Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen aan onze toekomst

Ontwerpbestemmingsplan Bunthoef

Het college heeft besloten om het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Bunthoef in Oosterhout-Zuid ter vaststelling aan te bieden aan de raad. In dat plan wordt het huidige activiteitencentrum vernieuwd en wordt daar bovenop een woontoren van maximaal 75 appartementen gerealiseerd. Voor dit plan moeten de bestemming en de bouwmogelijkheden op deze locatie verruimd worden. Dit plan is in december 2021 door het college vrijgegeven voor inspraak en heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan en de reactienota met de zienswijzen zal op 24 mei 2022 worden vastgesteld door de raad.

Toekomstvisie Dorst

Het Platform Dorst heeft, in samenwerking met de inwoners van Dorst en met behulp van de gemeente Oosterhout en Space Value een toekomstvisie voor Dorst 2030 opgesteld. Deze visie geeft handelingsperspectief voor de toekomstige ontwikkeling van het kerkdorp en wordt breed gedragen door inwoners, ondernemers en organisaties in Dorst. Burgemeester en wethouders stellen de raad nu voor om kennis te nemen van het concept-Masterplan Dorst 2030 als wenkend perspectief voor de toekomstige ontwikkeling van Dorst. Het college wil de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze visie verder onderzoeken en uitwerken in een uitvoeringsagenda. De gemeenteraad wordt gevraagd daarvoor een bedrag van € 200.000 ter beschikking te stellen uit de vrije reserve. Later kan de raad een definitief besluit nemen over het Masterplan Dorst 2030.

Raadsbrief ‘Wijkgericht werken, een tussenbalans’

Onze inwoners weten zelf heel goed wat ze kunnen doen om hun buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen blijft de gemeentelijke organisatie mee veranderen met de samenleving. Vanaf 1 oktober 2020 doen we dat via wijkgericht werken. Ondanks alle coronamaatregelen is van oktober 2020 tot maart 2022 veel gedaan en bereikt. Met de raadsbrief ‘Wijkgericht, een tussenbalans’ werken praat het college de raad hierover bij.

Overig

Verder heeft het college:

  • het jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren (RBL), over de uitvoering van de Leerplichtwet, aangeboden aan de gemeenteraad.
  • besloten akkoord te gaan met de statutenwijziging REWIN NV, waarmee deze een BV wordt, wat beter aansluit bij de huidige werkwijze van de regionale economische ontwikkelmaatschappij.