Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 26 juli 2022

Bouwen voor de toekomst

Nieuwe begrenzing Sidestream Innovation Valley

Het college heeft de zienswijzennota vastgesteld over de nieuwe begrenzing van de Side Stream Innovation Valley bij bedrijventerrein Vijfeiken. Rodenburg BV wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden en een samenwerking aangaan met andere bedrijven in de Biobased Economy. Het huidige bestemmingsplan laat deze ontwikkeling niet toe. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan is gestart. Onderdeel van de procedure is een besluit over de herbegrenzing. Belanghebbenden konden hierover zienswijzen indienen. De gemeente heeft een reactienota opgesteld die zij gaat voorleggen aan de provincie Noord-Brabant. De petitie van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik neemt het college voor kennisgeving aan. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan opgesteld zodat bij de toekomstige ontwikkeling eisen gesteld kunnen worden aan de uitstraling en inpassing in de omgeving. Het college stemt in met het concept beeldkwaliteitsplan en besluit dit na de zomervakantie ter inzage te leggen.

 

Algemeen

Verhogen werkbudget nationaal programma onderwijs

Burgemeester en wethouders hebben besloten het werkbudget voor de eerste fase van het nationaal programma onderwijs (NPO) te verhogen met € 250.000,- uit de middelen van het NPO. Het college besluit de raad te informeren over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en de voortgang van de opgave onderwijs. In februari 2022 is vastgesteld dat de gemeente tijdens de eerste fase van het NPO inzet op drie actielijnen, namelijk: verbinding jeugdhulp en passend onderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling en ondersteuning aan ouders. Binnen deze actielijnen worden acties uitgevoerd die onderwijsachterstanden door corona bestrijden.

Borgstelling theater de Schelleboom

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met het verlenen van een borgstelling aan theater De Schelleboom voor een lening. De stichting wil hiermee één van de publieksruimtes van het theater verduurzamen, uitbreiden en moderniseren. Met het verstrekken van de borgstelling kan dit bijzondere monumentale theater voortbestaan en verder groeien en professionaliseren.

Pilot dagbesteding Nieuwe Dag

Het college heeft besloten om Actief Zorg opdracht te geven om een pilot voor 1 jaar te starten met Nieuwe Dag, een vrij toegankelijke dagbesteding in de Pannehoef. Inwoners kunnen naar verwachting vanaf september daar vaker terecht voor dagbesteding. Actief Zorg verzorgt op vier dagdelen activiteiten voor inwoners. Dit initiatief voor een eenjarige pilot sluit aan bij de ambitie van de gemeente om inwoners op steeds meer plekken in de gemeente makkelijk toegang te geven tot dagbesteding. Daardoor blijven mensen vitaal en betrokken bij elkaar. Door de professionele begeleiding zorgen we dat inwoners met problemen zo snel mogelijk in beeld zijn en geholpen kunnen worden.

Verder heeft het college besloten:

  • de raad te informeren over de ontwikkelingen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire 2022 met een raadsbrief;
  • de raad voor te stellen de tweede begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
  • het gemeentelijk jaarverslag Kinderopvang 2021 voor de onderwijsinspectie vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de raad;
  • een subsidie te verstrekken aan Surplus Welzijn voor de inzet van sociaal werk voor de vluchtelingen uit Oekraïne;
  • de raad voor te stellen een krediet vrij te geven voor de revitalisering van recreatieparken en dan in het bijzonder de aanpak van permanente bewoning;
  • de raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet te verlenen voor verplaatsing van voetbalvereniging Irene ’58 om ruimte vrij te maken voor woningbouw in Den Hout;
  • 3 containers te vervangen voor de  inzameling van metaal op de milieustraat.