Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 5 juli 2022

Bouwen aan onze toekomst

Intentieovereenkomst provincie en gemeente over onderzoek Arendshof 1 en omgeving

Voor het behouden van een bruisende binnenstad in de toekomst is er een balans nodig tussen de  functies winkelen, horeca, wonen, werken, recreëren, groen en water. Een plek waar je niet enkel wilt kopen, maar ook gewoon wilt ‘zijn’ en ontmoeten. Niet enkel een economisch, maar ook een sociaal middelpunt van de gemeente. Na de plannen voor de herontwikkeling van het Arendsplein en Arendshof 2 zal er ook moeten worden nagedacht over de toekomst van Arendshof 1.
Daarom ontwikkelen provincie Noord-Brabant en gemeente Oosterhout komend jaar gezamenlijk met de belangrijkste belanghebbenden een plan van aanpak voor de transformatie van Arendshof 1 en zijn omgeving. Het plan bestaat onder meer uit het uitvoeren van een ontwikkelvisie, een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een uitvoeringsstrategie. Provincie en gemeente koersen erop om in april 2023 een uitgewerkt plan te hebben. De twee partijen verdelen de kosten van dit onderzoek. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Algemeen

Vaststelling beleidsregels voor subsidies in 2023

Het college heeft de regels vastgesteld die gelden voor subsidieaanvragen in 2023. De subsidieplafonds die daarin staan zijn onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2023. In de nieuwe beleidsregels zijn twee subsidieregelingen toegevoegd. De natuurtuin Oranjepolder ontvangt een structurele waarderingssubsidie vanwege de educatieve en recreatieve waarde. De regeling ‘gelijke kansen voor de jeugd’ ondersteunt initiatieven uit de samenleving die de kansengelijkheid van kinderen bevorderen.

Een van de regelingen die is aangepast is het zapbudget Stimulering klimaatvriendelijke particuliere tuinen en daken. Voorheen gold deze alleen voor vervanging verharding voor groen. In de praktijk blijkt er ook behoefte aan het vergroenen van halfverharding, zoals grind en kunstgras.

Geïnteresseerden kunnen de beleidsregels binnenkort raadplegen op www.oosterhout.nl.

De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Stichting Nationaal Jeugdontbijt

Sinds oktober 2021 verzorgt Stichting Nationaal Jeugdontbijt in samenwerking met de Lions Club Oosterhout, Albert Heijn en de gemeente voor 88 Oosterhoutse kinderen een dagelijks ontbijt. Dat betekent dat zij op zaterdag een pakket ontvangen vanuit Stichting Nationaal Jeugdontbijt voor de hele week. Op 1 juli 2022 heeft de stichting het faillissement aangevraagd. Het college vindt het belangrijk dat alle kinderen in Oosterhout de kans hebben om met een gevulde maag op school te zitten. In goed overleg met de stichting en de betrokken Lions Club Oosterhout is daarom een oplossing gevonden, zodat de ontbijtjes doorlopen tot de start van de zomervakantie. Ondertussen bekijkt het college samen met de Lions Club of en hoe het initiatief kan worden opgepakt na de vakantie. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Ingestemd met de kosten voor de uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau uit de gemeenschappelijke regeling geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt crisiszorg en met het opnemen van een indexatie van 2,09% van de gemeentelijke bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling in de concept-begroting 2023;
  • Aan de raad voorgesteld de geactualiseerde Nota Bodembeheer voor de komende tien jaar vast te stellen;
  • De tarieven voor een informeel persoonsgebonden budget per 1 juli 2022 aangepast aan de verhoging van het wettelijk minimumloon;
  • De gewijzigde Marktregeling vastgesteld en de leden van de weekmarktcommissie benoemd;
  • € 125.000 beschikbaar gesteld voor rioolrenovaties in Oosteind en Centrum.