Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 1 maart 2021

Bouwen aan de toekomst

Vestiging gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis wordt gerealiseerd in Arendshof 2. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Met de vestiging van het nieuwe gemeentehuis in Arendshof 2 vermindert het aantal vierkante meters winkeloppervlak in het centrum. Dat is belangrijk om een compact en levendig centrum te behouden. De dienstverlening van de gemeente komt met dit voorstel in het hart van het centrum. Dat levert extra aanloop in het centrum op van bezoekers aan het gemeentehuis en ambtenaren. Daarnaast kunnen er extra woningen worden gerealiseerd op het Slotjesveld, waar eerder het nieuwe gemeentehuis was ingepland. De raad besluit in maart over dit voorstel.

Herontwikkeling Galvanitas

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om kennis te nemen van het verslag van de omgevingsdialoog rondom de herontwikkeling van de Galvanitasfabriek. Vervolgens stelt het college de raad voor om in te stemmen met het ontwerp voor de herontwikkeling van de Galvanitasfabriek, inclusief de woningbouwdifferentiatie, de invulling van leisure en cultuur en de verkeersonderzoeken.
Door de herontwikkeling kan een nieuwe invulling gegeven worden aan het Galvanitasterrein, waarbij de karakteristieke opstallen behouden blijven en er zicht is op een voor Oosterhout nieuw en onderscheidend leisure- en woonconcept. Een dergelijk concept kan de aantrekkelijkheid van Oosterhout vergroten, kan nieuwe bewonersgroepen aantrekken en kan een kwalitatieve impuls geven aan de gehele kanaalzone.
Het college wil een bedrag van €200.000 in de vorm van een subsidie beschikbaar stellen voor de ‘placemaking’ van Cultuurplaats Galvanitas. Daarnaast wordt aan de raad instemming gevraagd voor de aankoop en doorverkoop van een perceel grond van de politie en een afwijking van de nota kostenverhaal.

 

Genieten

Kredietaanvraag herinrichting Heuvel

De herinrichting van de Heuvel zorgt ervoor dat dit plein een gezellige trekpleister is voor inwoners en dagjesmensen die willen genieten van een hapje en een drankje. Grotere terrassen, betere kwaliteit van de bomenrijen, eenrichtingsverkeer, een centrale ruimte en mogelijkheid tot parkeren zijn onderdeel van de herinrichting. Het ontwerp-inrichtingsplan is opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de Heuvelkring. Uit de aanbesteding blijkt dat het ontwerp-inrichtingsplan niet past binnen het eerder vastgestelde budget. Dit komt onder andere door hogere kosten van groenvoorzieningen, werkzaamheden aan de openbare verlichting die nu ook in de uitvoering zijn meegenomen en een kostenraming voor grondverontreiniging. Het college heeft geconcludeerd dat de extra kosten van het project binnen bestaande budgetten voor de openbare ruimte kan worden opgevangen. Op deze manier is de voortgang van het project gewaarborgd en kan de herinrichting eerste helft van 2021 plaatsvinden, wat de bedrijfsvoering van ondernemers ten goede zal komen.

 

Algemeen

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college heeft de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Veel huishoudens hebben als gevolg van de coronacrisis te maken met een daling van het inkomen, waardoor het soms lastig is om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen. Waar als gevolg van de coronacrisis sprake is van een terugval in inkomen van 25 procent of meer biedt de gemeente financiële ondersteuning via de TONK-regeling. Op grond daarvan kan een tegemoetkoming worden verstrekt in de woonkosten (huur- of hypotheekrente en gas en elektriciteit). De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Waardering mantelzorgers

Het college informeert de gemeenteraad in een brief over de manier waarop in 2021 waardering uitgesproken wordt richting de Oosterhoutse mantelzorgers. Ook in 2021 zal het vanwege corona niet mogelijk zijn om activiteiten voor mantelzorgers te organiseren. Evenals vorig jaar zal de mantelzorgwaardering van de gemeente dan ook worden uitgedrukt in cadeaubonnen, die te besteden zijn bij lokale ondernemers. Het college doet dat vanuit de overtuiging dat op die manier zowel de mantelzorgers als de lokale ondernemers worden gesteund.

 

Verder heeft het college:

  • vragen beantwoord van GBV over bomenkap in de Oranjepolder;
  • vragen beantwoord van Voor Heel Oosterhout beantwoord over het beheer van de fietsenstalling;
  • de planning van de raadsnota’s geactualiseerd;
  • de aangepaste huwelijksleges vastgesteld;
  • een brief aan de raad gestuurd over het windpark A59.