Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 april 2021

Duurzaamheid

Klimaatadaptatie

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de Uitvoeringsstrategie Klimaatadaptatie voor de jaren 2021 tot en met 2023. Belangrijk onderdeel van de strategie is het besef dat de gemeente dat niet alleen kan. Iedereen in de stad en dorpen is nodig om ervoor te zorgen dat de omgeving de komende tientallen jaren leefbaar blijft.

De gemeente zet onder meer in op een bewustwordingsprogramma met concrete handreikingen om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in actie te komen.

Daarnaast werkt de gemeente aan een klimaatbestendige inrichting van Oosterhout. Te verwachten valt namelijk dat ook Oosterhout in de toekomst steeds vaker te maken krijgt met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenval, meer stormen, extreme droogte, bosbranden en hittegolven. Naast gezondheidsverlies kan de schade voor Oosterhout daarbij oplopen tot duizenden euro’s per inwoner per jaar.

Windpark Oranjepolder

Nadat de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven stemmen burgemeester en wethouders in met de ontwerpvergunning voor het windpark van Eneco in de Oranjepolder. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt samen met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegd. Hierover kan iedereen zienswijzen indienen. Naar de inwoners in de omgeving van het beoogde windpark wordt een bewonersbrief gestuurd om hen te attenderen op de terinzagelegging en de reactietermijn. Ook wordt een webinar georganiseerd waarbij geïnteresseerden nog vragen kunnen stellen ter verduidelijking van de stukken.

Digitale afvalwijzer

Het college heeft besloten om volgend jaar geheel over te stappen naar de digitale afvalkalender. Het jaarlijks afdrukken van 27.000 papieren afvalkalenders, terwijl er goed gebruikte digitale varianten beschikbaar zijn, is volgens het college niet bepaald duurzaam te noemen. De digitale versie is goed toegankelijk via de website  www.mijnafvalwijzer.nl en kan van daaruit eventueel uitgeprint worden. Veel inwoners hebben de Afvalwijzer op hun smartphone geïnstalleerd. Inwoners die niet digitaal zijn kunnen eventueel een geprint exemplaar via de gemeente krijgen. Door het niet afdrukken en verspreiden van de papieren kalender wordt jaarlijks circa 30.000 euro aan kosten bespaard.

Algemeen

Visie sociaal domein

Het college stelt de raad voor de visie Sociaal Domein 2021 vast te stellen. Het college wil dat het goed gaat met de inwoners van Oosterhout. Het is belangrijk dat inwoners een waardevol bestaan kunnen opbouwen, hierin eigen keuzes kunnen maken en veerkrachtig zijn wanneer het leven (even) tegenzit. Het helpt als inwoners met elkaar verbonden zijn en elkaar steunen als het tegenzit. Het versterken van deze kracht is een van de pijlers van de visie Sociaal Domein 2021.

Verder heeft het college:

  • besloten om de medewerkers van Moove (voorheen Oosterhout in Beweging), die sinds 2017 voor het sportbedrijf werken, in gemeentelijke dienst te nemen;
  • vragen beantwoord van Gemeentebelangen over het groen rondom schoolpleinen;
  • vragen beantwoord van Groen Brabant over een datalek bij BWB;
  • een nieuwe interne vertrouwenspersoon ongewenst gedrag benoemd;
  • gelden beschikbaar gesteld voor de vervanging van de openbare verlichting in: de wijk Vrachelen (zuid), de wijk Oosterheide en langs enkele straten in Oosteind, Den Hout en Dorst;
  • de gemeenteraad informatie gestuurd over de resultaten van het wijkgericht werken tussen oktober 2020 en maart 2021;
  • besloten om twee jaar lang een trainee in te zetten op het beleidsterrein duurzaamheid.