Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout,  9 maart 2021

Duurzaamheid

Regionale Energie Strategie 1.0

Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en leggen deze voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De RES 1.0 beschrijft keuzes en randvoorwaarden van de 16 gemeenten in West-Brabant, de provincie en het Waterschap. Er staan met name afspraken in over hoe en waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, over de verduurzaming van de warmtevoorziening – zonder aardgas-, en over de uitbreiding van de energie-infrastructuur binnen de regio. Voor Oosterhout zijn onder andere het zonnepark Dorst en het Energiepark A59 opgenomen in de regionale strategie. Ook het gebruik van de restwarmte van de Amercentrale voor de verwarming van huizen maakt onderdeel uit van het plan. 

Verder heeft het college:

  • Besloten om een raadsinformatiebrief over het vervolg van het Energiepark A59 te sturen. 
  • De raad via een brief informeren over het proces voor de actualisatie van de Nota Verbonden Partijen.
  • In afwachting van de besluitvorming over eventuele nieuwe woningbouwlocaties in en rondom het lint Oosteind, de huidige gebiedsaanduiding stedelijk gebied op het lint Oosteind te handhaven en de raad hierover te informeren met een raadsbrief.
  • Besloten in te stemmen met de derde wijziging gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
  • Besloten tot het vervangen en aanpassen van de brandmeldinstallatie in Theater de Bussel.