Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 20 april 2021

Oosterhout Werkt

Onderzoek binnenstad / Arendshof 

De gemeente ziet het vitale belang in van een aantrekkelijke en levendige binnenstad. Het gemeentebestuur streeft dan ook samen met de ondernemers, eigenaren en bewoners naar een binnenstad waarin de functies winkelen, horeca, wonen, werken en recreëren in balans samenkomen met een sfeervolle en uitnodigende openbare ruimte. Een binnenstad die meer is dan enkel een plek om je aankopen te doen, maar het sociale middelpunt van de gemeente. Vanuit de in 2017 vastgestelde binnenstad visie werken we de contouren steeds verder uit. Een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendige binnenstad is een nieuwe balans van het aantal vierkante meters detailhandel in verhouding tot de andere binnenstedelijke functies. 

Met de transformatie van het Arendsplein (bankenplein) en Arendshof 2 (gemeentehuis) worden hierin al mooie stappen gezet. Een logische vervolgstap is een traject waarin we samen met de ondernemers en eigenaren van Arendshof 1 kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we met elkaar ook dit overdekte winkelcentrum transformeren naar een toekomstbestendig gebied waarin winkelen, wonen en recreëren in een hernieuwde balans samenkomen?. Het college heeft nu besloten om een stedenbouwkundige visie voor het winkelcentrum op te laten stellen.

Bouwen aan de toekomst

Omgevingsvisie Breda

Burgemeester en wethouders gaan zienswijzen indienen op de concept-omgevingsvisie van de gemeente Breda. In algemene zin onderschrijft de gemeente Oosterhout de lijn van deze visie. Maar in de zienswijzen wil het college nog eens benadrukken dat Oosterhout een rol kan en wil spelen in de regionale woningbehoefte, met name op het gebied van grondgebonden woningen (huizen met tuin). Daarnaast roept het college Breda op om gezamenlijk te pleiten voor aanpassing van de aansluiting Oosterhout-Zuid op de A27, vooral gezien de woningbouwplannen die door Breda worden ontwikkeld aan de noordzijde van Teteringen. Tot slot wil het college in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek aangaan over de gewenste verdubbeling van het spoor tussen Breda en Tilburg en de consequenties voor het kerkdorp Dorst.

Investeringsagenda regio Breda

Het college heeft kennis genomen van de Regionale Investeringsagenda regio Breda (RIA), waarin Breda en de omliggende gemeenten hun ambities voor gezonde groei in de regio presenteren. De regio Breda – waaronder Oosterhout - wil in de komende vijftien à twintig jaar een schaalsprong maken, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Het sluit aan bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In deze regio zal geïnvesteerd worden in de belangrijke thema’s: wonen, groen-blauwe kwaliteit, economie en mobiliteit.

Vanuit Oosterhout worden diverse projecten met een regionaal toegevoegde waarde ingebracht: Galvanitas, transformatie binnenstad, Dorst Oost, uitbreidingslocaties woningbouw; het beekdal Dorst, landschapspark Oosterhout-Breda, de Dongezone bij Geertruidenberg, groen-blauwe mantel Dongen-Oosterhout en dijkversterking Oosterhoutse sluizen tot aan Amer; Side Stream Innovation Valley (biobased cluster); knooppunt Hooipolder, A27 Hooipolder-Annabosch, reconstructie aansluiting Oosterhout Zuid op A27, diverse snelfietsroutes.

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer door de gemeenteraad. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Na een positief besluit op dit voorstel door de gemeenteraad is de bodemkwaliteitskaart  en bijbehorende Nota bodembeheer van kracht en kan in de gemeente Oosterhout onmiddellijk grond worden hergebruikt.

Fietsbrug Vrachelen

Het is technisch en landschappelijk haalbaar om een fietsbrug aan te leggen tussen de wijken Vrachelen en Zwaaikom, maar de kosten daarvan staan volgens burgemeester en wethouders in geen verhouding tot de effecten ervan. Voor een bedrag van tussen de acht en twaalf miljoen euro – afhankelijk van het type – zou er een relatief hoge fietsbrug gerealiseerd kunnen worden, die de reistijd per fiets tussen Vrachelen en de Zwaaikom minimaal zou verkorten. Het is vooral de regelgeving van Rijkswaterstaat en waterschap Brabantse Delta die zo’n brug duur maken. Vanwege diverse voorschriften zou de brug uit één overspanning van circa negentig meter moeten bestaan. Het college zal bij de behandeling van de uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie dan ook aan de raad voorstellen om de fietsbrug Zwaaikom daarin niet op te namen.  

Duurzaamheid

Zonnepark Dorst

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het inspraakverslag rondom het zonnepark bij Dorst. Er kwamen 28 inspraakreacties binnen op dit initiatief. Voor een deel zijn er bezwaren en zorgen over het opofferen van landbouwgrond en de gevolgen voor de natuur, maar en kwamen ook positieve reacties binnen van bewoners die willen participeren in het park. Het college geeft ontwikkelaar Groendus (voorheen Rooftop Energy BV) groen licht voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Inzameling en recycling van luier- en incontinentiemateriaal

Het college is akkoord gegaan met de raadsinformatiebrief over de inzameling en recycling van luier- en incontinentiemateriaal. Vanaf juli 2021 wordt het luier- en incontinentiemateriaal weer gerecycled. Vanaf 2017 werd het luierafval, incontinentie en medisch materiaal  afgevoerd als restafval. De enige luierrecycling aanbieder was er in 2017 mee gestopt. Per juli 2021 is er een nieuwe recycler in Weurt gevonden, die de luiers en het incontinentiemateriaal voor de Brabantse gemeenten gaat recyclen. De frequentie van de luierinzameling bij de kinderdagverblijven en de milieustraat blijft gelijk. De frequentie van de inzameling van medische kliko’s wordt structureel vierwekelijks in plaats van tweewekelijks, omdat slechts 5 van de 100 gebruikers het incontinentie- of medisch afval vaker aanboden. De gebruikers zijn hiervan per brief op de hoogte gebracht. Voor de 5 gebruikers die vaak tweewekelijks aanbieden, komt maatwerk. Het afval uit de medische containers blijft als restafval  afgevoerd worden.

Algemeen

Evaluatie Pilot Regelvrij integraal sociaal domein

In juli 2019 heeft de gemeenteraad en voorstel aangenomen waarbij aan het college de opdracht is gegeven om een pilot regelvrij integraal sociaal domein uit te voeren. In het najaar van 2019 is deze pilot van start gegaan. Het was de bedoeling om deze pilot gedurende een periode van een jaar uit te voeren. Vanwege de coronabeperkingen gedurende de pilot is deze periode verlengd. De GGD West-Brabant heeft een evaluatieonderzoek naar de pilot uitgevoerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat een integrale benadering binnen het sociaal domein in een aantal situaties een meerwaarde heeft, maar dat het niet voor alle complexe situaties de oplossing biedt. De gemeente wil het integraal werken binnen het sociaal domein verder ontwikkelen. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek dienen hierbij als waardevolle input. Het college heeft daarom besloten met een raadsvoorstel de gemeenteraad om commitment te vragen voor de verdere doorontwikkeling van de integrale aanpak binnen het sociaal domein.

Beoordeling van Beleidsplan en Uitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving Vergunningverlening Toezicht en handhaving (VTH)

Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van het toezichtoordeel over het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving VTH. Gemeente Oosterhout heeft de plannen voor vergunningen, toezicht en handhaving op orde. De gemeente kreeg de volle 100 punten van de provincie Noord-Brabant, die via het Interbestuurlijk toezicht (IBT) de plannen van de gemeente beoordeelt. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de inhoud van dit toezichtoordeel met een raadsbrief.

Verder heeft het college:

  • Besloten akkoord te gaan met het tijdelijk verhogen van het onderhoudsniveau van het Lukwelpark, Slotbossetorenpark, Park Brakestein en beide Slotparken van niveau B naar niveau A+ voor de verhoging van de recreatieve waarde van deze parken tijdens de Coronacrisis in de zomerperiode.