Inkoop Begeleiding (Wmo)

Regio Dongemond bestaat uit vier gemeentes: gemeente Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Altena. Per 1 januari 2019 zijn de gemeentes Werkendam, Woudrichem en Aalburg gefuseerd tot gemeente Altena. 

De Dongemond-gemeenten hebben een Open House procedure doorlopen voor de contractering voor de Maatwerkvoorziening de Wmo Begeleiding Zorg in Natura en het vormgeven van de nieuwe overeenkomst ingaande per 1 januari 2019.  

Een Open House contract is een contract dat te allen tijde toegankelijk is voor aanbieders die zich aanmelden voor een overeenkomst, mits zij aan alle vooraf gestelde uitgangspunten en condities voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomst.

De definitieve overeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

1.    Conceptovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding 2019 Open House (pdf, 385 kB)

2.    Bijlage 1 Tekenlijst: nog niet aanwezig

3.    Bijlage 2: Uniforme Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (pdf, 268 kB)

4.    Bijlage 3: 

Overzicht opleidingen  (pdf, 433 kB)
Overzicht beroepsverenigingen (pdf, 384 kB) 

5.    Afspraken voor de verwerking van persoonsgegevens (pdf, 348 kB)

6.    Bijlage 1 bij afspraken voor de verwerking van persoonsgegevens (Word, 28 kB)

7.    Werkafsprakenboek Dongemond WMO begeleiding (pdf, 308 kB)

8.    Stroomschema bij werkafsprakenboek (pdf, 12 kB)

9.    Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oosterhout (pdf, 55 kB)

10.  Toelichting bij overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding 2019 v1.0 (pdf, 44kB)

11.  Tarieven 2022 (pdf 62,5 kB)

12. Tarieven 2023 (pdf 81,0 kB)

 

Aanmeldprocedure

Nieuwe aanbieders kunnen 4 maal per jaar toetreden als contractpartij, te weten 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De stukken dienen uiterlijk 2  maanden voorafgaand aan de ingangsdatum te zijn aangeleverd. Stukken die later aangeleverd worden, worden wel in behandeling genomen maar contractering zal dan in het eerstvolgende kwartaal plaatsvinden. Aanbieder dient kennis te nemen van de conceptovereenkomst. Zodra de stukken zijn ontvangen en akkoord zijn bevonden stuurt het inkoopbureau de overeenkomst, met hierin de ingangsdatum opgenomen, ter ondertekening naar aanbieder.

Stap 1: Aanbieder dient kennis te nemen van de conceptovereenkomst.

Stap 2: Graag onderstaande stukken aanleveren via mail per mailadres (niet per post!) contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

 1. Ingevuld profiel (Excel, 11 kB) 

 2. Ingevuld en ondertekend UEA (indien deze niet goed opent: éérst opslaan, dan PDF afsluiten en dan opnieuw openen vanaf 'bestanden')

 3. Ingevulde bijlage 1 van ‘Afspraken verwerken gegevens’

 4. Kopie polis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid conform artikel 18 van de overeenkomst

 5. Uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract

 6. Gedragsverklaring van Aanbesteden niet ouder dan 2 jaar vanaf datum van ingang contract

 7. Kopie van een geldig kwaliteitscertificaat of gelijkwaardig, dat wil zeggen een adequaat intern kwaliteitsplan conform artikel 23 van het contract. Dit houdt in een kwaliteitsplan met daarin de volgende onderdelen: 
   
  • Beschrijving doelgroep en wat heeft uw bedrijf hen te bieden
  • Planning en evaluatie (onder andere inclusief activiteitenoverzicht / formulieren / begeleidingsplannen/evaluatieprocedure
  • Aanmeldingsprocedure  (onder andere inclusief plannen/formulieren/aanmeldingsprocedure)
  • Communicatie met cliënt/ voogd/ ouders
  • Huisregels, hoe gaan de cliënten/personeel met elkaar om? En welke procedure volgt bij overtreding?
  • Veiligheidsprotocol
  • Klachtenregeling
  • Privacyreglement (Wie heeft inzage/toegang?)
  • Doel van elke functie, verantwoordelijkheid, profiel, opleidingen
  • Proeftermijn/opzegtermijn
  • Evaluaties;
 8. Verklaring van de belastingdienst niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract;

 9. Voor niet ZZP-ers: Een lijst met de afgeronde relevante opleidingen behorende bij medewerker(s) van Aanbieder die de maatwerkvoorziening Begeleiding levert aan cliënten in de Dongemond gemeenten (let wel: géén persoonsgegevens benodigd) conform artikel 24 van het contract;
   
 10. Voor ZZP-ers: Diploma van een afgeronde relevante opleiding EN bewijs van lidmaatschap relevante beroepsvereniging EN bewijs werkervaring, dat wil zeggen: naam organisatie, functie, titel, periode werkzaam, conform artikel 24 van het contract;

   

 11. Voor ZZP-ers: VOG verklaring bij aanvang contract niet ouder dan 3 maanden en nooit ouder dan 3 jaar volgens artikel 24 van het contract;

Stap 3: Graag de door het inkoopbureau toegezonden overeenkomst in tweevoud getekend (niet nieten aub!) aanleveren via post of afleveren bij;

        Inkoopbureau West-Brabant

        t.a.v. Contractmanager Dongemond gemeenten

        Roosendaalseweg 4 

        4875 AA Etten-Leur

 

Toezicht

In de Wmo 2015 is de functie van toezichthouder geïntroduceerd. De GGD West-Brabant neemt voor de Dongemond-gemeenten deze functie op zich. Het is mogelijk dat de toezichthouder Wmo (GGD West-Brabant) bij u ter plaatse een kwaliteitscontrole uitvoert.

Daarnaast ontvangt de toezichthouder melding van calamiteiten en geweld en behandelt deze. Voor meer informatie zie: Meldprotocol Wmo calamiteiten en geweld.

PGB

Voor de volledigheid melden wij nog dat het zonder overeenkomst gewoon mogelijk is de ondersteuning op basis van PGB aan te blijven bieden.

Vergaderstukken