Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 10 mei 2022

Bouwen aan onze toekomst

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Tracébesluit A27

Eind 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder vastgesteld. Dit maakt het mogelijk de A27 tussen Houten en Hooipolder te verbreden en knooppunt Hooipolder aan te passen. In het Tracébesluit staat dat er op Oosterhouts grondgebied nieuwe verbindingsweg komt  richting Raamsdonksveer bij de huidige op- en afrit 33 A59 – Statendamweg. Een Tracébesluit heeft een directe doorwerking, maar toch is een vertaling in een bestemmingsplan wettelijk verplicht. Daarom legt het college Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 31 (Tracébesluit A27) gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe of andere zaken mogelijk dan al in het Tracébesluit is toegestaan.

Overig

Kwaliteitsonderzoek gemeentelijke toegang jeugd

In opdracht van de gemeente heeft I&O research de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp via het Sociaal Team onderzocht. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de kwaliteit en de manier waarop beslissingen van het Sociaal Team van de gemeente tot stand komen. De conclusie is dat het Sociaal Team ruim voldoende scoort. Er zijn ook aandachtspunten die het college oppakt. Zo bekijkt het college bijvoorbeeld hoe er sneller een beschikking voor enkelvoudige problematiek gegeven kan worden. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2021

Jaarlijks voert de gemeente een cliëntervaringsonderzoek (CEO) jeugd uit bij zowel jongeren als ouders. Over het algemeen beoordelen de deelnemers de toegankelijkheid, kwaliteit en de effecten van het toegangsproces en de geboden ondersteuning als positief. Jongeren en ouders beoordelen het aanvraagproces van jeugdhulp gemiddeld met respectievelijk een 7,2 en een 7,0. Jongeren en ouders beoordelen de verkregen niet vrij toegankelijke jeugdhulp gemiddeld met respectievelijk een 8,2 en een 7,8. Er zijn ook verbeterpunten die het college oppakt. Zo wisten relatief veel jongeren en ouders niet waar ze terecht konden voor hulp en moesten zij vaker dan één keer hun verhaal vertellen. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Kennisgenomen van de begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen;
  • Kennisgenomen van de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein op de Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant Oost en de raad hierover per brief geïnformeerd;
  • Besloten om nogmaals een contract van een jaar af te sluiten met de Kredietbank Nederland voor het uitvoeren van de schuldhulpverlening, zodat dit jaar gebruikt kan worden voor het bepalen van de inkoopstrategie voor het contract na deze periode;
  • Geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van drie bestelbussen en een semi-smalspoortrekker;
  • Waterscouting Zuiderkruis bij uitzondering een impulssubsidie van € 8.500,- gegeven voor de renovatie van wachtschip De Rola, het drijvende clubhuis van de vereniging;
  • Besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het proces om te komen tot een Verstedelijkingsakkoord voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg.