Richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Vervoer.

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Hulp bij het Huishouden.

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Dagbesteding.

Richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot Mantelzorg.

Vragen en antwoorden WMO Coronacrisis tbv: Begeleiding Dongemond gemeenten en HBH voor de gemeenten Altena, Geertruidenberg en Drimmelen.

Onderstaande vragen en antwoorden gelden dus NIET voor HbH gemeente Oosterhout, wel voor de andere Dongemond gemeenten.

In de vorige ‘vragen en antwoorden’ deden wij al een oproep om kritisch te kijken naar de manier waarop u uw dienstverlening zo goed mogelijk kunt blijven leveren, in beeld te brengen wat de risico’s zijn van het mogelijk stopzetten van (een deel van) uw dienstverlening en het verzoek ons te informeren mocht u een deel van uw dienstverlening zou moeten stopzetten. De voortzetting van de zorg voor de kwetsbare inwoners is namelijk cruciaal. Wij zien dat iedereen zich enorm inzet om deze zorg voor de kwetsbare inwoners voort te kunnen blijven zetten. Er wordt heel hard gewerkt om dit op een goede en veilig manier te doen. We zien ook dat Aanbieders elkaar - in deze uitzonderlijke situatie - steeds beter weten te vinden. Dat maakt ons trots. Voor uw inzet, flexibiliteit, toewijding en creativiteit spreken wij daarom nogmaals onze grote waardering uit.

Wij gaan er dan ook van uit dat u alle cliënten die u in zorg heeft volgens de geldende indicaties, in beeld heeft en houdt, en binnen uw mogelijkheden alles doet om de noodzakelijke dienstverlening te bieden. Op het moment dat u zich zorgen maakt over een cliënt of mantelzorger, u bijvoorbeeld het idee heeft dat de dienstverlening te kort schiet of cliënten uit beeld dreigen te raken, vragen wij u dringend om contact te zoeken met de betreffende gemeente. Oftewel: trek aan de bel!! Samen kunnen we ervoor zorgen dat situaties niet escaleren.

Mag ik als Aanbieder de dienstverlening onverminderd declareren zoals geïndiceerd?

Begeleiding: Wij gaan ervan uit dat u als Aanbieder de cliënten die u volgens de geldende indicaties begeleidt, ook in deze tijd adequate en toereikende Begeleiding biedt. Deze Begeleiding kan bestaan uit Waakvlam, Licht, Midden of Zwaar. 

Voor de Begeleiding Waakvlam, Licht en Midden geldt het volgende:

Ook in deze periode worden de geldende contractafspraken gevolgd. Dat wil zeggen dat er, indien er Begeleiding wordt geleverd, er gedeclareerd mag worden volgens de indicatie. Deze betalingen zijn definitief onder voorbehoud van nadere landelijke regelgeving hierover.

Voor de Begeleiding Zwaar geldt het volgende:

Regulier wordt het periodetarief van Zwaar bepaald aan de hand van een vooraf opgestelde offerte waarin een gemiddeld aantal uren/dagdelen Begeleiding wordt genoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze omstandigheden ervoor zorgen dat de Begeleiding in deze categorie veel afwijkt van de oorspronkelijke offerte. Als de levering 20% of meer afwijkt van de offerte, verzoeken wij u in overleg te gaan met de betreffende indicatiesteller.

Hulp bij het Huishouden: In eerste instantie dienen de contractafspraken gevolgd te worden. De dienstverlening die als gevolg van de Corona-crisis niet geleverd mag of kan worden, maar wel is geïndiceerd, dient administratief te worden vastgelegd. Deze dienstverlening mag voor 80% gedeclareerd worden. Wij gaan ervan uit dat deze 80% ook de alternatieve inzet van dienstverlening financieel dekt. 

Deze 80% wordt in de vorm van een voorschot betaald door de gemeenten. Dit voorschot is een voorlopige regeling. Aan het einde van de crisis bepalen de gemeenten de definitieve regeling en vindt definitieve afrekening plaats. 

Voor dit voorschot dient u een aparte rekening te sturen (niet via iWmo) waaruit blijkt:

  1. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door afzeggen van de cliënt;
  2. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van de cliënt;
  3. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van een medewerker en waarvoor geen vervanging mogelijk is.

