Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 18 juli 2022

Duurzaamheid

Vergunning Zonnepark A59

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de herroepelijke vergunning af te geven aan Eneco voor de bouw van het zonnepark lang de A59. De vergunning ligt vanaf volgende week gedurende zes weken ter inzage. Indieners van zienswijzen kunnen beroep tegen de vergunning instellen bij de Raad van State.

 

Genieten

Subsidie voor MEK

Burgemeester en wethouders hebben besloten het Milieu Educatief centrum en Kinderboerderij (MEK) extra subsidie te geven. Het gaat niet goed met het MEK. Zowel in financieel als in bestuurlijk opzicht. Omdat het MEK een belangrijke voorziening is voor Oosterhout krijgen zij een financiële impuls. Dit om het overgebleven bestuur de kans te geven om de basis op orde te brengen.

 

Algemeen

Geen leges voor bijschrijven personeel horeca

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een voorstel aan de gemeenteraad te doen om de legesverordening te wijzingen en geen leges te heffen in 2022 voor het bijschrijven van  personeel op de Alcoholwetvergunning. De Alcoholwet vereist dat er altijd iemand tijdens openingsuren van de horecagelegenheid aanwezig is die op de vergunning staat vermeld. Door Covid-19 zijn veel personeelsleden van horecaondernemers een andere baan gaan zoeken. Horecaondernemers moe(s)ten dus op zoek naar nieuw personeel dat voor een deel op de vergunning moet worden bijgeschreven. KHN Oosterhout heeft gevraagd of er voor dit type aanvraag geen leges betaald hoeft te worden in 2022. Het college wil hier graag aan tegemoet komen.  

Heronderzoeksplan sociale zekerheid

Burgemeester en wethouders hebben het Heronderzoeksplan sociale zekerheid 2022 vastgesteld en besloten de raad met een brief te informeren over de nieuwe werkwijze.  Binnen de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ wil de gemeente Oosterhout uitgaan van het vertrouwen in de inwoner. De gesprekken met uitkeringsgerechtigden moeten meer gericht zijn op het verder brengen van de cliënt en minder op controle. Daarom wordt het systeem van heronderzoeken aangepast. De cliënt hoeft minder gegevens aan te leveren omdat de gemeente meer gebruik maakt van andere beschikbare informatiebronnen. Alleen als er bijzondere aanleiding is, zal nog een uitgebreid heronderzoek plaatsvinden.

Verder heeft het college:

  • besloten om voor Vrachelsestraat 53 onder voorwaarden een de wijziging van de functie van agrarisch naar wonen toe te staan.De gemeente vraagt de initiatiefnemer om een omgevingsdialoog te voeren en daarna het plan verder uit te werken;
  • vragen beantwoord van de fractie Voor Heel Oosterhout over werkzaamheden voor de uitvoering van de Wmo en dan met name over Hulp bij de huishouding;
  • de raad voorgesteld om een functionaris gegevensbescherming te benoemen, die als taak heeft om de naleving van de AVG te waarborgen en te handelen bij datalekken;
  • besloten de landelijke leefgeldregeling opvang ontheemden Oekraïne door te voeren binnen de gemeente Oosterhout en daar op twee punten van af te wijken om werken te stimuleren;
  • het subsidiecontract met H19 voor 1 jaar verlengen tot en met 30 juni 2023, in afwachting naar het onderzoek naar herhuisvesting van H19;
  • krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de 13 jaar oude verkeersregelinstallatie Slotlaan-Hertogenlaan