Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout,  18 december 2023

 

Bouwen voor de toekomst

Haalbaarheidsonderzoeken Masterplan Dorst 2030

Voor de vier belangrijkste pijlers uit het Masterplan Dorst 2030 zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door Adviesbureaus Arcadis en Spacevalue. Deze pijlers richten zich op verkeer, onderwijs, sport en dorpsfuncties. Uit de resultaten blijkt dat kleine verkeersmaatregelen de veiligheid en doorstroming in Dorst kunnen verbeteren. Daarnaast wijzen de resultaten uit dat een toekomstbestendig Integraal Kind Centrum op de huidige locatie van de Rooms Katholieke Basisschool Marcoen de beste optie is. Hoewel het Masterplan oorspronkelijk gericht was op grotere leefbaarheidsverbeteringen, is dit aspect nader onderzocht in een aanvullende oplegnotitie over leefbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders biedt zowel de resultaten als de oplegnotitie over leefbaarheid aan de gemeenteraad aan. Het college vraagt de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief om hierover een debat te voeren.

Herinrichting Hoogstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het definitief ontwerp ‘Herinrichting Hoogstraat’ vast te stellen en de gemeenteraad voor te stellen krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Hoogstraat in Oosterhout. Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de definitieve inrichtingsvisie inclusief inspraakverslag voor de herinrichting Hoogstraat. Op basis van deze visie is het voorlopig ontwerp (VO) met een projectteam verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp (DO). Dit definitief ontwerp is tijdens een bewonersavond gepresenteerd aan de bewoners van de Hoogstraat. Het ontwerp werd op de drukbezochte bewonersavond enthousiast ontvangen, waarbij enkele opmerkingen en verzoeken daar waar mogelijk verwerkt zijn in het definitief ontwerp. Om een goede aansluiting te maken op de aanleg van de N629 is besloten om de reconstructie door te trekken tot aan de Heikant. Nu de aanleg van de N629 voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld is gekozen om herstelmaatregelen toe te passen tussen de Ekelstraat en de A27.

Actualisatie Ontwerpbestemmingsplannen

Ter voorbereiding op de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2024) en in het kader van een verbeterde dienstverlening worden alle bestemmingsplannen in de gemeente Oosterhout geactualiseerd. Hierbij worden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt of bestaande rechten veranderd. Na de ter inzagelegging worden de bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het college informeert de gemeenteraad hierover met raadsinformatiebrieven.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout West 2024’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout West 2024’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. In het kader van de actualisatieronde heeft het college de procedure gestart om te komen tot een geactualiseerd bestemmingsplan voor de wijk Vrachelen (1, 2, 3, Contreie) en het eiland Zwaaikom.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Slotjes / Oud-West 2024’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Slotjes / Oud-West 2024’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. In het kader van de actualisatieronde heeft het college de procedure gestart om te komen tot een geactualiseerd bestemmingsplan voor de wijken Slotjes midden, Slotjes west, Oud-West en de vaste wal van Zwaaikom (Laverie).

 • Ontwerpbestemmingplan ‘Bedrijventerreinen Oosterhout 2024’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Oosterhout 2024’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. In het kader van de actualisatieronde zijn naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en een instructieregel van de provincie Noord-Brabant een aantal aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd.

 

Duurzaamheid

Realisatie van ecologische hotspots

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten investeringsmiddelen (opgenomen in de uitvoeringsplanning 2023 Openbare Ruimte) beschikbaar te stellen voor de realisatie van ecologische hotspots, waarmee bloembollen en inheemse bloemen zullen worden geplant en gezaaid ter versterking van de biodiversiteit. Oosterhout investeert in biodiversiteit in overleg met de Groene Tafel door zowel beheer als door inrichting van de openbare ruimte en bouwt zo aan een aantrekkelijke en waardevolle stad.

 

Algemeen

Verder heeft het college:

 • de planning van raadsnota’s geactualiseerd;
 • vragen beantwoord van de fractie Gemeentebelangen over rattenoverlast;
 • vragen beantwoord van de fractie LOeS over gaslekken bij werkzaamheden;
 • vragen beantwoord van de fractie PvdA over onderwijsachterstandsmiddelen;
 • besloten de overeenkomst 'Intentieverklaring Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer' aan te gaan en deze te laten ondertekenen door de wethouder Mobiliteit;
 • besloten bouwkundige duurzaamheidsmaatregelen door te voeren aan Dorpshuis de Klip te Dorst en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen uit de uitvoeringsplanning 2023 (beleidsterrein Accommodatiebeheer);
 • besloten om de stichting Huis voor Amateurs door middel van een aanvullende subsidie in 2023 en een korting op de huur in 2024 te compenseren voor de extra kosten en verminderde inkomsten door de verhuizing van de locatie Pannehoef naar Arendshof II;
 • besloten krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van de buurt Oud-West Noord ten laste van de uitvoeringsplanning 2023 en 2024 (beleidsterrein openbare ruimte);
 • besloten de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van het regioplan West-Brabant in het kader van het integraal zorgakkoord (IZA) en het gezondheidsbeleid Vitaal Oosterhout (GALA);
 • besloten investeringsmiddelen beschikbaar te stellen voor de verbetering van het openbaar vervoer in Oosterhout;
 • besloten krediet beschikbaar te stellen vanuit de investeringen binnenstad 2023 voor de aanschaf van slimme stroomkasten voor de weekmarkt en evenementen op de Markt en Basiliekstraat, als onderdeel van de uitvoeringsplanning incidentele investeringen;
 • besloten om een impulssubsidie aan Surplus Welzijn te verstrekken voor de reeds uitgevoerde extra werkzaamheden bij 23 verhuizingen voor het begeleiden van statushouders in 2023;
 • besloten de gemeenteraad voor te stellen om een verzoek tot suppletie-uitkering uit het gemeentefonds toe te kennen voor de gemaakte kosten voor het opsporen van explosieven binnen diverse herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte en het verwerken/up date houden van digitale bronnen en kaarten;
 • besloten om voor 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor het organiseren van verbindende activiteiten door Oosterhout SDG Lokaal en deze kosten te dekken uit het exploitatiebudget Duurzaam Bouwen;
 • kennisgenomen van de voortgang van de opzet van een Kennis- en arbeidspool RES West-Brabant ten behoeve van de uitvoer van de Energie-en Warmtetransitie;
 • besloten Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar, gemeentelijk belastingambtenaren en belastingdeurwaarders vast te stellen;
 • besloten de gemeenteraad voor te stellen het krediet te delegeren voor de reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout;
 • besloten het ontwerp en de beantwoording van de vragen van het project Reconstructie Berendonk en Wolvendonk vast te stellen en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor het oplossen van de rioleringsproblematiek;
 • besloten subsidies te verlenen in het kader van de subsidieregeling Volksfeesten en evenementen 2024;
 • besloten krediet beschikbaar te stellen uit de uitvoeringsplanning 2023, beleidsterrein incidentele (bijzondere) investeringen voor het meerwerk aan het dak van de Ridderstraat 34;
 • kennisgenomen van de ontslagname van een lid van de adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid en besloten de ontstane vacature op dit moment nog niet in te vullen;
 • besloten het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 26 (Hoevestraat 17) opnieuw voor 6 weken ter inzage te leggen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
 • besloten het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 35 (Vrachelsestraat 53) voor 6 weken ter inzage te leggen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
 • besloten het ontwerpbestemmingsplan Dommelbergen 2021, herziening 4 (Elskensweg 15) voor 6 weken ter inzage te leggen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.