Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout,  21 november 2022

Oosterhout werkt

Agenda Economie & Arbeidsmarkt

Burgemeester en wethouders hebben de agenda Economie & Arbeidsmarkt vastgesteld. Iedereen moet mee kunnen doen is een belangrijke doelstelling uit de Oosterhoutse toekomstvisie 2030. Om dat te realiseren is een optimale samenwerking nodig tussen ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid. We beseffen daarbij goed dat we geen invloed hebben op de mondiale ontwikkelingen in de economie, maar wel op de samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau, die daar een antwoord op zijn. De agenda Arbeidsmarkt en Economie van de gemeente Oosterhout zet in op die samenwerkingen door, samen met de betrokken stakeholders, drie programmalijnen te ontwikkelen:

  • Iedereen doet mee (inwoners),
  • Sterke lokale economie (werkgevers)
  • en Regionaal krachtig (regio).

Onder deze programmalijnen staan twintig acties beschreven die bijdragen aan oplossingen voor de vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en economie.

Genieten

Horeca De Warande en sporthallen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de horecavoorziening op recreatieoord De Warande vanaf januari 2023 in eigen beheer te bemensen en hiervoor vanaf 2023 een bedrag van €300.000 op te nemen in de begroting. Ook heeft het college besloten de tijdelijke situatie in de horeca van sporthal Arkendonk en sporthal Oosterheide voort te zetten, tot de renovatie van sporthal Arkendonken de renovatie van sporthal Oosterheide.

Ontwerp vernieuwing Speelplek Ganzendonk

Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp voor de vernieuwing van de speelplaats aan de Ganzenhoek goedgekeurd. Het ontwerp is gemaakt samen met de school, bewoners en kinderen uit de buurt. Buiten spelen is belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Oosterhout zet zich in voor goede, uitdagende en vooral diverse speelruimte in de verschillende woonbuurten en kerkdorpen van de gemeente. De speelplek wordt begin volgend jaar vernieuwd, maar voor Oud en Nieuw wordt de bestrating al aangepakt om onveilige situaties te voorkomen. 

Algemeen

Belastingverordeningen 2023

Burgemeester en wethouders hebben de belastingverordeningen voor 2023 vastgesteld en leggen deze voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming. In deze belastingverordeningen staat omschreven wanneer een belasting moet worden betaald en wat het tarief hiervoor is. Het gaat dan over de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, leges, precariobelasting, markt- en reclamegelden, retributies, toeristenbelasting en kwijtschelding.

Islamitische school

Per 1 augustus 2023 komt er een nieuwe basisschool in Oosterhout. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) heeft een aanvraag gedaan bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om een islamitische school te starten in Oosterhout. Het ministerie heeft deze aanvraag goedgekeurd. De gemeente Oosterhout is vervolgens verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van passende huisvesting voor deze school. Het college heeft besloten om SIPO huisvesting aan te bieden in de bestaande schoolgebouwen van de Berkenhof en de Biëncorf. De Berkenhof en de Biëncorf hebben voldoende leegstand om deze school te huisvesten. De locatie Berkenhof wordt de hoofdlocatie. Op de locatie Biëncorf zijn geen groeimogelijkheden. De komende periode praat de gemeente met de schoolbesturen over het mogelijk maken van de huisvesting per 1 augustus 2023 en om de plannen verder uit te werken.

Verder heeft het college

  • kennisgenomen van de ontwikkelingen gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2022. Eventuele begrotingswijzigingen die uit deze circulaire voortkomen, zullen in de eerste concernrapportage 2023 worden meegenomen. Het college informeert de raad hierover met een raadsbrief;
  • akkoord gegaan met het voorstel om het subsidiecontract van stichting Stoof en de Bruisende Binnenstad aan te passen;
  • krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie voor de stoplichten van de kruising Burgemeester Materlaan – Bredaseweg;
  • de planning van raadsnota’s geactualiseerd.