Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 april 2022

Bouwen aan onze toekomst

Inrichtingsplan Koningsdijk vastgesteld

De Koningsdijk wordt een eenrichtingsweg met meer groen. Vanaf het voorjaar van 2021 hebben inwoners meegedacht over de herinrichting van de Koningsdijk. De herinrichting is nodig vanwege de komst van woningen en daarmee verkeer in en rondom de Zwaaikom. Inwoners konden ideeën aandragen via onder meer een webinar, doemee.oosterhout.nl en tienminutengesprekken. Ideeën van de inwoners hebben geleid tot een aangepast ontwerp. Dat heeft ter inzage geleden tot 30 januari 2022. Het college heeft nu het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. De herinrichting vindt in de loop van 2022 plaats.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013, herziening Hoevestraat 17 Dorst

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2013 inclusief lint Oosteind, herziening 26 (Hoevestraat 17 Dorst) voor zes weken ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw landgoed aan de Hoevestraat. Dit landgoed heeft een oppervlakte van ongeveer 12 hectare waarvan 5 hectare zal bestaan uit nieuwe natuur. Het landgoed zal openbaar toegankelijk worden en zal aansluiten op het bestaande recreatieve netwerk. Op het landgoed worden twee nieuwe (landgoed)woningen gerealiseerd. Het voormalige agrarische bedrijf wordt omgezet naar de bestemming bedrijf- statische opslag. Het bestaande agrarische bouwvlak wordt verkleind en een van de voormalige varkensschuren is gesloopt. De twee overgebleven schuren zullen worden gebruikt voor de opslag voor materieel om het nieuwe landgoed te onderhouden en voor de stalling van caravans.

Budget starterslening

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een bedrag van €220.000,- wordt overgeheveld van de rekening courant van de blijverslening naar de rekening courant van de starterslening. Dit omdat er meer aanvragen zijn voor de starterslening dan voor de blijverslening. Met het overhevelen van het budget kan de gemeente de starterslening blijven verstrekken en krijgen starters op de woningmarkt een ‘steuntje in de rug’ om hun eerste koopwoning te financieren. Het blijft daarnaast mogelijk om blijversleningen te verstrekken waarmee eigenaars-bewoners aanpassingen aan de woning kunnen aanbrengen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het college informeert de raad per brief over de herverdeling van de budgetten.

Overig

Jongeren preventie teams 2022

Burgemeester en wethouders hebben besloten In te stemmen met een opdrachtverstrekking aan IB Zorg op Maat, voor de uitrol van een jongeren preventie team tijdens de schoolvakanties en feestdagen in 2022 en dit te bekostigen vanuit het coronaherstelfonds.

Eenmalige energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor de verstrekking van een eenmalige energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een brief. De gemeente Oosterhout gaat een eenmalige energietoeslag van € 800,00 geven aan huishoudens met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. Voor huishoudens die al bekend zijn bij de gemeente, zoals bijstandsontvangers, gaat de gemeente deze toeslag automatisch verstrekken. Deze huishoudens hoeven dus geen aanvraag in te dienen en ontvangen de toeslag voor 1 mei. Deze huishoudens krijgen hierover een brief. Huishoudens die niet onder deze automatische toekenning vallen kunnen vanaf 1 juni 2022 een aanvraag indienen voor de energietoeslag. Deze aanvraag kan dan via de gemeentelijke website gedaan worden.

Pilot Centrum voor wonen

Zes organisaties op het snijvlak wonen, welzijn en zorg starten in de vorm van een pilot met een Centrum voor Wonen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deel te nemen aan de pilot die start in het tweede kwartaal van 2022. Het Centrum voor Wonen is bedoeld als een laagdrempelige plek voor informatie, advies en begeleiding bij de mogelijkheden om vitaal, veilig, comfortabel en prettig zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het centrum richt zich op (aanstaande) ouderen, maar ook op jonge inwoners die zelfstandig willen wonen.

Verder heeft het college:

  • vragen beantwoordt van de fractie van GroenLinks over de uitbreiding van Rodenburg;
  • vragen beantwoordt van de fractie van de PvdA over de energietoeslag;
  • een besluit genomen de gemeenteraad voor te stellen om de gewijzigde Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht vast te stellen die nodig is voor de invoering van de Omgevingswet;
  • besloten in te stemmen met het raadsvoorstel voor het vaststellen van de Nota Bodembeheer door de gemeenteraad voor een periode van 10 jaar.