Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 30 augustus 2022

Duurzaamheid

Raadsvoorstel verhoging budget duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening stimuleert de gemeente Oosterhout inwoners om duurzaamheidsmaatregelen te treffen zoals isoleren en het plaatsen van zonnepanelen. Door de energiecrisis gaan steeds meer inwoners over tot acties. Het huidige budget is bijna uitgekeerd aan de inwoners. Daarom stelt het college de raad voor het budget voor de duurzaamheidsleningen te verhogen. Ieder jaar worden ca. 50 leningen verstrekt voor een gemiddeld bedrag van € 10.000. Dit jaar is dat meer dan verdubbeld. Door het leningsbedrag te verhogen met € 3.000.000 zullen naar verwachting de komende twee jaar alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Om de periode tot goedkeuring door de raad te overbruggen heeft het college besloten het budget tijdelijk te verhogen door het overschot bij het krediet bij de stimuleringslening uit te ruilen met het krediet van de duurzaamheidslening. Zodra het krediet structureel verhoogd kan worden, zal deze uitruil worden teruggedraaid.

Algemeen

Wijzigingsbesluit beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

De gemeente Oosterhout verhoogt de eenmalige energietoeslag 2022 voor huishoudens met een laag inkomen van € 800,- naar € 1.300. Het college sluit hiermee aan op het richtbedrag dat het kabinet heeft aangegeven. De aanvraagtermijn wordt verlengd tot 31 december 2022. De 2.300 huishoudens die eerder de energietoeslag ontvingen krijgen automatisch een nabetaling van € 500,-. Daarnaast worden er nog aanvragen behandeld. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Aankoop gronden voor N629 in samenwerking met Provincie Noord-Brabant

De Provincie is bezig met de laatste grondaankopen ten behoeve van de aanleg van de nieuwe N629. Om tot een minnelijke overeenkomst te komen heeft de provincie ruilgronden nodig. De aan te kopen gronden omvatten echter meer vierkante meters dan de provincie nodig heeft. Daarom heeft de provincie de gemeente gevraagd om samen op te trekken in de aankoop van de gronden. De gronden die de gemeente aankoopt, kunnen ingezet worden voor bomencompensatie en andere gemeentelijke doelstellingen.

Opiniërende behandeling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2042

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende onderwijshuisvesting. Gemeente Oosterhout maakt hierover samen met onderwijsbesturen afspraken in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Begin 2022 zijn gemeente, schoolbesturen en externe adviseurs gestart met het maken van een nieuw IHP voor de gemeente Oosterhout. Het IHP beschrijft de visie en de ambitie die de gemeente en de schoolbesturen hebben op het gebied van onderwijshuisvesting. Daarnaast bevat het IHP een doorkijk naar de geplande investeringen in onderwijsgebouwen voor de komende twintig jaar. De gemeenteraad behandelt het IHP op 4 oktober 2022 opiniërend voordat het ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie 2022-2027 en prioriteringssystematiek

Op de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie 2022-2027 staan de projecten die het college in die periode gaat uitvoeren. Deze komen voort uit de mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit. Deels zijn dit projecten die al in voorbereiding zijn, deels zijn dit nieuwe projecten die op basis van de gehanteerde prioriteringssystematiek het hoogst scoorden. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in infrastructuur, maar ook in mensgerichte maatregelen.

Het college stelt de raad voor deze uitvoeringsagenda vast te stellen. Ook stelt de raad de prioriteringssystematiek vast om keuzes te kunnen maken. De keuze welke projecten op de uitvoeringagenda staan moet zo objectief mogelijk en transparant zijn. De projecten die in de uitvoeringsagenda worden voorgesteld, vragen extra financiële middelen. De mate waarin die financiële middelen de komende jaren beschikbaar komen, bepaalt of en in welk tempo de voorgestelde projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De uitvoeringsagenda zal jaarlijks geactualiseerd worden.

Jaarplanning Openbare Ruimte 2023-2024

In de eerste helft van 2023 wordt de Meerjarenplanning Openbare Ruimte ter behandeling voorgelegd aan het college. Daarin worden projecten vanuit onder meer de Uitvoeringsplanning Mobiliteitsvisie meegenomen. Vooruitlopend op deze meerjarenplanning heeft het college de Jaarplanning Openbare Ruimte 2023-2024 (JOR) opgesteld. De raad wordt per brief geïnformeerd over het proces van de meerjarenplanning en over het JOR. Het uiteindelijk doel is om ook weer in 2023 diverse werkzaamheden te laten plaatsvinden die bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Menorah - De Ontdekking

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een nieuw schoolgebouw te realiseren voor de Menorah - De Ontdekking aan de Kamerlingh Onneslaan. De opdracht voor de bouw zal worden verstrekt aan The Box System, die werkt met flexibele en modulaire eenheden (zoals toegepast bij de Sint Marcoenschool in Dorst). Het ontwerp van de nieuwe school is in overleg met vertegenwoordigers van de scholen en de omwonenden tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft eerder een totaalbedrag van € 4,4 miljoen beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting in de wijk Oosterheide. De ontwikkeling van de Menorah - De Ontdekking is daarvan een onderdeel. Daarvoor is € 3,2 miljoen beschikbaar.

Begrotingswijziging 2022

In juni 2022 werd bekend dat vanuit het Rijk extra gelden beschikbaar zouden komen voor de gemeente Oosterhout. Een deel van die extra gelden kan besteed worden in 2022 en moet daarom nog opgenomen worden in de begroting van dit jaar. Het college gaat de raad daarom voorstellen om een bedrag van € 5,5 miljoen toe te voegen aan de vrije reserve. Verder stelt het college de raad voor om: een bedrag van € 2,2 miljoen voor energietoeslag op te nemen in de begroting 2022; € 460.000 beschikbaar te stellen voor de onderwijshuisvesting in Oosterheide en € 354.000 voor klimaatmaatregelen. Kleinere bedragen worden wat het college betreft beschikbaar gesteld voor de merkpositionering van Oosterhout, de nieuwe telefoonregeling en het MEK.

Verder heeft het college:

  • De raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB);
  • Een impulssubsidie gegeven aan Delta Onderwijs voor het ondersteunen van het taalonderwijs aan Oekraïense kinderen;
  • De actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld; 
  • De gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met de Regiovisie Jeugdhulpregio West-Brabant Oost, waardoor een nieuwe wijze van contractering en een nieuwe besturing ontwikkeld kan worden. Deze regiovisie is tot stand gekomen met behulp van jeugdhulpaanbieders, verwijzers, ketenpartners, onderwijs, jongeren en de verschillende gemeenten.