Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen aan onze toekomst

Bestemming Galvanitas

Burgemeester en wethouders stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan voor het terrein van Galvanitas (bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2017, herziening 6) en besluiten deze plannen ter inzage te leggen. Door deze herontwikkeling wordt een nieuwe invulling gegeven aan het Galvanitasterrein, waarbij de karakteristieke opstallen behouden blijven en er zicht ontstaat op een onderscheidend leisure- en woonconcept. Een dergelijk concept kan de aantrekkelijkheid van Oosterhout vergroten, nieuwe bewonersgroepen aantrekken en een kwalitatieve impuls geven aan de gehele kanaalzone. De gemeenteraad wordt met een brief op de hoogte gesteld van de terinzagelegging. Later is het aan de raad om het plan vast te stellen. 

Algemeen

De Stap Vooruit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestuursakkoord 2022-2026 De Stap Vooruit overgenomen, als basis voor het te voeren beleid in deze bestuursperiode. Tevens heeft het college de verfijnde portefeuilleverdeling, de onderlinge vervangingsregeling en de vertegenwoordiging in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Verder heeft het college:

  • kennis genomen van de schriftelijke reactie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de lobbybrief over preventief borstkankeronderzoek, die naar aanleiding van een motie in de raad was gestuurd. De gemeenteraad wordt per brief ge├»nformeerd over deze reactie.
  • kennis genomen van de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Brabantse Gemeenten.
  • besloten om de subsidie aan Surplus Welzijn met ingang van 2022 extra te verhogen. Daarnaast worden er impulssubsidies verstrekt voor het beheer van dorpshuis de Klip, uitbreiding van het (schoolgebonden) jeugdmaatschappelijk werk en de uitbreiding van cursussen Dementie en Nu.
  • besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan de vestiging van een kinderdagverblijf aan de Vorselaar 8, een locatie die voorheen in gebruik was bij een tandtechnisch laboratorium.
  • de raad schriftelijk ge├»nformeerd dat de door Tennet afgekondigde netschaarste geen invloed heeft op de voortgang van het Energiepark A59, omdat ontwikkelaar Eneco tijdig een contract heeft afgesloten met Enexis over de verbinding van het energiepark met het 150kV station in Geertruidenberg.