Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 oktober 2021

Bouwen aan onze toekomst

Bestemmingsplan en definitief ontwerp Arendsplein

Het bestemmingsplan Arendsplein maakt het mogelijk om drie appartementengebouwen met maximaal 154 appartementen in 5, 6 en 7 bouwlagen te bouwen aan het Arendsplein. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Dit heeft 8 reacties opgeleverd. Deze zijn in de reactienota beantwoord. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan Arendsplein vast te stellen. De raad besluit hierover op 23 november 2021.

Voor het openbaar gebied is een ontwerp gemaakt, dat het college nu definitief heeft vastgesteld. Zo komt er ruimte voor ontsluiting, parkeren en een groene, autovrije gebied. Het Arendsplein wordt groener dan nu het geval is. Er komt zo min mogelijk bestrating en het regenwater kan gemakkelijk wegstromen naar verlaagde groenvakken. Er komen verschillende planten wat aantrekkelijk is voor insecten en vogels. Bestaande monumentale bomen houden daar hun plek. Het ontwerp van de openbare ruimte heeft ter inzage gelegen. Er zijn 6 reacties ingediend. Die zijn in de reactienota beantwoord.

Stimuleringsregeling Landschap

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Het college heeft besloten deel te nemen aan deze regeling. Voor de komende vier jaar is hiervoor € 100.000,- beschikbaar, voor de helft bekostigd door de gemeente, voor de andere helft door de provincie. De Stimuleringsregeling Landschap is de opvolger van de Subsidieregeling Groen-Blauwe diensten, waaraan Oosterhout sinds 2011 deelneemt. Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen contact opnemen met het Brabants Landschap.

Genieten

Recreatieoord De Warande zet nieuwe stap naar rookvrij

Vanaf 2022 is het buitenterrein van Recreatieoord de Warande rookvrij. Eerder zijn in het recreatieoord rookvrije zones ingesteld op plekken waar kinderen spelen: de speeltuinen, de beleeftuin en de sportvelden op het buitenpark. Na deze positieve ervaring komt de vervolgstap: er is vanaf 2022 nog slechts één kleine rookzone uit het zicht van bezoekers. Hiermee ontmoedigen we het roken, maar voorkomen we dat bezoekers discussie aangaan over het tijdelijk verlaten van het buitenpark om te kunnen roken. Roken wordt steeds minder als normaal gezien, vooral in de buurt van kinderen. Maar liefst 80% van de Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. In Oosterhout sluiten steeds meer verenigingen zich hierbij aan, wat aansluit op het gezondheidsbeleid van de gemeente. Als onderdeel van het sportgebied de Warande heeft Recreatieoord de Warande een voorbeeldfunctie.

Algemeen

Digitaal indienen van zienswijzen en Wob-verzoeken

De gemeente zet een nieuwe stap om de betrokkenheid met inwoners te vergroten. Binnenkort kunnen zienswijzen voor ontwerpbestemmingsplannen en andere ontwerpbesluiten via een apart digitaal formulier op de website van de gemeente worden ingediend. Indieners ondertekenen het formulier met DigiD. Ook Wob-verzoeken kunnen digitaal worden ingediend, via het algemene contactformulier op de website. Het college voldoet hiermee aan een verzoek van de gemeenteraad. De gemeente zette eerder stappen om de betrokkenheid te vergroten. Bijvoorbeeld met de lancering van ideeënplatform doemee.oosterhout.nl en de inzet van wijkmakelaars en wijkwethouders.

Verder heeft het college:

  • Vragen van GroenLinks over giften aan mensen met een bijstandsuitkering beantwoord;
  • De raad geïnformeerd over de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van het Veiligheidscollege Zeeland West-Brabant;
  • Een impulssubsidie verstrekt aan Surplus voor de zorginzet op recreatieterreinen;
  • De raad voorgesteld het Rioleringsplan 2017-2021 te verlengen tot uiterlijk 31 december 2023 en de afvalwaterverordening vast te stellen;
  • Geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 2 nieuwe maaimachines en 1 laadschop;
  • Volmacht verleend aan het college van de gemeente Drimmelen om namens de gemeente Oosterhout de voorlopige gunning te verstrekken voor de Europese aanbesteding van een raamovereenkomst voor inburgeringstrajecten;
  • Het overzicht van toezeggingen en moties vastgesteld.

De burgemeester heeft:

  • Het college van Drimmelen gemachtigd tot ondertekening van de voorlopige gunningsbeslissing(en).