Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 16 maart 2021

Algemeen

Intentieverklaring Platform Dorst en gemeente

Het college heeft samen met platform Dorst een intentieverklaring ondertekend om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen. Doel is om op basis van vertrouwen samen te werken aan de leefbaarheid, ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Dorst. Via het wijkgericht werken zoekt de gemeente meer de verbinding met de samenleving. In dat kader zijn er wijkmakelaars en wijkwethouders actief. Zij stimuleren burgerinitiatieven en verbinden de buitenwereld met de gemeentelijke wereld. In Dorst is het Platform Dorst het platform dat de inwoners van Dorst verbindt en vertegenwoordigt.

Tweede fase Corona Impact Analyse van start in april

De gemeente Oosterhout gaat opnieuw de gevolgen van de coronacrisis voor de Oosterhoutse samenleving in beeld brengen. Daarmee geeft het college een vervolg aan het proces van de Corona Impact Analyse (CIA), waarmee in mei 2020 is gestart. Het college haalt met enquêtes en gesprekken informatie op bij vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en bedrijfsleven over de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de Oosterhoutse samenleving. Daarnaast worden ook jongeren, cliënten binnen het sociaal domein en bewoners van wijken en kerkdorpen naar hun mening gevraagd. In april vinden drie werkconferenties rondom de thema’s jeugd, arbeidsmarkt & economie en samenleving plaats. Deze Corona Impact Analyse fase 2 vormt een belangrijke basis voor de door de gemeenteraad vast te stellen Perspectiefnota 2022.

Realisatie e-participatieplatform

Het college heeft besloten een centraal, online platform te realiseren waar inwoners kunnen meedenken over projecten of beleid in de gemeente. Dit komt tegemoet aan de vraag van inwoners om meer mogelijkheden om digitaal en tijd- en plaats-onafhankelijk mee te kunnen doen. Het platform wordt een aanvulling op meer traditionele manieren van participatie, zoals bewonersbijeenkomsten. Daarnaast is een digitaal platform in coronatijd wenselijk, gezien de beperkingen die er zijn voor deze fysieke bijeenkomsten. In de toekomst kunnen ook bewonersinitiatieven een plek krijgen op het participatieplatform. Inwoners met initiatieven en ideeën kunnen deze op het platform lanceren en hiermee zelf aan de slag gaan met elkaar en/of met hulp van de gemeente.

Verder heeft het college:

  • Vragen van GroenLinks over enkele incidenten in wijken schriftelijk beantwoord;
  • Vragen van Groen Brabant over piepschuim in het openbaar groen schriftelijk beantwoord;
  • De raad per brief geïnformeerd over het graffitibeleid in antwoord op vragen tijdens de raadsvergadering van januari 2021;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor rioolrenovaties in Slotjes Oost, Vrachelen Zuid-West en industrieterrein Heikant;
  • Besloten het contract met de Kredietbank Nederland voor de uitvoering van schuldhulpverlening met een jaar te verlengen op basis van de huidige voorwaarden, zodat er voldoende tijd is om op basis van het nog vast te stellen beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 een programma van eisen op te stellen en eventuele overdracht van taken zorgvuldig uit te voeren.