Nieuwsberichten

Voorbereiding ecologische verbindingszone Contreie van start

Onderdeel van de Contreie is de realisatie van een ecologische verbindingszone (EVZ) en een compensatiebos ten zuidwesten van de wijk. De gemeente start met de voorbereidingen voor de aanleg van het zuidelijk deel van de verbindingszone, die gepland staat vanaf 2023/2024.

Het ontwerp van de gehele ecologische verbindingszone is op hoofdlijnen al in januari 2013 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In 2014 is het noordelijke deel van de EVZ aangelegd. Nu is het zuidelijk deel aan de beurt. De gemeente legt de EVZ aan in twee delen omdat een bouwweg het gebied doorkruist. De verwachting is dat eind 2023 alle woningen in het zuidelijk deel van de Contreie gereed zijn en dat het gebied definitief is ingericht. Vanaf dat moment is de bouwweg overbodig en wordt gestart met de aanleg van de EVZ-zuid.

Inrichting EVZ-zuid en compensatiebos

De EVZ vormt de westelijke grens van het woongebied De Contreie en is door het groene karakter een landschappelijke buffer tussen Den Hout en de Contreie. De EVZ vormt de verbinding met het omliggende landschap. De gehele EVZ Contreie heeft een drietal functies; natuur met daarnaast waterberging en recreatie (stedelijk uitloopgebied).

Ten zuiden van de EVZ, parallel aan het Markkanaal, wordt een kleinschalig bos aangelegd. Dit bos dient ter compensatie van een eerder gekapte bosschage bij de Sluislocatie, waar nu een appartementengebouw is gebouwd. Onderzocht wordt of dit compensatiebos kan worden ingericht als voedselbos.

Aankoop en participatie

Nog niet alle grond waarop de EVZ gerealiseerd wordt, is in eigendom van de gemeente. Daarom gaat de gemeente de komende maanden in gesprek met de huidige grondeigenaren.

Het gemeentebestuur wil belanghebbenden, zoals bewoners van het gebied, betrekken bij de totstandkoming van het definitieve ontwerp, om zo te bouwen aan een groene, gezonde en toekomstbestendige wijk. Dat is belangrijk omdat de gemeente plekken wil realiseren waar mensen kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom zijn suggesties en opmerkingen over het ontwerp welkom. Het college verwacht het ontwerp na de zomervakantie voor te kunnen leggen.

Budget

Voor de aankoop en realisatie van de EVZ is een bedrag nodig van € 1,5 miljoen. Dit bedrag is eerder al opgenomen in de begroting.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: