Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei het Financieel Perspectief 2023-2027 vastgesteld om aan te bieden aan de gemeenteraad. Op basis hiervan stelt de gemeenteraad op hoofdlijnen vast wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Voor de komende jaren zijn forse investeringen opgenomen om ‘de stap vooruit’ te zetten.

Investeren in woningbouw, duurzaamheid, onderwijs en jeugd, mobiliteit en een sociale basis

Wethouder Dees Melsen van financiën vertelt namens het college meer over welke ambities en investeringen het dan gaat voor de komende 4 jaar.

“De gemeente staat voor veel uitdagingen. Er is veel vraag naar woningen. De gemeente wil daarom 2600 woningen bijbouwen in de stad en dorpen en een plan maken voor wonen aan de oostkant van de A27 om het woningtekort terug te dringen. We willen investeren in de toekomst van onze jeugd door onze schoolgebouwen bij de tijd te brengen. We gaan investeren in de binnenstad, met daarbij de transformatie van Arendshof 2 tot nieuw stadhuis. Daarnaast werken we aan een duurzame leefbare toekomst met schone energie en klimaatbestendige groene bedrijventerreinen, wijken en dorpen. Maar ook door het verder verbeteren van de mobiliteit, zowel per auto, fiets als per openbaar vervoer. Onze inwoners willen we ondersteunen door verbetering van de toegang tot zorg en ondersteuning voor iedereen die niet zonder kan. We werken aan het versterken van de sociale basis en blijven werken aan kansengelijkheid.”

Deze ambities vertalen zich de komende jaren in een aanzienlijk aantal investeringen: voor de komende periode bijna € 195 miljoen. Tegelijkertijd raakt de portemonnee van de gemeente steeds leger. De gemeente moet daarom keuzes maken welke projecten ze oppakt.

Portemonnee leger door inflatie, hoge rente en minder inkomsten

De gemeente heeft net als de rest van Nederland last van gestegen prijzen voor de inkoop van materialen voor onderhoud van bijvoorbeeld wegen, riolering en gebouwen. Ook zijn de rentes voor leningen flink gestegen. Daar komt nog bij dat de gemeente onzeker is over de inkomsten vanuit het Rijk. Om ervoor te zorgen dat het tekort op de begroting en de schuldenlast in de komende jaren niet te groot wordt heeft de gemeente al sommige projecten geschrapt. Ook heeft de gemeente last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dus niet alle ambities kunnen direct worden uitgevoerd. Sommige projecten pakt de gemeente daarom later op.

Keuzes maken voor de toekomst van Oosterhout

Wethouder Melsen geeft de dilemma’s aan waar de gemeente voor staat: “De forse prijsstijgingen, onder ander onder invloed van de oorlog in de Oekraïne, kosten ons momenteel miljoenen extra. Dat maakt het al een uitdaging om sowieso de huidige activiteiten en investeringen in de lucht te houden. Dat effect voelt overigens niet alleen de gemeente, ook onze inwoners en ondernemers merken deze gevolgen elke dag. Om ons voorzieningenniveau en onze dienstverlening op peil te houden zullen de lokale lasten stijgen. Ondanks dat blijft in Oosterhout de OZB nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

Tegelijkertijd willen we investeren om een leefbare toekomst van Oosterhout te bereiken en inwoners en ondernemers de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben. Dit vraagt om de juiste afwegingen en keuzes voor de toekomst. ”

Slimme keuzes verder uitwerken

Op dit moment is nog niet alles bekend en financieel uitgewerkt. Het college zal later, in de begroting van 2024, met voorstellen komen om het tekort van 3 miljoen voor 2024 weg te werken. Dan is ook meer duidelijk over de rijksbijdragen en de te verwachte tekorten voor de jaren erna. Alle gemeenten in Nederland lopen hier momenteel tegenaan. Het college wil desondanks slim kijken welke keuzes gemaakt kunnen worden om te blijven investeren in de toekomst, oftewel ‘De stap vooruit’!

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: