Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college Nieuwsberichten

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 19 januari 2021

Bouwen aan de toekomst

Rijksuitkering huisvesting kwetsbare groepen

Oosterhout is één van de 59 gemeenten die geld heeft ontvangen voor projecten die bijdragen aan de (tijdelijke) huisvesting van kwetsbare groepen, zoals spoedzoekers, (dreigend) dak- en thuislozen en arbeidsmigranten. De toegekende € 427.700 zal voor 21 december 2022 moeten worden besteed aan de drie projecten die Oosterhout bij het Rijk indiende. Zo worden er verplaatsbare accommodaties voor spoedzoekers gerealiseerd bij camping de Eekhoorn, worden er tijdelijke woningen voor spoedzoekers gerealiseerd in de bestaande gebouwen op het Lievenshoveterrein en worden er op een nader te bepalen locatie enkele woningen gerealiseerd voor personen die structureel ernstige overlast veroorzaken in de wijk.

Algemeen

Ondersteuning Learning Factory

Het college heeft een bedrag van in totaal € 25.000 beschikbaar gesteld om het ondernemersinitiatief Galvanitas Learning Factory te ondersteunen. Door plaatsing en inrichting van zeecontainers in de voormalige Galvanitasfabriek willen de initiatiefnemers scholieren en studenten uit Oosterhout de gelegenheid geven om in een veilige, rustige en passende omgeving te studeren. Het initiatief voorkomt dat jongeren door de coronacrisis in de knel komen met hun studie.

Tarieven deeltaxi

Burgemeester en wethouders van Oosterhout zien de noodzaak in om aangepaste tariefafspraken te maken met het Deeltaxivervoer in de regio West-Brabant. Door de coronacrisis maken mensen veel minder gebruik van de deeltaxi. Omdat het belangrijk is dat deze dienst overeind blijft voor de mensen die er afhankelijk van zijn, worden er tijdelijk nieuwe prijsafspraken met PZN gemaakt. Gemeenten en provincie gaan daardoor de komende tijd meer betalen per verreden rit. Doordat de vervoersomvang kleiner is dan verwacht betalen de overheden uiteindelijk minder dan begroot. Als een meerderheid van de gemeenten in de regio instemt met de voorstellen, dan worden de prijsafspraken met PZN vastgelegd via een tijdelijke wijziging van het huidige vervoerscontract.

Verder heeft het college:

  • vragen beantwoord van de fractie van Groen Brabant over de verkeersveiligheid in de Pannenhuisstraat, een zandweg op de Vrachelse Heide.
  • een volgende stap gezet in de uitwerking van de Visie Arkendonk. De ontwikkelingen in dit dossier worden ontwikkeld in nauw overleg met de gemeenteraad.
  • kennis genomen van het bedrijfsplan 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid en stelt het college de gemeenteraad voor om er mee akkoord te gaan. De totale aanvullende gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd met € 250.000. De financiële ruimte hiervoor wordt gevonden in de extra middelen die het Rijk in 2020 beschikbaar heeft gesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.
  • een brief gestuurd naar de raad met uitleg over de impact van de coronacrisis op het cluster Werk en Inkomen. In het kort komt het erop neer dat er, ondanks de verhoogde werkdruk in dit cluster, geen individuele zaken van inwoners of ondernemers zijn blijven liggen, maar dat het ontwikkelen van nieuw beleid wel enige vertraging heeft opgelopen.