Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 47 - 2020

19-11-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 17 november 2020

Bouwen aan de toekomst

Bestemmingsplan Leijsenakkers 2020

Burgemeester en wethouders hebben het geactualiseerde bestemmingsplan Leijsenakkers 2020 vastgesteld. Zoals afgesproken is naar aanleiding van een raadsmotie is hierbij maar 1 nieuwe ontwikkeling meegenomen binnen het gebied van de Heilige Driehoek. Dit is het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw aan de Vijfhuizen 7. Hierover heeft de ontwikkelaar een omgevingsdialoog gevoerd. De inspraakreacties zijn behandeld en het college stelt nu voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Leijsenakkers 2020 is sprake van een actueel, goed digitaal ontsloten bestemmingsplan voor het gebied.

Duurzaamheid

Meer groene parkeerplaatsen in Santrijngebied

Het college heeft de raad voorgesteld om vanuit de onderuitputting van de uitvoeringsplanning 2020 beleidsterrein Openbare Ruimte 90.000,- euro beschikbaar stellen voor de aanleg van 40 extra  groene parkeerplaatsen in het Santrijngebied. De 120 groene parkeerplaatsen zorgen voor minder verharding en meer groen. Dat draagt positief bij aan het verminderen van hittestress en een betere waterdoorlatendheid van de grond en leefbaarheid van de wijk.

Geen nascheiding van plastic verpakkingen, blik en drankkartons (PBD)

Burgemeester en wethouders hebben op basis van onderzoek besloten niet over te gaan tot nascheiding van PBD uit het restafval. De raad had gevraagd dit te onderzoeken. Het college kiest ervoor om het huidige aparte inzamelsysteem van plastic, blik en drankenkartons te handhaven. Nascheiding heeft verschillende nadelen, waaronder meer CO2 uitstoot een flinke verhoging van de afvalscheidingskosten. Het college informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

Overig

Wijziging verordening: geen precariobelasting in 2020

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een gewijzigde precarioverordening 2020 vast te stellen. In de raad is bij de behandeling van het financieel perspectief 2020-2021 besloten dat er door de coronacrisis geen precario voor terrassen opgelegd wordt in 2020. Daarom moet de verordening worden gewijzigd.

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021

Het college heeft het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 genomen. Vanaf 1 januari 2021 gaat voor alle gereguleerde parkeerplaatsen in de binnenstad een dagtarief van € 7,50 gelden. Dit betekent dat tegen betaling van € 7,50 ook mensen zonder parkeervergunning op een vergunninghoudersplaats mogen parkeren. De aanpassing hangt samen met handhaving van betaald parkeren. Nu maakt de gemeente wel kosten voor de handhaving van het vergunninghoudersparkeren, maar komen de boetes die worden uitgeschreven voor het parkeren zonder vergunning ten goede aan de Staat. Door een vorm van betaald parkeren toe te staan op vergunninghoudersplaatsen komen de boetes vanaf 1 januari ten goede aan de gemeente. Daardoor kan de tariefstijging van de parkeervergunningen beperkt blijven tot het inflatie percentage.

Om dit alles juridisch mogelijk te maken heeft het college het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021’ genomen. Dit is de basis waarop handhaving kan plaatsvinden. Bij de jaarlijkse verlenging van de parkeervergunningen zullen bewoners en bedrijven worden geïnformeerd hierover.

Verder heeft het college:

  • Vragen ex art. 39 RvO van Groen Brabant beantwoord over ledverlichting van sportparken.
  • Kennisgenomen van de begrotingswijziging van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
  • De gewijzigde parkeerverordening 2021 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad.
  • Krediet vrijgegeven voor de herinrichting en andere bomen en groen in de Ohmstraat in Oosterhout.
  • De nieuwe legesverordening voor reisdocumenten aan de raad voorgelegd.
  • De verordening en uitvoeringsbesluit jeugdhulp gemeente Oosterhout geactualiseerd.
  • De planning van raadsnota’s geactualiseerd. De nieuwe opzet van de raadsplanning doet meer recht aan de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor zijn eigen agendering.