Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 19 april 2022

Bouwen aan onze toekomst

Raadsvoorstel woningbouwstrategie Den Hout

De gemeenteraad heeft in 2019 opdracht gegeven om de behoefte aan en locaties voor woningbouw in Den Hout te onderzoeken. Dorpsbelang Den Hout heeft vervolgens de Woningbouwstrategie Den Hout 2021 opgesteld. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de bewoners van Den Hout voorstander is van woningbouw op het voetbalveld van v.v. Irene in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Ook bepleit de visie de bouw van erfwoningen of mantelzorgwoningen bij of in bestaande boerderijen. Voor de periode tot aan 2040 gaat het om veertig woningen. Het college stelt de raad voor deze plannen onder voorwaarden mogelijk te maken en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Oosterhout werkt

Vaststelling wijzigingen uitvoeringsbesluit re-integratievoorzieningen

Vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving en de afstemming in de arbeidsmarktregio heeft het college het uitvoeringsbesluit re-integratievoorzieningen aangepast. Hiermee vereenvoudigen we verschillende procedures. Dat maakt het voor werkgevers eenvoudiger om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Over deze wijziging zijn afspraken gemaakt binnen de arbeidsmarktregio West-Brabant. Zo zetten we binnen de arbeidsmarktregio dezelfde instrumenten in om werkgevers en werkzoekenden te ondersteunen.

Overig

Raadsvoorstel Verordening bekostiging leerlingenvervoer

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. In 2014 heeft de gemeenteraad de huidige Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout vastgesteld. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest in het sociaal domein en in het passend onderwijs. Daarom stelt het college de raad voor de geactualiseerde ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2022’ vast te stellen. De basisgedachte van de verordening is ongewijzigd, namelijk: het financieel ondersteunen van ouders in de kosten die zij moeten maken wanneer hun kind gebruik moet maken van leerlingenvervoer.

Vaststelling Uitvoeringsplan Schulphulpverlening

In het najaar 2021 is het beleidskader Schuldhulpverlening vastgesteld. Deze kaders zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan is beschreven hoe we de komende jaren onze ambities en doelen uit het Schuldhulpverleningsplan 2022-2024 gaan verwezenlijken. Dit doen we in onze reguliere werkzaamheden en met tien projecten. Zo werken we samen met partners aan het voorkomen, signaleren en helpen bij schulden. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Extra ondersteuning praktijkondersteuner huisartsen Jeugd (POH Jeugd)

Er is een toename van het aantal nieuwe cliënten bij de POH Jeugd en van het aantal jeugdigen dat de POH Jeugd zelf behandelt. De verwachting is dat dit mede is ontstaan door de effecten van corona. De gemeente Oosterhout breidt de opdracht aan huisartsengroep Zorroo voor de uitvoering van de functie van de POH Jeugd tot eind 2022 uit met acht uur in de week. Afgelopen jaren is gebleken dat er met de POH Jeugd er meer aandacht is voor preventie en vroegsignalering. Jeugdigen komen laagdrempelig en sneller op de juiste plaats voor passende hulp.

Verder heeft het college:

  • De raad voor te stellen bestemmingsplan Veerseweg 54e vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt dit perceel te splitsen in twee woonpercelen;
  • Besloten werkzaamheden aan composteerinrichting De Hillen enkelvoudig onderhands te gunnen, waarna een verkeersveilige inrit met opstelplaatsen voor vrachtwagens kan worden gemaakt;
  • Het mandaatbesluit voor de gemeente Breda gewijzigd door het gemandateerde bedrag voor de aanbesteding van de onderwijsroute inburgering tot maximaal € 17.000 per persoon te verhogen, zodat dit gelijk is aan het bedrag dat we hiervoor van het Rijk ontvangen;
  • Conform de verordening onderwijshuisvesting geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van leermiddelen voor De Marcoen, De Rubenshof, De Westhoek en de Muldersteeg, die zijn gegroeid in leerlingenaantallen;
  • De gemeenteraad per brief geïnformeerd over de uitkomst van het overleg met Rijkswaterstaat over de beweegbare bruggen in Oosterhout, wat niet heeft geleid tot aanpassingen van het aantal brugopeningen in de spits;
  • De planning van raadsnota’s geactualiseerd.