Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen aan onze toekomst

Menorah - Ontdekking

Basisschool Menorah is momenteel gehuisvest op drie locaties in de wijk Oosterheide. Twee locaties
worden gehuurd (Griegstraat en Sweelinckstraat), maar de verhuurder heeft de huur opgezegd. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor een semipermanente huisvesting voor de basisscholen Menorah en de Ontdekking aan de Kamerlingh Onneslaan. Het is een eerste stap op weg naar het onderwijscluster Menorah – Ontdekking. 

Duurzaamheid

Zonnepark A59

Eneco heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepark langs de A59. De vergunningsaanvraag heeft in februari en maart van dit jaar ter inzage gelegen. In totaal zijn er veertig zienswijzen ingediend bij de gemeente. Daarin kwam een aantal onderwerpen vaker terug, zoals de wens tot behoud van natuur en recreatie in de Oranjepolder, de voorkeur voor alternatieven voor duurzame energie, het meervoudig benutten van de ruimte en het voldoen aan de aanvullende wensen van de gemeenteraad over participatie. Burgemeester en wethouders hebben de zienswijzen beoordeeld en van een reactie voorzien. De zienswijzen leiden tot enkele aanpassingen van de vergunningsvoorwaarden, maar verder heeft het college geen bedenkingen. De zienswijzennota en de definitieve verklaring van geen bedenkingen worden in juni 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Genieten

Standplaats Slotpark

In februari 2022 is de nieuwe speeltuin in het Slotpark geopend. Het is een dermate groot succes dat bezoekers vragen om bescheiden horecavoorzieningen. Binnenkort kunnen deze bezoekers bij een foodtruck of verkoopwagen een hapje of drankje halen. Het college gaat voor maximaal twee locaties standplaatsvergunningen afgeven. Het gaat om een pilot tot 1 januari 2023, die na deze periode geëvalueerd zal worden. Mocht een voorziening bij de speeltuin een succes zijn, dan kan besloten worden om toe te werken naar een minder tijdelijke vorm van kleinschalige horeca. Het uitwerken zal in samenspraak met mogelijke initiatiefnemers, horeca en omwonenden plaatsvinden.

Overig

Financieel resultaat 2021

De gemeente Oosterhout heeft in het jaar 2021 een bedrag van ruim € 11,5 miljoen niet uitgegeven. Dat blijkt uit de jaarrekening 2021. De oorzaak daarvan moet voor een belangrijk deel gezocht worden in de coronacrisis. Ook de bijdrage van het Rijk in de bestrijding van de coronacrisis pakte hoger uit dan begroot. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een deel van het bedrag (€ 1,8 miljoen) alsnog te besteden aan projecten die in 2021 niet gerealiseerd konden worden of vertraging opliepen. De rest van het overschot (€ 9,7 miljoen) zou wat het college betreft toegevoegd moeten worden aan de algemene reserve, van waaruit toekomstige projecten gefinancierd kunnen worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het resultaat van 2021 op die manier te bestemmen. De behandeling van dit raadsvoorstel vindt plaats op 21 juni 2022.

Het begrotingsjaar 2022 zal mogelijk worden afgesloten met een positief resultaat van circa € 1 miljoen. Dat blijkt uit de eerste tussenrapportage van dit jaar (concernrapportage 2022). Als de raad akkoord gaat met een aantal wijzigingen in de begroting komt het resultaat neer op circa € 849.000.

Samenwerking crisisinterventie jeugd

Oosterhout gaat met de gemeente Altena, Breda, Drimmelen en Geertruidenberg samenwerken in de crisisinterventie voor jongeren tot 18 jaar. Op 1 juli 2022 start dit Regionaal Crisisinterventieteam Jeugd voor jeugdhulpregio West Brabant Oost. Het crisisteam kan 24 uur per dag, zeven dagen per week uitrukken voor interventies.

Verder heeft het college:

  • kennis genomen van de begrotingen 2023 en jaarstukken van de verbonden partijen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio West-Brabant, GGD, RAV, OMWB en MidZuid.
  • besloten om de raad te verzoeken een aanvullend krediet van € 1 miljoen voor de starterslening beschikbaar te stellen omdat het huidige budget nagenoeg besteed is en er nog steeds veel vraag is naar deze lening.
  • kennis genomen van het feit dat het proces van vereffening van Juzt afgerond kan worden door de verkoop van het laatste vastgoedobject van.
  • de corporatie Mooiland laten weten akkoord te gaan met het niet maken van jaarlijkse prestatieafspraken.