Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het college wenst Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) effectief in te zetten om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van duurzaamheidsdoelen en heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Met dit manifest laten we zien waar wij als gemeente Oosterhout voor staan:

 • Wij vinden het belangrijk om duurzame innovaties en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door marktpartijen te stimuleren via ons inkoopbeleid en opdrachtgeverschap;
 • We laten de markt weten dat MVI in toenemende mate leidend zal zijn in onze Inkoopprocessen;
 • We geven het signaal aan de samenleving dat wij onze voorbeeldrol als overheid serieus nemen;
 • We geven het signaal aan onze eigen organisaties dat we hen willen meenemen in een toekomstgerichte werkwijze en inkoopcultuur;
 • We geven een signaal aan elkaar dat we deze uitdaging samen aangaan.

Met de ondertekening van het Manifest MVI heeft Oosterhout zich gecommitteerd aan het opstellen van een Actieplan MVI. Het uitgangspunt van het Actieplan is om ervaring op te doen met MVI-thema’s door te beginnen met zichtbare ‘voorbeeldprojecten’.

Het Actieplan MVI is tot stand gekomen door de inbreng en medewerking van afgevaardigden vanuit de gehele ambtelijke organisatie. Dit maakt dat de acties die opgenomen staan in het Actieplan MVI ook daadwerkelijk kunnen rekenen op draagvlak binnen de organisatie en dat MVI voor collega’s herkenbaar is en tot de verbeelding gaat spreken. Het Actieplan bouwt voort op het huidige inkoopbeleid en bestaat uit een ‘groeimodel’, met de mogelijkheid op te schalen naar grotere uitdagingen. Dit geeft de gemeentelijke organisatie en de markt de ruimte om te leren en te experimenteren. Het Actieplan MVI kent een scope van twee jaar maar met een jaarlijkse vernieuwingscyclus. Dit betekent dat het Actieplan MVI ieder jaar zal worden ge-update en aangevuld met nieuwe duurzame doelstellingen passend binnen de thema’s. Op die manier houden we een open en ambitieuze blik en brengen we daadwerkelijk en aantoonbaar veranderingen teweeg op het gebied van people, planet en profit.

De ambities bij de vier thema's in het Actieplan MVI zijn:

 • Social return:
  Met inzet van inkoopkracht maximaliseren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee terugdringen van sociale en financiële armoede.
 • Circulair inkopen:
  Door circulair in te kopen wordt de hoeveelheid afval vermindert dat door de gemeente Oosterhout wordt gegenereerd zodat de milieu-impact van materiaalgebruik zo minimaal mogelijk is.
 • Biobased inkopen:
  De inkoop van biobased producten binnen de gemeente Oosterhout maximaliseren zodat er zo min mogelijk eindige grondstoffen worden gebruikt.
 • Duurzame energie:
  Met inzet van inkoop de impact vergroten van duurzame energiemaatregelen om zo gemeente Oosterhout emissieloos te maken.