Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen aan onze toekomst

Start omgevingsdialoog Oosterhout-Oost

Burgemeester en wethouders hebben besloten te starten met een brede omgevingsdialoog over de mogelijke woningbouwlocatie Oosterhout-Oost. In Oosterhout en de regio Breda – Tilburg is grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren, kleine huishoudens en gezinnen. De mogelijkheden om hierin te voorzien binnen de bestaande stad Oosterhout zijn beperkt. Vandaar dat onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden van een grootschalige woningbouwlocatie in het buitengebied aan de oostzijde van de A27. Dat onderzoek heeft als resultaat de concept visie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’. Deze concept visie laat zien hoe woningbouw en landschapsontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Hiermee kan een aanzienlijke kwaliteitsimpuls worden gegeven aan het gebied aan de oostzijde van de A27, waarbij het karakter van het lint Oosteind behouden blijft en het voorzieningenaanbod en het watersysteem kunnen worden versterkt. Op 1 juni werd de concept visie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dat vormde de start voor een uitgebreid informatie- en participatietraject in de vorm van een omgevingsdialoog.

Verder heeft het college:

  • besloten de raad voor te stellen de geactualiseerde ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oosterhout 2022’ vast te stellen en in werking te laten treden op 1 augustus 2022;
  • besloten om tot augustus 2022 financieel bij te dragen aan een regionaal samenwerkingsverband om kinderen van 4 tot 12 jaar met ernstige dyslexie te ondersteunen;
  • besloten om de geactualiseerde beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2022 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 juni 2022.