Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 5 april 2022

Bouwen aan onze toekomst

Krediet voor park Zandoogje

In 2020 heeft de gemeente geld ontvangen voor de grondverkoop van het Zandoogje. In dat jaar is de bouw van de appartementencomplexen gestart. Deze woningen worden in de zomer van 2022 opgeleverd. Daarna maakt de gemeente de openbare ruimte rondom de gebouwen woonrijp. Deze wordt ingericht als park met een landschappelijke uitstraling. De inrichting van het park is in overleg met ontwikkelaar en toekomstige bewoners tot stand gekomen. Het college stelt hiervoor het geld beschikbaar dat in 2020 in een resultaatbestemming is opgenomen.

Oosterhout werkt

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met MidZuid tot 2026

De gemeente Oosterhout sluit samen met de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg een dienstverleningsovereenkomst met MidZuid over de uitvoering van het Werkgeversservicepunt (WSP) Dongemond. Het WSP Dongemond maakt onderdeel uit van WSP West-Brabant en heeft tot doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Hierdoor kunnen vacatures bij werkgevers worden ingevuld en kunnen werkzoekenden weer aan werk geholpen worden.

Overig

Stand van zaken gemeentelijk coronaherstelfonds

Het Oosterhoutse college heeft ook in 2022 een bedrag van € 500.000,- beschikbaar in het kader van coronaherstel. Met dit fonds wil de gemeente vooral investeren in maatregelen die de (sociaal-economische) structuur van Oosterhout versterken. Het college heeft ook besloten om uit dit fonds een initiatief te financieren voor de aanschaf van virtual-realitybrillen om op hybride manier kennis te maken met beroepen. Hiermee kan het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden verkleind. De raad wordt over de besteding van het gemeentelijk coronaherstelfonds 2021 per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Kennisgenomen van de Managementletter 2021, een interim controle van de accountant ter voorbereiding op controle van de jaarrekeningcontrole;
  • In reactie op zorgen van het bestuur van Stichting Huis voor amateurs het bestuur per brief geïnformeerd over het standpunt van het college over de toekomst van de Pannehoef;
  • Diverse in- en externe medewerkers aangewezen als toezichthouders fysieke domein en de Wet op de Kansspelen;
  • Besloten het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 24 (Groenestraat 1-2)” gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  • Besloten om het aanstellen van een stadsorganist op te nemen als voorstel voor nieuw beleid bij de begroting 2023, zodat het college bij het opstellen van de begroting een integrale afweging kan maken tussen de voorstellen voor nieuw beleid;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Schermerhornstraat.