Let wel: alternatieve inzet van de uren hulp bij het huishouden wordt van harte toegejuicht en valt administratief onder ‘afzeggen van de cliënt’. Op deze manier houden we een helder beeld met elkaar welke impact de Corona-crisis heeft op de reguliere dienstverlening. 

Deze regeling geldt vanaf periode 3.

Wat mag ik declareren als mijn cliënt afzegt?

Begeleiding: In het werkafsprakenboek is onderstaande bepaling opgenomen met betrekking tot ‘no show’(Hoofdstuk Zorginhoudelijk, paragraaf 10):

No show betekent dat een cliënt niet komt naar de afgesproken ondersteuning. Bij ambulante Begeleiding betekent no show dat de cliënt niet open staat voor contact met de begeleider. In het ondersteuningsplan wordt een of meerdere te behalen resultaten benoemd. De cliënt bepaalt met de Aanbieder hoe de ondersteuning ingezet wordt om het resultaat te behalen. De hoeveelheid en het soort ondersteuning wordt dus bepaald door de Aanbieder en de cliënt. Als er sprake is van no show, kan het resultaat niet behaald worden. Als een cliënt niet komt, niet open doet of op een andere wijze contact weigert, zoekt de Aanbieder contact met de cliënt en bespreekt de reden voor afwezigheid en onderzoekt hoe de cliënt alsnog de benodigde ondersteuning kan ontvangen. Bij het (langdurig) ontbreken van contact met de cliënt zonder bekende reden, neemt de Aanbieder contact op met de gemeente/indicatiesteller, teneinde na te gaan of de ondersteuning gemist kan worden. Als de Aanbieder vermoedt dat een ernstige situatie zou kunnen ontstaan, wordt de gemeente/indicatiestellers daar onverwijld van op de hoogte gesteld. Incidentele afwezigheid hoeft niet gemeld te worden. 

Betaling bij no show: De Aanbieder stelt de gemeente op de hoogte na een structurele no show van 6 weken. De gemeente stopt dan met de betaling. Bij categorie Zwaar geldt dat de gemeente op de hoogte dient te worden gesteld na een structurele no show van 2 weken.

Bovenstaande bepalingen gelden onverkort, ook in deze tijd.

Hulp bij het Huishouden: In eerste instantie dienen de contractafspraken gevolgd te worden. De dienstverlening die als gevolg van de Corona-crisis niet geleverd mag of kan worden, maar wel is geïndiceerd, dient administratief te worden vastgelegd. Deze dienstverlening mag voor 80% gedeclareerd worden. Wij gaan ervan uit dat deze 80% ook de alternatieve inzet van dienstverlening financieel dekt. 

Deze 80% wordt in de vorm van een voorschot betaald door de gemeenten. Dit voorschot is een voorlopige regeling. Aan het einde van de crisis bepalen de gemeenten de definitieve regeling en vindt definitieve afrekening plaats.  

Voor dit voorschot dient u een aparte rekening te sturen (niet via iWmo) waaruit blijkt:

1. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door afzeggen van de cliënt;

2. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van de cliënt; 

3. welke uren hulp bij het huishouden er niet geleverd kunnen worden door ziekte van een medewerker en waarvoor geen vervanging mogelijk is. 

Let wel: alternatieve inzet van de uren hulp bij het huishouden wordt van harte toegejuicht en valt administratief onder ‘afzeggen van de cliënt’. Op deze manier houden we een helder beeld met elkaar welke impact de Corona-crisis heeft op de reguliere dienstverlening. 

Deze regeling geldt vanaf periode 3.

Moet er een 307 bericht gestuurd worden als de cliënt afzegt?

Hiervoor verwijzen wij naar de geldende contractafspraken, afspraken in het werkafsprakenboek en afspraken gemaakt in het iWmo-overleg. Neem contact op met de indicatiesteller als u verwacht dat het afzeggen tot ernstige situaties voor de cliënt kan leiden.

Ik maak extra kosten in deze tijd, mag ik hierin financiële ondersteuning verwachten van de gemeente?

De extra gemaakte kosten in verband met deze Coronacrisis, bijvoorbeeld extra beschermingsmaterialen, dient u bij te houden in een administratie, zodat dit kan worden overlegd met de gemeente. De compensatie van meerkosten uit hoofde van Covid-19, tot en met 31 december 2020, dient u te verantwoorden via het format meerkosten. Deze vindt u op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Het Format meerkosten dient per gemeente te worden opgesteld en ter beoordeling te worden verzonden aan de betreffende gemeente naar onderstaande mailadressen:

GemeenteAdressering facturen
Altenawmo@gemeentealtena.nl
Geertruidenberga.snetselaar@geertruidenberg.nl
Drimmelensterlouw@drimmelen.nl
Oosterhoutfa-isc@oosterhout.nl

 

Kan ik het vervoer (bijvoorbeeld naar de dagbesteding) Begeleiding declareren?

Hiervoor gelden de normale contractafspraken. Indien er geen vervoerskosten worden gemaakt, kunnen deze niet worden gedeclareerd. Indien deze kosten wel worden gemaakt, omdat een client gebruik maakt van de geldende indicatie voor vervoer, kan deze volgens contract gedeclareerd worden. Extra vervoer  van uw medewerkers voor meer ambulante Begeleiding dient onder "extra kosten" geadministreerd te worden. (zie hierboven)

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Eigen bijdrage voor cliënten?
 

De Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. De cliënten betalen de eigen bijdrage achteraf. Bij vragen zullen de gemeenten dit ook zo uitleggen. Dus de rekening die nog wordt ontvangen, betreft een periode dat zij wel Begeleiding en/of hulp bij huishouden en/of andere vormen van Wmo hebben gehad. Overigens zijn over 2020 nog geen eigen bijdragen opgelegd, door achterstand bij het CAK. Een belangrijk kenmerk van het abonnnement(-starief) is dat het pas vervalt op het moment dat alle maatwerkvoorzieningen vervallen/worden opgezegd voor een langere periode dan 1 maand. Een tijdelijke of gedeeltelijke stopzetting is niet mogelijk. Dit zullen de gemeenten ook zo aan hun cliënten communiceren.

Kom ik, als Aanbieder, in aanmerking voor Tozo?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Indien dat niet het geval is, kunnen zelfstandige zorgaanbieders - indien zij aan de voorwaarden voldoen - in aanmerking komen voor de Tozo en kunnen zij zich wenden tot hun woongemeente om een aanvraag in te dienen.

 

 

Vragen en antwoorden d.d. 23 maart 2020

Continuïteit dienstverlening

Geen van u zal in deze tijd lichtzinnig besluiten om dienstverlening te veranderen of (gedeeltelijk) te staken, het belang van kwetsbare cliënten staat bij allen scherp in het vizier. U wordt gevraagd om bij het eventueel (gedeeltelijk) staken van reguliere activiteiten of dienstverlening na te denken over mogelijke alternatieven voor de cliënt, zoals andere, wellicht digitale of telefonische vormen van inzet van medewerkers en/of vrijwilligers. Van diverse organisaties hebben we al begrepen dat daar goede oplossingen voor gevonden zijn.

Mocht er toch blijken dat er een knelpunt ontstaat bij één of meerdere cliënten, dan het verzoek om graag rechtstreeks met de gemeente zelf contact op te nemen om snel en efficiënt tot bespreking/ een oplossing te komen voor de betreffende cliënten. Dit kan via de gebruikelijke communicatiekanalen. Hieronder een overzicht per gemeente:

 

Zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing vanuit het contract bij inzet tijdens Coronavirus vanuit gemeente?

Nee, deze zijn er niet. Er wordt uitgegaan van de professionaliteit van de Aanbieders en daarmee de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio en de branche-organisaties volgen.

Kan de Aanbieder de inzet starten zonder intake?

Indien de gemeente in de opdrachtverstrekking aangeeft dat er sprake is van spoed, dan worden de afspraken gevolgd zoals opgenomen in het werkafsprakenboek. Overigens vindt de indicatiestelling zoveel als mogelijk doorgang en dat betekent dat deze veelal telefonisch gedaan wordt. Inwoners kunnen zich voor het verkrijgen van een indicatie voor hulpverlening gewoon melden. Er wordt bij nieuwe cliënten aangegeven dat de start van de hulpverlening anders kan verlopen vanwege eventuele capaciteitsproblemen door ziekte bij de Aanbieders. 

Corona updates d.d. 19 oktober 2020 

In de bijlagen treft u tips aan welke ondersteunen bij het maken van keuzes in deze periode, waarbij zoveel mogelijk uniformiteit wordt nagestreefd.

Waar kan men terecht als iemand iets wil betekenen voor een ander?

Veel mensen willen iets voor een ander betekenen in deze vreemde tijd. Per gemeente zijn er verschillende punten waar men terecht kan: