Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 juli 2022

Bouwen aan onze toekomst

Uitbreiding standplaatsen woonwagens

Gemeente Oosterhout en Thuisvester zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Vanwege beperkte doorstroming op de huidige woonwagenlocaties, kunnen zij niet binnen een redelijke termijn een standplaats krijgen. Het college heeft nu besloten om een omgevingsvergunning te verlenen om op de bestaande locaties aan de Rietbeemd en de Beneluxweg elk één standplaats toe te voegen. Dit is een eerste stap om aan de grotere vraag te voldoen. Daarom gaan gemeente en Thuisvester op zoek naar een geschikte locatie voor de aanleg van een derde woonwagenlocatie. Deze nieuwe locatie zou ruimte moeten bieden aan circa 10-15 standplaatsen.

Algemeen

Verdeling rijksgelden coronatoegangsbewijs

De minister van Justitie en Veiligheid heeft voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 extra geld beschikbaar gesteld aan de 25 veiligheidsregio’s ter ondersteuning van de controle op het coronatoegangsbewijs. Dit is verdeeld naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021. Voor de gemeente Oosterhout is er € 214.772,- beschikbaar gesteld. Ondernemers in sport, horeca, evenementen en cultuur konden een aanvraag indienen om kosten te dekken voor de controle van het coronatoegangsbewijs. Ook de kosten die de gemeente hiervoor maakte, worden hiervan betaald. Met de beschikbare rijksgelden en een toevoeging vanuit de gemeentelijke coronagelden kunnen alle aanvragen volledig uitgekeerd worden.

Verder heeft het college:

  • Besloten de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met de GGD West Brabant voor de uitvoering van plustaken Publieke Gezondheid te ondertekenen, waarvoor de burgemeester volmacht verleent aan wethouder Piena;
  • Besloten de heer A.P.J. Krijnen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • Besloten in het zomerreces van week 32 en 33 alleen spoedeisende besluiten te nemen;
  • Art. 39 vragen van PvdA over Curio/Effent schriftelijk beantwoord.