Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 25 januari 2021 

Bouwen aan de toekomst

Herziening bestemmingsplan Gentiaanstraat 14 Oosterhout

Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017, herziening 1 (Gentiaanstraat 14) vast te stellen. Hiermee kan op deze voormalige bibliotheeklocatie het plan voor de bouw van 8 patiowoningen voor senioren worden gerealiseerd. In woningbouwstrategie 2030 is opgenomen dat er meer behoefte is aan grondgebonden woningen voor senioren. Dir plan voor 8 patiowoningen draagt bij aan die opgave.

Genieten

Aankoop grond voor natuurcompensatie

Burgemeester en wethouders hebben besloten te onderzoeken om een perceel grond aan te kopen langs het Wilhelminakanaal (bij natuurgebied de Duiventoren) voor natuurontwikkeling ter compensatie van aangelegde of toekomstige werken, zoals fietspaden, rotondes en bedrijvenparken. De gemeente treedt hiervoor in overleg met de provincie Noord-Brabant.

Beleid beheer kruidenvegetaties

  • Oosterhout zet bij inrichting en beheer in op een groene, aantrekkelijke en gevarieerde buitenruimte waarin natuur een volwaardige plek heeft. Om de biodiversiteit van soorten planten en dieren te stimuleren stellen burgemeester en wethouders voor aan de raad om:
  • samen met bewoners gevarieerde bloemrijke en daarom voor insecten waardevolle en aantrekkelijke plekken in te richten. Hierdoor groeit de betrokkenheid bij biodiversiteit in de directe woonomgeving;
  • aanvullend keuzes te maken in het beleid die een positieve bijdrage leveren aan de ecologische of maatschappelijke waarde van het openbaar groen.
  • De keuzes die financiële consequenties hebben worden onderdeel van de discussie over de perspectiefnota.

Algemeen

Beleidskader maatwerkvoorziening beschermd wonen Regio Breda 2021 - 2025

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021 - 2025 vast te stellen. Mensen die beschermd wonen, kunnen dat doen in een accommodatie van een instelling met toezicht en begeleiding (zoals bijvoorbeeld locatie Kromsteven van GGz-Breburg in Oosterhout) maar ook zelfstandig met ambulante begeleiding of via een tussenvorm. Een maatwerkvoorziening beschermd wonen is in principe tijdelijk; het is een opstap naar een zelfstandig(er) bestaan, of een opstap naar langdurige zorg als blijkt dat een beschermende woonomgeving levenslang nodig is om de situatie van de cliënt stabiel te houden.

Vervanging meterkast hockeyclub de Warande

De gemeente Oosterhout verstrekt een éénmalige financiële bijdrage aan Hockeyclub De Warande voor een deel van de kosten van de vervanging van een meterkast in verband metachterstallig onderhoud. Hiermee is de keuze van Hockeyclub De Warande om niet langer onderdeel te zijn van het buitensportaccommodatiebeleid van de Gemeente Oosterhout financieel afgewikkeld. Dit zal ook schriftelijk naar MHC de Warande bevestigd worden.

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Het college stelt voor aan de raad om het beleidsplan Schuldhulpverlening vast te stellen.

Komende beleidsperiode willen we onze ambities waar maken aan de hand van speerpunten. Deze speerpunten zijn  “tijdig, treffend met toewijding en trots.” Met tijdig bedoelen we dat we in een zo vroeg mogelijk stadium schuldhulpverlening willen bieden en met treffend bedoelen we doeltreffend en doelmatig. Met gedreven en gemotiveerde collega’s en maatschappelijke partners zetten wij ons in voor de meest kwetsbare inwoners met geldzorgen. We bieden daar waar mogelijk maatwerk en ons handelen is erop gericht dat we er willen zijn voor onze kwetsbare inwoners.

Verder heeft het college:

  • Besloten om de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor onderzoek naar een nieuwe verbinding tussen de Oude Tilburgsebaan en de N282 in Dorst.
  • Het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Fysieke Leefomgeving 2021 vastgesteld en besloten de raad te informeren met een raadsbrief.
  • Besloten om het jaarverslag Regionaal Bureau Leren West Brabant en het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021-2023 aan te bieden aan de gemeenteraad. En besloten om akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking aan een projectaanjager.
  • Locaties aangewezen voor stemlokalen en briefstembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen.
  • De planning van raadsnota’s geactualiseerd.
  • De bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer PFAS 2020 vrijgegeven voor een inzageperiode van 6 weken.