Richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Vervoer.

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Hulp bij het Huishouden.

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Dagbesteding.

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Mantelzorg.

Vragen en antwoorden WMO Coronacrisis tbv: Begeleiding Dongemond gemeenten en HBH voor de gemeenten Altena, Geertruidenberg en Drimmelen.

Onderstaande vragen en antwoorden gelden dus NIET voor HbH gemeente Oosterhout, wel voor de andere Dongemond gemeenten.

In de vorige ‘vragen en antwoorden’ deden wij al een oproep om kritisch te kijken naar de manier waarop u uw dienstverlening zo goed mogelijk kunt blijven leveren, in beeld te brengen wat de risico’s zijn van het mogelijk stopzetten van (een deel van) uw dienstverlening en het verzoek ons te informeren mocht u een deel van uw dienstverlening zou moeten stopzetten. De voortzetting van de zorg voor de kwetsbare inwoners is namelijk cruciaal. Wij zien dat iedereen zich enorm inzet om deze zorg voor de kwetsbare inwoners voort te kunnen blijven zetten. Er wordt heel hard gewerkt om dit op een goede en veilig manier te doen. We zien ook dat Aanbieders elkaar - in deze uitzonderlijke situatie - steeds beter weten te vinden. Dat maakt ons trots. Voor uw inzet, flexibiliteit, toewijding en creativiteit spreken wij daarom nogmaals onze grote waardering uit.

Wij gaan er dan ook van uit dat u alle cliënten die u in zorg heeft volgens de geldende indicaties, in beeld heeft en houdt, en binnen uw mogelijkheden alles doet om de noodzakelijke dienstverlening te bieden. Op het moment dat u zich zorgen maakt over een cliënt of mantelzorger, u bijvoorbeeld het idee heeft dat de dienstverlening te kort schiet of cliënten uit beeld dreigen te raken, vragen wij u dringend om contact te zoeken met de betreffende gemeente. Oftewel: trek aan de bel!! Samen kunnen we ervoor zorgen dat situaties niet escaleren.

Mag ik als Aanbieder de dienstverlening onverminderd declareren zoals geïndiceerd?

Begeleiding: Wij gaan ervan uit dat u als Aanbieder de cliënten die u volgens de geldende indicaties begeleidt, ook in deze tijd adequate en toereikende Begeleiding biedt. Deze Begeleiding kan bestaan uit Waakvlam, Licht, Midden of Zwaar. 

Voor de Begeleiding Waakvlam, Licht en Midden geldt het volgende:

Ook in deze periode worden de geldende contractafspraken gevolgd. Dat wil zeggen dat er, indien er Begeleiding wordt geleverd, er gedeclareerd mag worden volgens de indicatie. Deze betalingen zijn definitief onder voorbehoud van nadere landelijke regelgeving hierover.

Voor de Begeleiding Zwaar geldt het volgende:

Regulier wordt het periodetarief van Zwaar bepaald aan de hand van een vooraf opgestelde offerte waarin een gemiddeld aantal uren/dagdelen Begeleiding wordt genoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze omstandigheden ervoor zorgen dat de Begeleiding in deze categorie veel afwijkt van de oorspronkelijke offerte. Als de levering 20% of meer afwijkt van de offerte, verzoeken wij u in overleg te gaan met de betreffende indicatiesteller.

Hulp bij het Huishouden:  

Als gevolg van coronacrisis in 2020 is een voorlopige regeling getroffen tussen de gemeenten Altena, gemeente Drimmelen, gemeente Geertruidenberg en de Aanbieders onder de Basisovereenkomst maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2017.

De voorlopige regeling houdt het volgende in:
In eerste instantie dienen de contractafspraken gevolgd te worden. De dienstverlening die als gevolg van de coronacrisis niet geleverd mag of kan worden, maar wel is geïndiceerd, dient administratief te worden vastgelegd. Deze dienstverlening mag voor 80% gedeclareerd worden. Deze regeling is onder meer in het leven geroepen om de gebruikelijke omzet van de Aanbieders te garanderen. Wij gaan ervan uit dat deze 80% ook de alternatieve inzet van dienstverlening financieel dekt. 

Voor dit voorschot dient u een aparte rekening te sturen (niet via iWmo) waaruit blijkt:

 1. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door afzeggen van de cliënt;
 2. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van de cliënt;
 3. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van een medewerker en waarvoor geen vervanging mogelijk is.

Let wel: alternatieve inzet van de uren hulp bij het huishouden wordt van harte toegejuicht en valt administratief onder ‘afzeggen van de cliënt’. Op deze manier houden we een helder beeld met elkaar welke impact de Corona-crisis heeft op de reguliere dienstverlening. 

Het besluit is genomen dat de voorlopige 80%-regeling omgezet wordt in een definitieve regeling. De regeling is van kracht vanaf periode 3 tot en met periode 13 (31 december 2020).  

