Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 27 juni 2022

Bouwen aan onze toekomst

Appartementen Warande

Het college heeft besloten om de woningbouwontwikkeling Parck Warande de volgende fase in te laten gaan. Het college is akkoord met de reactienota inspraak en vooroverleg. Dit betekent dat nog voor de zomervakantie het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder en ontwerpbesluit omgevingsvergunning, in procedure worden gebracht. Het plan Parck Warande biedt de mogelijkheid om 138 appartementen en 35 zorgwoningen te bouwen op een perceel dat grenst aan de Warandelaan en Wilhelminakanaal-Zuid. De initiatiefnemers hebben een omgevingsdialoog gehouden. Bij de gemeente zijn twintig inspraakreacties op het plan binnen gekomen. In nauw overleg met de initiatiefnemers is het inrichtingsplan nader uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd. Het college heeft de gemeenteraad per brief hierover geïnformeerd.

Genieten

Beheer recreatieve routes

Regio West-Brabant draagt haar taken op het gebied van onderhoud en beheer van recreatieve routes over aan VisitBrabant. Burgemeester en wethouders hebben besloten om hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met VisitBrabant. Ook de andere gemeenten in de regio doen dat. Zo blijven we samen zorgen voor goed onderhouden recreatieve routes.

Algemeen

Aflossing Tozo-lening

Tijdens de coronacrisis van de afgelopen jaren heeft de gemeente Oosterhout de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-regeling) uitgevoerd. Doel van dit overbruggingskrediet was om het inkomen van zelfstandige ondernemers tijdens deze crisis op een aanvaardbaar peil te houden, zodat zij in hun levensonderhoud konden voorzien. Daarnaast konden ondernemers bijstand krijgen in de vorm van bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De verplichting tot aflossing van deze lening bij liquiditeitsproblemen is al een keer uitgesteld en versoepeld omdat de coronacrisis bleef voortduren. Het college heeft besloten dat de terugbetalingsregeling nu op 1 juli 2022 ingaat. De looptijd is inmiddels verlengd van 36 naar 72 maanden (= zes jaar). Over de periode januari 2021 tot 1 juni 2022 is bovendien geen rente verschuldigd. De betrokken ondernemers hebben een brief gekregen met daarin een overzicht van hun saldo en een voorstel tot aflossing. Daarbij krijgen ondernemers mogelijkheden om sneller of langzamer af te lossen.

Verder heeft het college:

  • de vergunning voor de realisatie van twintig rug-aan-rugwoningen in de Laverie (fase drie) ingetrokken en de vergunning voor een driekapper en een vrijstaande woning aan  Wilhelminakanaal Oost in stand gelaten, zodat ruimte ontstaat om met omwonenden in gesprek te gaan over aanpassing van het plan voor de rug-aan-rugwoningen;
  • besloten om in te stemmen met deelname aan het Landelijke Waarborgfonds saneringskredieten. Het verstrekken van saneringskredieten is een snelle manier van schulden regelen, het biedt rust en overzicht voor mensen met schulden en het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat het dossier snel gesloten kan worden. Met het Waarborgfonds voor saneringskredieten wordt het risico voor gemeenten bij het afgeven van een saneringskrediet volledig weggenomen;
  • besloten om een memo over de regiovisie jeugdhulpregio WBO met bijlagen naar de gemeenteraad te verzenden ter voorbereiding op de debatbijeenkomst van 12 juli 2022;
  • vragen beantwoord van fractie Gemeentebelangen over een openbare barbecue- en picknickplaats.