Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 14 juni 2022

Bouwen aan onze toekomst

Kwaliteitsverbetering landschap N629

In 2023 staat de aanleg van het nieuwe tracé voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen gepland. In het Provinciaal Inpassingsplan voor de N629 is er aandacht voor de verplichte natuurcompensatie, de landschappelijke inpassing en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit. Voor dit laatste onderdeel zijn samen met vertegenwoordigers van de agrarische sector (ZLTO), natuurbeheerders (Natuurmonumenten), recreatie (Recron), het waterschap, bewoners, verenigingen, bedrijven, wandelaars en grondeigenaren initiatieven ontwikkeld.

Er is nu besloten om € 423.000,- toe te kennen aan een aantal initiatieven, zoals een fiets- en wandelpadennetwerk en het vergroenen van de Heistraat. Dit geld komt uit het totaalbudget voor kwaliteitsverbetering, waarvoor gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie eerder ieder € 300.000,- beschikbaar stelden.

Voor het college is deze vergroening de eerste stap naar de kwaliteitsverbetering voor dit gebied, die de plannen voor Oosterhout-Oost verder versterkt.

Concept-verstedelijkingsstrategieën Brabant

Het college heeft een reactie geformuleerd op de ontwikkelprincipes van concept-verstedelijkingsstrategieën van de provincie en van de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). Het college stemt in met deze ontwikkelprincipes onder voorwaarde dat er ruimte blijft voor het bouwen van woningen buiten het bestaand stedelijk gebied.

Voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen 2022’ ter inzage

Gemeente Oosterhout actualiseert alle bestemmingsplannen ter voorbereiding op de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2022’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan omvat de bedrijventerreinen Weststad 1, 2 en 3, Statendam, Vijf Eiken en Everdenberg (Oost). Nieuwe ontwikkelingen maken geen onderdeel uit van dit plan.

Herontwikkeling Oude Tilburgsebaan 4 Dorst

Het college heeft een plan voor ontwikkeling van de locatie Oude Tilburgsebaan 4 te Dorst vrijgegeven voor de omgevingsdialoog. Het plan bestaat uit de realisatie van 33 nieuwbouwwoningen, waarvan 10 rijwoningen, 8 twee-onder-één kapwoningen, 3 vrijstaande woningen en 12 appartementen. Hiervan bestaat 19% uit goedkope koopwoningen en 30% uit middeldure koopwoningen.

Oosterhout werkt

Hybride Mbo-opleiding Transport & Logistiek

Jongeren in Oosterhout en omgeving kunnen vanaf september 2022 terecht bij een brede, praktische, hybride Mbo-opleiding Transport & Logistiek. Leerlingen lopen vanaf dag één stage bij bedrijven, zodat ze een breed beeld krijgen van de logistiek. Naar behoefte kunnen leerlingen hun opleiding versnellen of verlangzamen.

Logistiek Platform Amerstreek, Curio, Provincie Noord-Brabant en gemeente Oosterhout werken intensief samen om een eigentijdse manier van opleiden te ontwikkelen. De provincie geeft hiervoor € 100.000,- subsidie en het college stelt € 135.000,- beschikbaar. Dit geld is voor de voorbereiding van de opleiding, het inrichten van de leslocatie en bekendheid geven aan de opleiding. Zodra de opleiding goed staat, is er de ambitie om samen met Curio korte om- en bijscholingstrajecten te ontwikkelen voor ondernemers, gemeenten en UWV. Met dit project wil het college structureel bijdragen aan een nieuwe manier van opleiden in Oosterhout, zodat onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven.

Verder heeft het college:

  • De raad geïnformeerd over het zwemwaterbeheer op Recreatieoord De Warande;
  • De raad geïnformeerd over de gevolgen van het temporiseren van de uitvoering van de inkoopstrategie jeugdhulp regio WBO;
  • De raad geïnformeerd over de gemaakte afspraken tijdens de Baroniedag 16 mei 2022, waarop burgemeesters en gemeentesecretarissen van de gemeenten in het district de Baronie1 bij elkaar kwamen over de keten opvang-huisvesting-inburgering voor statushouders en asielzoekers en de hiermee verwante opvang van evacués uit Oekraïne;
  • Geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van diverse voertuigen en apparatuur voor de afvalverwerking;
  • Vier personen aangewezen die wanneer nodig de gemeentesecretaris kunnen vervangen, waarmee er ook voldoende bezetting is voor de vakantieperiodes.