Nieuwsberichten

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Studie woningbouwlocaties Oosteind. Tevens heeft het college besloten dat zij de studie ter vaststelling wil voorleggen aan de gemeenteraad. Met de instemming van het college en het besluit om de studie ter vaststelling voor te leggen aan de raad is een belangrijke eerste stap gezet voor het verbeteren van de leefbaarheid van Oosteind.

Studie woningbouwlocaties Oosteind

Afgelopen maart zijn gemeente Oosterhout, de Vereniging Belangen Oosteind en adviesbureau AGEL Adviseurs samen met inwoners en ondernemers uit het dorp aan de slag gegaan om kansrijke mogelijkheden voor woningbouw in en rondom Oosteind in kaart te brengen. De hieruit voortgekomen denkrichtingen zijn, op een drukbezochte inloopbijeenkomst in oktober, getoond aan inwoners en ondernemers. Alle reacties uit het dorp zijn zorgvuldig beoordeeld en – waar mogelijk – verwerkt in deze studie. Met haar besluit om de studie voor te leggen aan de raad heeft het college ook een positieve grondhouding uitgesproken over het door de werkgroep Dorpshart ingediende plan. De werkgroep heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de plannen voor het dorpshart van Oosteind en nu ligt er voldoende basis om deze plannen ook daadwerkelijk verder uit te werken.

Leefbaarheid

In Oosteind is sprake van een actuele behoefte aan woningen, waar tot op heden onvoldoende invulling aan kan worden gegeven. Door het uitblijven van passende woningbouw trekken starters en (jonge) gezinnen nu weg uit het dorp. Hierdoor komt het voorzieningenniveau steeds verder onder druk te staan. De Studie woningbouwlocaties Oosteind biedt voldoende perspectief om Oosteind ook in de toekomst (weer) een fijn dorp te laten zijn om te wonen, werken en ontspannen. “De studie biedt kansen om ook echt te gaan bouwen in Oosteind” aldus wethouder Marcel Willemsen.

Kaders

De studie bevat geen concrete plannen. Er moet bijvoorbeeld eerst nog nader onderzoek gedaan worden naar het bouwen op de huidige voetbalvelden en het verplaatsen van de voetbalvereniging. Wel worden in de studie kaders beschreven waarbinnen toekomstige woningbouw in het dorp mogelijk is. Zo moeten nieuwe woningbouwinitiatieven passen binnen de dorpse, landelijke identiteit van Oosteind en daadwerkelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering. Na vaststelling door de raad kunnen initiatiefnemers zich bij de gemeente melden met concrete plannen die passen binnen de denkrichtingen en bijbehorende ontwerprichtlijnen uit de studie. De haalbaarheid zal per individueel plan bekeken worden.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: