Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 8 maart 2022

Bouwen aan onze toekomst

Woningbouwstrategie Den Hout

Het college van burgemeester en wethouders heeft onder voorwaarden ingestemd met de woningbouwstrategie voor Den Hout die door Dorpsbelang Den Hout is opgesteld. Een meerderheid van de bewoners van Den Hout wil woningbouw op het voetbalveld van voetbal vereniging Irene in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Ook verleent het college medewerking aan de bouw van erfwoningen of mantelzorgwoningen bij/in bestaande boerderijen. Voor de periode tot aan 2040 gaat het om in totaal 40 woningen voor ouderen en starters in Den Hout. Zo bouwt Oosterhout aan de toekomst. Het college informeert de raad hierover met een raadsbrief.

Algemeen

Aanbesteding Bravo Flex deelvervoer

Het contract van Deeltaxivervoer West-Brabant loopt 31 december 2023 af. De 16 West-Brabantse gemeenten die nu bij het contract zijn aangesloten, de Regio West Brabant en de provincie bereiden een aanbesteding voor van een nieuw contract dat per 1 januari 2024 in moet gaan. De bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) heeft een koers uitgezet voor de komende en de daaropvolgende aanbesteding. Het gaat over de duur, de reikwijdte en de vormgeving van het nieuwe contract. Het college stemt in met deze koers en informeert de raad hierover met een brief.

Bedrijfsplan 2022 WAVA/MidZuid

Met het bedrijfsplan 2022 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA/MidZuid een gewijzigde begroting gepresenteerd. De gewijzigde begroting laat zien dat het financiële resultaat slechter is dan in de oorspronkelijke begroting van de GR WAVA/MidZuid. Dit vraagt een hogere financiële bijdrage van de gemeenten. Voor Oosterhout zou dit 142.000 euro meer zijn dan begroot. Het college legt het bedrijfsplan voor aan de gemeenteraad met het advies om een zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting. En daarmee het bestuur van de GR WAVA/MidZuid op te dragen stappen te zetten om tot verbetering van de resultaten te komen.

Nieuw normenkader indicatie hulp bij het huishouden

Per 1 april 2022 gebruikt de gemeente een nieuw normenkader voor de toekenning van hulp bij het huishouden. Dit normenkader van bureau HHM wordt toegepast bij aanvragen van nieuwe cliënten. Bij cliënten die een lopende voorziening hebben, wordt het normenkader HHM bij het gesprek voor de herindicatie toegepast. Het normenkader sluit beter aan bij de visie op het sociaal domein. Het normenkader biedt ruimte om maatwerk te bieden, zodat de inwoner de ondersteuning krijgt die past bij zijn situatie. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • besloten de raad actief te informeren over ontwikkelingen bij verbonden partijen;
  • besloten het meldpunt zorg- en bijstandsfraude eind 2022 evalueren en de tekst op de website aan te passen;
  • geld beschikbaar te stellen voor de vervanging van twee containers met hydraulische klapnetten;
  • per brief gereageerd op de vragen van de buurtpreventieteams Vrachelen 1, buurtbeheer Vrachelen 2 Markant, belangenvereniging LMP-weg en wijkteam Houthaven over de besluitvorming rondom de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie, de mobiliteitstafels en de verkeerssituatie in Teteringen. De brief gaat ook naar de raad;  
  • kennis genomen van het besluitvormingsproces van de Regiovisie Jeugdhulp West Brabant Oost. Het proces moet leiden tot een efficiënte en effectieve aanpak van de specialistische jeugdhulp in deze streken.