Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 23 februari 2021

Bouwen aan de toekomst

Principebesluit realisatie woonzorglocatie Lodewijk Napoleonlaan

Prisma wil haar dagactiviteitencentrum aan de Lodewijk Napoleonlaan herontwikkelen tot een woonlocatie voor oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Het plan is om op deze locatie voor deze doelgroep 24 wooneenheden in drie bouwlagen te realiseren, gecombineerd met ruimte voor ontmoeting en dagbesteding. Het college heeft besloten hier in principe en onder voorwaarden aan mee te werken en past daarvoor de buitenplanse afwijkingsprocedure toe (kruimelregeling). Met Prisma wordt een anterieure overeenkomst gesloten voordat zij de omgevingsaanvraag indienen. Prisma zal als onderdeel van de omgevingsdialoog omwonenden en andere belanghebbenden betrekken.

Ontwikkeling Lievenshove

De gemeente Oosterhout is sinds april 2020 eigenaar van de locatie Lievenshove (5,5 hectare). Twee gebouwen op het terrein zijn inmiddels gesloopt. Van de overige woongebouwen op het terrein wordt momenteel geen gebruik gemaakt. Op het terrein staat verder het gebouw van het Warandecollege. Burgemeester en wethouders hebben nu randvoorwaarden opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein. Daarbij wordt gedacht aan woningbouw in een breed spectrum aan koop- en huurcategorieën en aan enkele maatschappelijke functies. De uitbundige groene kwaliteiten van het gebied worden daarbij zoveel mogelijk beschermd en versterkt. Er zal overleg plaatsvinden over verplaatsing van de school, die niet aan deze plek gebonden is. Omdat deze ontwikkeling enige jaren in beslag zal nemen kan Lievenshove tijdelijk ingezet worden voor de huisvesting van spoedzoekers. Voor de ontwikkeling van het gebied zal ingezet worden op een prijsvraag. Het college heeft de locatie Lievenshove vrijgegeven voor de omgevingsdialoog.

Verder heeft het college:

  • Besloten het subsidiecontract met h19 met een halfjaar te verlengen tot 30 juni 2021 in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar toekomstscenario’s voor cultuureducatie en -participatie. Daarna zullen er nieuwe (subsidie)afspraken worden gemaakt met h19.
  • Art. 39 vragen van GroenLinks en Gemeentebelangen over het realiseren van schaaktafels in de gemeente schriftelijk beantwoord;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor rioolwerkzaamheden in de Biezenbeemd en de Rietbeemd;
  • De uitsluitingenlijst digitaal bouwarchief 1960-2009 vastgesteld, zodat digitale bouwvergunningen uit 1960-2009 zoveel mogelijk digitaal plaats- en tijdsonafhankelijk beschikbaar zijn via het Regionaal Archief Tilburg.