Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen aan onze toekomst

Woningbouwprogramma

De woningbouwplannen van burgemeester en wethouders komen in 2022 goed op stoom en ook de komende jaren zal er flink gebouwd worden in Oosterhout. Boven op de lopende woningbouwplannen in de stad en kerkdorpen is er bij de gemeentelijke organisatie nog ruimte om twee initiatieven op te pakken: de locatie Van Halderen/Dreamland en de Bredaseweg 152 (manege). Daarnaast wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd naar woningbouwlocaties in het buitengebied. De gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd over het woningbouwprogramma 2022.

Lichte bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van het onderzoek naar het functioneren van de lichtere bedrijventerreinen in Oosterhout. Het onderzoek is uitgevoerd omdat er steeds vaker verzoeken komen om andere functies toe te staan op deze kleine bedrijvenclusters en kantorenlocaties. Het onderzoek is één van de afwegingskaders die door het college zullen worden gebruikt als er verzoeken komen voor andere functies op een dergelijk bedrijventerreintje.

Algemeen

Laaggeletterdheid

Het college vindt het belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen. Daarom heeft het regionale Jaarplan laaggeletterdheid 2022 vastgesteld. Daarin staan drie maatregelen die laaggeletterden in 2022 gaan helpen: de gemeente betrekt werkgevers bij de aanpak van laaggeletterdheid; de gemeente gebruikt zelf steeds vaker duidelijke taal en de gemeente bereidt de certificering van het Digi-Taalhuis voor.

Verder heeft het college:

  • besloten om - mochten er dit jaar nog coronaregels worden uitgevaardigd - de gemeente tot een bepaald bedrag borg staat voor het exploitatietekort van twee belangrijke evenementen zonder winstoogmerk: het Parkfeest en het Midzomernachtfeest.
  • besloten om het toegangscontrolesysteem van het gemeentehuis te upgraden.
  • het wijzigingsplan voor het pluimveebedrijf aan de Schransmansdreef vast te stellen en de omgevingsvergunning te verlenen. De nieuwe vergunning maakt het mogelijk om nieuwe milieu- en diervriendelijke stalsystemen met luchtwassers op deze plek te bouwen, waarmee de stikstofuitstoot drastisch wordt verlaagd.
  • de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten en Veilig Thuis West-Brabant onderschreven.