Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 3 mei 2022

Genieten

Renovatie gymzaal Ridderstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten geld uit de uitvoeringsplanning beschikbaar te stellen voor het vervangen en aanpassen van kozijnen, vervanging van het dak en het plafond in de gymzaal aan de Ridderstraat nummer 5. Als gemeente zorgen we zo voor een prettige sportaccommodatie waar jong en oud samen kunnen gymmen en elkaar ontmoeten, via sport en spel.

Overig

Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdhulpregio West Brabant Oost (WBO)

De juiste en beste hulp voor de jeugdige, zo dichtbij mogelijk en zo thuis mogelijk. Dát doel staat voorop in de regiovisie van de Regio WBO Jeugd waar de gemeente Oosterhout onderdeel van uitmaakt. Jeugdigen en gezinnen moeten weten waar zij terecht kunnen voor deskundige ondersteuning voor hun vraagstukken en problemen. Deze steun wordt tijdig en passend geboden door professionals die integraal en effectief samenwerken. Het moet niet uitmaken waar je als jeugdige aanklopt voor hulp, iedereen wordt benaderd vanuit dezelfde visie en aanpak. Dat is wat we willen bereiken. De regiovisie is tot stand gekomen in een participatietraject met alle partijen die onderdeel uitmaken van het jeugdhulplandschap van jeugdhulpregio WBO: gemeenten,jeu gdhulpaanbieders, verwijzers, ketenpartners, onderwijs en de jeugdigen zelf. Het college stelt de raad voor de regiovisie vast te stellen.

Vaststelling inkoopstrategie Jeugdhulpregio West-Brabant Oost (WBO)

De juiste en beste hulp nabij voor de jeugdige, met de insteek om het kind 'zo thuis mogelijk te laten opgroeien'. Dat organiseren we binnen het beschikbare budget; dat doel staat voor alle partijen in de jeugdhulpregio West-Brabant Oost (gemeenten: Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) voorop. In februari 2021 zijn de uitgangspunten voor de aanbestedingsstrategie voor de inkoop van niet vrij toegankelijke jeugdhulp per 1 januari 2023 vastgesteld. Ook is toen opdracht gegeven om een inkoopstrategie op te stellen. Het college heeft deze inkoopstrategie nu vastgesteld. De vertaling van de uitgangspunten naar deze inkoopstrategie is gebaseerd op gesprekken met jeugdhulpaanbieders binnen Regio WBO. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • een besluit genomen de gemeenteraad voor te stellen om de gewijzigde Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht vast te stellen die nodig is voor de invoering van de Omgevingswet;
  • een besluit genomen de gemeenteraad voor te stellen om een verordening vast te stellen voor een Adviescommissie Omgevingskwaliteit voor de invoering van de Omgevingswet;
  • het overzicht van toezeggingen en moties geactualiseerd.