Voor de gebruikelijke verantwoording van 2020 gebruikt de Aanbieder het landelijk ‘Format productieverantwoording_2020_wmo’.

De niet geleverde productie, of continuïteitsbijdragen (voor Huishoudelijke ondersteuning de 80%-regeling, ook wel dit Addendum COVID-19 Huishoudelijke ondersteuning, toegevoegd aan de overeenkomst Basisovereenkomst maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2017) dient u, naast de 80%-facturen, te verantwoorden via het format “Bijlage corona-compensatie Wlz_Zvw_Wmo” bij de verantwoording.

Wat mag ik declareren als mijn cliënt afzegt?

Als gevolg van coronacrisis in 2020 is een voorlopige regeling getroffen tussen de gemeenten Altena, gemeente Drimmelen, gemeente Geertruidenberg en de Aanbieders onder de Basisovereenkomst maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2017.

De voorlopige regeling houdt het volgende in:
In eerste instantie dienen de contractafspraken gevolgd te worden. De dienstverlening die als gevolg van de coronacrisis niet geleverd mag of kan worden, maar wel is geïndiceerd, dient administratief te worden vastgelegd. Deze dienstverlening mag voor 80% gedeclareerd worden. Deze regeling is onder meer in het leven geroepen om de gebruikelijke omzet van de Aanbieders te garanderen. Wij gaan ervan uit dat deze 80% ook de alternatieve inzet van dienstverlening financieel dekt. 

Voor dit voorschot dient u een aparte rekening te sturen (niet via iWmo) waaruit blijkt:

 1. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door afzeggen van de cliënt;
 2. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van de cliënt;
 3. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van een medewerker en waarvoor geen vervanging mogelijk is.

Let wel: alternatieve inzet van de uren hulp bij het huishouden wordt van harte toegejuicht en valt administratief onder ‘afzeggen van de cliënt’. Op deze manier houden we een helder beeld met elkaar welke impact de Corona-crisis heeft op de reguliere dienstverlening. 

Het besluit is genomen dat de voorlopige 80%-regeling omgezet wordt in een definitieve regeling. De regeling is van kracht vanaf periode 3 tot en met periode 13 (31 december 2020).  

Voor de gebruikelijke verantwoording van 2020 gebruikt de Aanbieder het landelijk ‘Format productieverantwoording_2020_wmo’.

De niet geleverde productie, of continuïteitsbijdragen (voor Huishoudelijke ondersteuning de 80%-regeling, ook wel dit Addendum COVID-19 Huishoudelijke ondersteuning, toegevoegd aan de overeenkomst Basisovereenkomst maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2017) dient u, naast de 80%-facturen, te verantwoorden via het format “Bijlage corona-compensatie Wlz_Zvw_Wmo” bij de verantwoording.

Moet er een 307 bericht gestuurd worden als de cliënt afzegt?

Hiervoor verwijzen wij naar de geldende contractafspraken, afspraken in het werkafsprakenboek en afspraken gemaakt in het iWmo-overleg. Neem contact op met de indicatiesteller als u verwacht dat het afzeggen tot ernstige situaties voor de cliënt kan leiden.

Ik maak extra kosten in deze tijd, mag ik hierin financiële ondersteuning verwachten van de gemeente?

De extra gemaakte kosten in verband met deze Coronacrisis, bijvoorbeeld extra beschermingsmaterialen, dient u bij te houden in een administratie, zodat dit kan worden overlegd met de gemeente. 

Meerkosten kunnen worden ingediend als in ieder geval wordt voldaan aan de volgende punten (gebaseerd op het landelijk format):

 • De aanbieder heeft de kosten gemaakt tijdens de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden.
 • De kosten zijn een duidelijk gevolg van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM.
 • De kosten hadden onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoeven worden.
 • De kosten zijn noodzakelijk om de gewenste zorgen te kunnen blijven continueren die voldoen aan de RIVM-richtlijnen.
 • De kosten zijn niet al op andere wijze gecompenseerd.
 • De kosten moeten aantoonbaar zijn (de kosten moeten dus onderbouwd kunnen worden via een specifieke factuur bijvoorbeeld).
 • De aanbieder is bij het maken van de kosten doelmatig te werk gegaan en houdt er rekening mee dat de kosten proportioneel zijn.

De meerkosten dienen gespecificeerd per gemeente en per overeenkomst aangeleverd te worden. De kosten moeten aantoonbaar zijn. De bewijsmiddelen zien wij graag separaat toegevoegd aan het verzoek voor een meerkostenvergoeding middels het format.

Indien u zowel Wmo-als Wlz-cliënten begeleiding of ondersteuning biedt, willen wij u vragen onderscheid te maken in deze kosten. Bij de gemeente kunnen alleen meerkosten voor Wmo-cliënten worden gedeclareerd.

