Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Kansengelijkheid

 

Eén gezin één plan

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een brief voor de raad over het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Tijdens de behandeling van de verordening jeugdhulp gemeente Oosterhout 2023 zijn hier vragen over gesteld door de raad. Na Corona waren de wachtlijsten voor hulpverlening groot. Inmiddels zijn de wachtlijsten weggewerkt en is het principe 1 gezin, 1 regisseur bij meerdere problemen in één gezin weer van toepassing. Hiermee voorkomt de gemeente dat er voor één gezin meerdere hulpverleners en contactpersonen onafhankelijk van elkaar bezig zijn. Het gaat dan om ongeveer 20 gezinnen binnen de gemeente Oosterhout. Zo’n gezin wordt nu door één contactpersoon van de gemeente bijgestaan, die regie voert over de nodige hulp.

 

Algemeen

 

Verder heeft het college:

  • besloten het varkensbedrijf aan Ter Horst 8 in Oosteind aan te kopen;
  • besloten de raad voor te stellen om de concept begrotingen 2024 vast te stellen van de gemeenschappelijke regelingen en bij de begrotingen van de OMWB en de GGD zienswijzen kenbaar te maken;
  • kennisgenomen van de begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant. Het college stelt de raad voor geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen;
  • kennisgenomen van de begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en de raad voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen;
  • kennisgenomen van de begrotingswijziging 2023  en het concept beleidsplan 2023-2026 van de GGD West-Brabant. Het college stelt aan de raad voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging en het beleidsplan;
  • het aangepaste uitvoeringsreglement Adviesraad Sociaal Domein 2023 vastgesteld;
  • besloten om de indexering van de tarieven voor Wmo gecontracteerde vrij toegankelijke dagbesteding voor 2023 op 4,49% vast te stellen. Dit in afwijking van de contractueel vastgelegde indexatie van 1,5%. Het college wil hiermee tegemoet komen aan de toenemende kosten van de zorgaanbieders.
  • besloten de raad een brief te sturen met een verkeerskundige toelichting/onderbouwing op enkele aanpassingen in het ontwerp voor overstekend fietsverkeer in de Burgemeester Holtroplaan;
  • besloten de raad een brief te sturen over de reactie op de inspraak van de milieuvereniging over het afwegingskader zonneparken.