Burgemeester Mark Buijs heeft 25 januari een noodverordening afgekondigd voor de wijken Oosterheide en Slotjes. Dit houdt onder meer in dat niemand zich zonder redelijk doel mag ophouden in dit gebied tussen 19.00 uur - 7.00 uur, niemand zijn of haar gezicht volledig mag bedekken en dat er een verbod is op vuurwerk en objecten die als wapen gebruikt kunnen worden. 

Op 26 januari is de noodverordening op een paar punten aangepast. De aangepaste noodverordening van 26 januari vindt u onderaan dit artikel.

Burgemeester Mark Buijs: “Met pijn in mijn hart zie ik dat een klein deel van de Oosterhouters het nodig vindt om de avondklok als excuus te gebruiken om stennis te schoppen. Dat kan en mag niet. Van andermans eigendommen blijf je af! Ondernemers en inwoners hebben het zwaar genoeg in deze tijd. Daarom heb ik een noodverordening afgekondigd. Daarmee heeft de politie meer bevoegdheden om in te grijpen. De ouders roep ik op om op hun kinderen te letten en ze thuis te houden tijdens de avondklok. Gebeurt dit niet? Dan riskeren ouders of jongeren van 18 jaar en ouder bij herhaling een boete van € 2.500,-. Bespreek dit thuis. Vindt u het lastig om hierover het gesprek aan te gaan met uw kind, dan kunt u contact opnemen met het sociaal team via telefoonnummer 14 0162. We willen niet alleen rellen voorkomen, maar ook het coronavirus beheersen. We willen namelijk met zijn allen zo snel mogelijk van de maatregelen af. Ik ben blij te zien dat het overgrote deel van de inwoners hier zijn best voor blijft doen. Alleen samen krijgen we meer voor elkaar”.

Noodverordening is geen verlenging van de avondklok

De noodverordening is geen verlenging van de avondklok. Dat betekent dat mensen tussen 19.00 en 21.00 uur en tussen 04.30 en 07.00 uur wel naar buiten mogen als ze daarvoor een geldige reden hebben. Het uitlaten van de hond, een boodschap doen, een wandeling maken of onderweg zijn van of naar werk of sport mag dus wel tussen 19.00 en 21.00 en 04.30 en 07.00 uur. De noodverordening is ingericht om te kunnen handhaven tegen relschoppers. Daarom is in de noodverordening ook expliciet vermeld dat je niet buiten mag zijn met gezicht bedekkende kleding en wapens.

Veelgestelde vragen noodverordening

Een overzicht van veelgestelde vragen over de noodverordening en antwoorden vindt u op de pagina FAQ's noodverordening.

Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Oosterhout houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid januari 2021
 

De burgemeester van de gemeente Oosterhout,

gelet op artikel 176 eerste lid van de Gemeentewet,

gelet op het overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) van 26 januari 2021;

overwegende dat:

 • uit politie informatie en openbare bronnen blijkt dat er oproepen plaatsvinden vinden om de openbare orde ernstig te verstoren;
   
 • er vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er door personen actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik/ rellen, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of (zwaar) vuurwerk;
   
 • uit deze informatie ook blijkt dat groepen personen de openbare orde in Oosterhout (de wijken Oosterheide en Slotjes) willen verstoren en zich daarbij uitdrukkelijk willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners;
   
 • er recent in Oosterhout sprake is geweest van ernstige wanordelijkheden die noodzaakten tot het vaststellen van een noodverordening, omdat er als gevolg van het afsteken van vuurwerk, regelmatig in combinatie met brandbare vloeistoffen, schade is toegebracht aan gebouwen en het openbaar gebied;
   
 • het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in Oosterhout (wijken Slotjes en Oosterheide) wederom in gevaar komen;
   
 • deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen.

Besluit de volgende noodverordening vast te stellen:
 

Artikel 1 – Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op de wijken Oosterheide en Slotjes in de gemeente Oosterhout zoals nader aangegeven op de kaarten, die als bijlagen zijn verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze verordening deel uitmaken: kaart Oosterheide (pdf, 333 kb), kaart Slotjes (pdf, 403 kb)

Artikel 2 - Gebiedsverbod

Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in de wijken Oosterheide en Slotjes zoals weergegeven op de kaarten, aanwezig te zijn: kaart Oosterheide (pdf, 333 kb), kaart Slotjes (pdf, 403 kb)

Artikel 3 – Samenscholingsverbod

Het is verboden om zich met meer dan twee personen op te houden op een openbare plaats in de wijken Oosterheide en Slotjes zoals weergegeven op de kaarten: kaart Oosterheide (pdf, 333 kb), kaart Slotjes (pdf, 403 kb)

Artikel 4 – Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere brandbare stoffen

 1. Het is eenieder verboden om op een openbare plaats in het aangewezen gebied zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1) vuurwerk, stenen, stokken, metalen voorwerpen, honkbalknuppels, flessen of brandbare stoffen voor handen te hebben.
 2. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1 Vuurwerkbesluit verstaan.
 3. Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en petroleum.

Artikel 5 – Alcoholverbod

Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben.

Artikel 6 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Artikel 7 – Aanwijzingen

Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen gebied te verwijderen.

Artikel 8 – Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Oosterhout en treedt per direct in werking en geldt elke dag van 19.00 uur tot 07.00 uur, tot het moment waarop de burgemeester bekendmaakt dat de verordening is ingetrokken.

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Oosterhout januari 2021.

Artikel 10 Intrekking vorige noodverordening

De Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Oosterhout die op 25 januari 2021 is vastgesteld wordt ingetrokken.

Oosterhout, 26 januari 2021

De burgemeester van de gemeente Oosterhout,

M. Buijs

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: