Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, dinsdag 14 november 2023

 

Bouwen voor de toekomst

Startnotitie volkshuisvestingsprogramma Woonzorgvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de startnotitie ‘volkshuisvestingsprogramma, ofwel woonzorgvisie’ vast te stellen. De startnotitie geeft inzicht in de wijze waarop (proces, inhoud, betrokkenheid en tijdpad) de gemeente Oosterhout, samen met de gemeenteraad en partners, tot een gedragen visiedocument willen komen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Duurzaamheid

Impulssubsidie onderzoek Biovergister

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een impulssubsidie aan Rodenburg Biopolymers te verlenen voor een onderzoek naar een Biovergister op het bedrijventerrein Vijf Eiken. Dit onderzoek moet leiden tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Biovergister medio 2024. De mede financiering van dit onderzoek wordt gedekt uit het project Grote Oogst Vijf Eiken - Heihoef en maakt onderdeel uit van het in januari 2023 goed gekeurde Plan van Uitvoering (PvU) van dit project.

 

Een groene speel- en leeromgeving voor onze kinderen

Subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de verdere uitwerking van de subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen vast te stellen en op te nemen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2024. Onder een groenblauw schoolplein wordt een natuurlijke speel- en leeromgeving verstaan. Deze omgeving biedt een rijk speel- leerlandschap, waar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen. De aanleg van groene schoolpleinen draagt bij aan klimaatadaptatie en stimuleert de biodiversiteit. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief. 

 

Verder heeft het college:

 • besloten het geactualiseerde overzicht van toezeggingen en moties vast te stellen;
 • besloten het Jaarplan Openbare Ruimte 2024 vast te stellen. De projecten in het plan worden onderverdeeld in onderhoud- en vervangingsprojecten, reconstructies en stedelijke uitbreidingen en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
 • besloten om nieuwe verantwoording af te leggen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
 • besloten de gemeenteraad voor te stellen de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Oosterhout vast te stellen;
 • besloten de gemeenteraad voor te stellen een deel van het bedrag uit de uitvoeringsplanning Sport 2023, dat eerder gereserveerd was voor de aanleg van padelbanen Bij TV Tendo, voor andere noodzakelijke investeringen in te zetten;
 • besloten krediet beschikbaar te stellen voor twee rioolprojecten. Het gaat over onderhoud aan en verbetering van het rioolstel in de Wijde Omloop en het oplossen van wateroverlast probleem bij Sirius;
 • besloten het beleid Wet politiegegevens vast te stellen;
 • besloten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) benoemde Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Oosterhout ook te benoemen tot Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de Wet politiegegevens;
 • besloten twintig prepaid pinpassen te verstrekken voor leefgeld aan opgevangen ontheemde Oekraïners die nog geen bankrekening hebben;
 • kennis genomen van de voortgang van de bestuursopdracht districtelijke aanpak Baronie Asiel en opvang. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
 • besloten 24 extra noodopvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne op Lievenshove te realiseren. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.