lokale GKA-agenda op van bestaande en nieuwe projecten om gelijke kansen te bevorderen. Sleutelproject binnen deze agenda is Petje Af, een project om kinderen een naschools lokaal georganiseerd programma aan te bieden. Door deelname aan de alliantie, het vaststellen van de agenda en de uitvoering van de interventies zet de gemeente met het onderwijs in op een gezamenlijke duurzame aanpak voor meer kansengelijkheid.

Coronasteun culturele instellingen

De gemeente heeft een fonds vanuit het Rijk voor organisaties die het lastig hebben gehad tijdens de Corona periode. Hiermee heeft de gemeente al verenigingen en ondernemers gesteund, maar dit fonds is ook bedoeld voor cultuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten culturele organisaties financiële steun in de rug te geven van in totaal € 194.276 voor de gevolgen van de coronacrisis. Vanwege de lockdown in januari en februari 2022 en de andere beperkende maatregelen hebben culturele organisaties, zoals De Pannehoef, BOCK, MOYA, Theater de Schelleboom, Theater de Bussel en Theek 5 de deuren moeten sluiten en/of hun activiteiten moeten staken of aanpassen. Een direct gevolg hiervan is het verlies aan inkomsten en extra kosten die zijn gemaakt om aan de maatregelen te kunnen voldoen. Naast de financiële impact op de organisaties heeft dit ook impact gehad op de mensen die zich (vaak vrijwillig) hiervoor inzetten. Daarom heeft het college besloten deze organisaties te compenseren voor de geleden financiële schade en ze in staat te stellen hun activiteiten toekomstbestendig te maken.

Verder heeft het college

  • Besloten de gemeenteraad voor te stellen de beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen 2024 van de Gemeenschappelijke Regelingen vast te stellen;