Inmiddels heeft het Rijk een meerkostenformat voor 2020 en 2021 vastgesteld. Graag het verzoek om daar alert te zijn bij het bepalen over welk jaar u een meerkostenformat indient.  Het format vindt u op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Het format meerkosten voor Begeleiding dient per gemeente te worden opgesteld en ter beoordeling te worden verzonden aan de betreffende gemeente naar onderstaande mailadressen: 

GemeenteAdressering facturen
Altenawmo@gemeentealtena.nl
Geertruidenberga.snetselaar@geertruidenberg.nl
Drimmelensterlouw@drimmelen.nl
Oosterhoutfa-isc@oosterhout.nl

 

Het format meerkosten voor Huishoudelijke ondersteuning

dient per gemeente te worden opgesteld en ter beoordeling te worden verzonden aan contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

Kan ik het vervoer (bijvoorbeeld naar de dagbesteding) Begeleiding declareren?

Hiervoor gelden de normale contractafspraken. Indien er geen vervoerskosten worden gemaakt, kunnen deze niet worden gedeclareerd. Indien deze kosten wel worden gemaakt, omdat een client gebruik maakt van de geldende indicatie voor vervoer, kan deze volgens contract gedeclareerd worden. Extra vervoer  van uw medewerkers voor meer ambulante Begeleiding dient onder "extra kosten" geadministreerd te worden. (zie hierboven)

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Eigen bijdrage voor cliënten?

De Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. De cliënten betalen de eigen bijdrage achteraf. Bij vragen zullen de gemeenten dit ook zo uitleggen. Dus de rekening die nog wordt ontvangen, betreft een periode dat zij wel Begeleiding en/of hulp bij huishouden en/of andere vormen van Wmo hebben gehad. Overigens zijn over 2020 nog geen eigen bijdragen opgelegd, door achterstand bij het CAK. Een belangrijk kenmerk van het abonnnement(-starief) is dat het pas vervalt op het moment dat alle maatwerkvoorzieningen vervallen/worden opgezegd voor een langere periode dan 1 maand. Een tijdelijke of gedeeltelijke stopzetting is niet mogelijk. Dit zullen de gemeenten ook zo aan hun cliënten communiceren.

Kom ik, als Aanbieder, in aanmerking voor Tozo?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Indien dat niet het geval is, kunnen zelfstandige zorgaanbieders - indien zij aan de voorwaarden voldoen - in aanmerking komen voor de Tozo en kunnen zij zich wenden tot hun woongemeente om een aanvraag in te dienen.

Vragen en antwoorden d.d. 23 maart 2020

Continuïteit dienstverlening

Geen van u zal in deze tijd lichtzinnig besluiten om dienstverlening te veranderen of (gedeeltelijk) te staken, het belang van kwetsbare cliënten staat bij allen scherp in het vizier. U wordt gevraagd om bij het eventueel (gedeeltelijk) staken van reguliere activiteiten of dienstverlening na te denken over mogelijke alternatieven voor de cliënt, zoals andere, wellicht digitale of telefonische vormen van inzet van medewerkers en/of vrijwilligers. Van diverse organisaties hebben we al begrepen dat daar goede oplossingen voor gevonden zijn.

Mocht er toch blijken dat er een knelpunt ontstaat bij één of meerdere cliënten, dan het verzoek om graag rechtstreeks met de gemeente zelf contact op te nemen om snel en efficiënt tot bespreking/ een oplossing te komen voor de betreffende cliënten. Dit kan via de gebruikelijke communicatiekanalen. Hieronder een overzicht per gemeente:

Zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing vanuit het contract bij inzet tijdens Coronavirus vanuit gemeente?

Nee, deze zijn er niet. Er wordt uitgegaan van de professionaliteit van de Aanbieders en daarmee de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio en de branche-organisaties volgen.

Kan de Aanbieder de inzet starten zonder intake?

Indien de gemeente in de opdrachtverstrekking aangeeft dat er sprake is van spoed, dan worden de afspraken gevolgd zoals opgenomen in het werkafsprakenboek. Overigens vindt de indicatiestelling zoveel als mogelijk doorgang en dat betekent dat deze veelal telefonisch gedaan wordt. Inwoners kunnen zich voor het verkrijgen van een indicatie voor hulpverlening gewoon melden. Er wordt bij nieuwe cliënten aangegeven dat de start van de hulpverlening anders kan verlopen vanwege eventuele capaciteitsproblemen door ziekte bij de Aanbieders. 

Corona updates d.d. 19 oktober 2020 

In de bijlagen treft u tips aan welke ondersteunen bij het maken van keuzes in deze periode, waarbij zoveel mogelijk uniformiteit wordt nagestreefd.

Waar kan men terecht als iemand iets wil betekenen voor een ander?

Veel mensen willen iets voor een ander betekenen in deze vreemde tijd. Per gemeente zijn er verschillende punten waar men terecht kan: