Berichten Raad

Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Besluiten over raadsvoorstellen en moties.

Agendapunt 4 (ZN308407)
meerjarenbegroting 2022-2025 

Voorgesteld besluit:

 1. Vast te stellen de meerjarenbegroting 2022-2025;
 2. De investeringskredieten conform bijlage 2 van de programmabegroting 2022-2025 te delegeren aan het college.

 

Besluiten over de amendementen: 
 

Wijzigingsvoorstel 1 maaibeleid (GroenLinks-Gemeentebelangen-VVD-D66) 
Unaniem akkoord. 
 

Wijzigingsvoorstel 2 budget klimaatadaptatie (D66- Gemeentebelangen-GroenLinks) 
Unaniem akkoord.

 

Besluit over het geamendeerd voorstel: 
Unaniem akkoord.

 

De raad besluit:

 1. Vast te stellen de meerjarenbegroting 2022-2025, met de volgende wijzigingen:
  1. met ingang van 2022 de raming voor 5.5.1 Maaibeleid te verhogen met € 14.200 voor het uitvoeren van sinusmaaien en het afstemmen van het maaien op de ontwikkeling van de vegetatie (onderdelen B3 en B10 uit het beleidskader inrichting en beheer van kruidachtige beplantingen);
  2. in 2022 de raming voor 5.4.1. Klimaatadaptatie te verhogen met € 25.000, conform het advies van TwynstraGudde, voor het uitvoeren van beleid en een goede communicatie op het thema klimaatadaptatie;
 2. De investeringskredieten conform bijlage 2 van de programmabegroting 2022-2025 te delegeren aan het college.

 

Besluiten over de moties: 
 

Motie 4M1 Sociale woningbouw op gemeentegrond (GroenLinks-PvdA) is verworpen met 9 stemmen voor (GroenLinks-D66-PvdA-VHO) en 21 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-GBV-CDA-LZP). 
 

Motie 4M3 Toeristenbelasting (GBV) is verworpen met 9 stemmen voor (GroenLinks-GBV-PvdA) en 20 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-CDA-D66-LZP-VHO). 
Het raadslid Beenhakker (D66) heeft zich onthouden van stemming. 
 

Motie 4M4 Fietsbrug (GBV-VHO) is verworpen met 10 stemmen voor (GroenLinks-GBV-PvdA-VHO) en 20 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-CDA-D66-LZP). 
 

Onderstaande moties zijn niet in stemming gebracht: 
4M2 stijgende energiekosten (GBV) 
4M5 compensatie negatieve gevolgen energiearmoede (PvdA- GroenLinks-GBV) 
4M6 doelgroepenverordening (PvdA-GroenLinks) 
4M7 huisvestingsverordening (PvdA-GroenLinks) 
4M8 streefwaarden in programmabegroting (PvdA-GroenLinks).

 

Agendapunt 5 (ZN309976)
Richtlijnen begrotingen verbonden partijen

Voorstel:

 1. De beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de verbonden partijen 2023 vast te stellen en in te dienen bij de gemeenschappelijke regelingen.

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 6 (ZN298932)
Aanvraag financiële bijdrage in kosten explosievenonderzoek voor de aanleg van het geluidsscherm aan De Vliert te Dorst

Voorstel:

 1. Op basis van de gemaakte kosten van in totaal € 14.618,- exclusief BTW voor het opsporen en opruimen van explosieven bij de aanleg van een geluidsscherm ter hoogte van De Vliert te Dorst een verzoek tot bijdrage uit het gemeentefonds in te dienen bij het rijk.

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN282733)
omzetten ongebruikte kredieten voor aanpakken wensen inwoners

Voorstel:

 1. Het restantkrediet Centrum bomencompensatie van € 46.000,- in te zetten voor onvoorziene verzoeken van bewoners;
 2. Het krediet groenreconstructie Jan Steenlaan van € 40.000,- in te zetten voor onvoorziene verzoeken van bewoners

 

Besluit over het voorstel: 
Akkoord met 27 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-D66-PvdA-VHO-LZP) en 3 stemmen tegen (GBV).

 

Verdere punten

Besluitenlijst vorige vergadering 
De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 28 september 2021 ongewijzigd vast.

 

Deelnemers vergadering 
Het raadslid Noltee (Groen Brabant) is de gehele vergadering verhinderd. Het raadslid Kastelijns (Gemeentebelangen) is aanwezig vanaf 17:55 uur en de raadsleden Buinsters (Gemeentebelangen) en Jacobs (CDA) zijn vanaf 19:30 uur aanwezig. 
 

De overige raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond.