Berichten Raad

Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Besluiten over raadsvoorstellen

Agendapunt 6 (ZN319035)
Vaststelling bestemmingsplan “Dommelbergen 2021”

Voorgesteld besluit:

 1. De reactienota “Ontwerpbestemmingsplan Dommelbergen 2021” vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan “Dommelbergen 2021”, onder verwerking van hoofdstuk 6 en 7 uit voornoemde reactienota, gewijzigd vast te stellen;
 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN315837)
Belastingverordeningen 2022

Voorgesteld besluit:

 1. Vast te stellen de Verordening op de heffing van onroerendezaakbelastingen Oosterhout 2022;
 2. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Oosterhout 2022;
 3. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Oosterhout 2022;
 4. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Oosterhout 2022;
 5. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges Oosterhout 2022, inclusief de legestabel Oosterhout 2022 en de ROEB-lijst 2022;
 6. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Oosterhout 2022;
 7. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van markt- en reclamegelden Oosterhout 2022;
 8. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van retributies Oosterhout 2022;
 9. Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022;
 10. Vast te stellen de 1e begrotingswijziging 2022 vanwege het voorgestelde besluit om geen precario op te leggen op de terrassen in 2022.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 8 (ZN317013)
Vaststelling bestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 (Keiweg 57)

Voorgesteld besluit:

 1. De reactienota “Ontwerpbestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 (Keiweg 57)” vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan “Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 (Keiweg 57)” ongewijzigd vast te stellen;
 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 9 (ZN314929)
Actualisatie algemene inspraakverordening Oosterhout

Voorgesteld besluit:

 1. onder intrekking van de “Algemene inspraakverordening Oosterhout 2006”, de “Algemene inspraakverordening Oosterhout 2021” vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit;
 2. dit besluit in werking te laten treden op 30 december 2021, zijnde daags na bekendmaking op 29 december 2021.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 25 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-Groen Brabant-LZP-VHO) en 5 stemmen tegen (GBV-D66-PvdA).

 

Agendapunt 10 (ZN316876)
Gemeenschappelijke regeling beschermd wonen regio Breda

Voorgesteld besluit:

 1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling beschermd wonen regio Breda te treffen.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 11 (ZN310375)
Compensatiegronden Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Voorgesteld besluit:

 1. Een bedrag van € 440.000,= uit de vrije reserve beschikbaar stellen voor de aankoop van grond ten behoeve van de toekomstige compensatie van NNB.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 26 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-D66-LZP-VHO) en 4 stemmen tegen (GBV-Groen Brabant-PvdA).

 

Agendapunt 12 (ZN318482)
Gewijzigde invulling uitvoeringsplanning onderwijshuisvesting 2021

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de gewijzigde invulling van de uitvoeringsplanning onderwijshuisvesting 2021;
 2. Een krediet ter hoogte van € 618.000 beschikbaar te stellen ten laste van de uitvoeringsplanning 2021 onderdeel ‘IHP’ ten behoeve van het Sint-Oelbertgymnasium en ten behoeve van de verbouw Westhoek, locatie Ridderstraat 34.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Het raadslid Van der Zanden (GroenLinks) heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en stemming bij dit agendapunt.

 

Agendapunt 13 (ZN305979)
1e wijziging op de verordening Duurzaamheidslening 2018

Voorgesteld besluit:

 1. Vast te stellen de 1e wijziging van de verordening Duurzaamheidslening 2018

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 14 (ZN318973)
Studie woningbouwlocaties Oosteind 2021

Voorgesteld besluit:

 1. de, in samenwerking met de Vereniging Belangen Oosteind, opgestelde Studie woningbouwlocaties Oosteind 2021 vast te stellen;
 2. onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de zuid(oost)elijke uitbreiding van de dorpskern, en de daarbij horende verplaatsing van de voetbalvelden van OVV’67;
 3. de komende jaren in Oosteind woningbouw mogelijk te maken via:
  1. een versterking van de dorpskern, waarbij in iedere geval geldt:
 • dat een positieve grondhouding bestaat ten aanzien van de Visie Dorpshart, zoals door de werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind is opgesteld;
 • dat een nader onderzoek wordt gedaan naar de (financiële) haalbaarheid van de verplaatsing van de sportvelden van OVV naar elders in Oosteind in combinatie met de bouw van woningen ter plaatse van de huidige sportvelden;
 • dat in samenspraak met de Vereniging Belangen Oosteind en direct aanwonenden gekomen wordt tot een passende stedenbouwkundige en landschappelijke invulling van de beoogde zuid(oost)elijke uitbreiding;
  1. het zo veel als mogelijk verlenen van medewerking tot het realiseren van erfwoningen op voormalige agrarische bedrijfslocaties, rekening houdend met de ontwerprichtlijnen die in de studie staan verwoord;
  2. het zo veel als mogelijk verlenen van medewerking voor woningbouw dat als doel heeft het versterken van de buurtschappen (rekening houdend met de ontwerprichtlijnen die in de studie staan verwoord);
  3. het zo veel als mogelijk verlenen van medewerking aan overige initiatieven die leiden tot een kwaliteitsverbetering van het dorp (o.a. transformatie van niet agrarische bedrijven, glastuinbouwbedrijven en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing);
 1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000,= bestemd voor een nader haalbaarheidsonderzoek naar de zuid(oost)elijke dorpsuitbreiding, te dekken vanuit de Algemene Bedrijfsreserve.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 27 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 2 stemmen tegen (GBV).

 

Agendapunt 15 (ZN265692)
Budget voor het handhavingsbeleid verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval

Voorgesteld besluit:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 voor de aanschaf van twee elektrische straatreinigingsvoertuigen (kapitaallasten € 20.000 per jaar);
 2. een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van:
  1. € 7.000 voor het onderhoud van de twee elektrische straatreinigingsvoertuigen;
  2. € 153.000 voor formatie voor afvalcoaches en projectleider Schoon;
 1. de hiermee samenhangende jaarlijkse lasten van € 180.000 met ingang van 2022 te dekken uit de Afvalstoffenheffing en de begroting hier op aan te passen.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 16 (ZN313185)
Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0

Voorgesteld besluit:

 1. de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Agendapunt 17 (ZN316038)
Procedureel-planologische besluiten Omgevingswet

Voorgesteld besluit:

 1. Het document “Omgevingswetbesluit, delegatie omgevingsplan en voorbereidingsbesluit, Oosterhout 2022”, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, vast te stellen;
 2. Het document “Omgevingswetbesluit, bindend adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit, Oosterhout 2022”, zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, vast te stellen;
 3. Het document “Omgevingswetbesluit, omgevingsdialoog, Oosterhout 2022”, zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit, vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 27 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP-VHO) en 2 stemmen tegen (GBV).

 

Verdere punten

Vaststellen van de voorlopige agenda: ordevoorstel

PvdA doet mede namens D66, GroenLinks, GBV en VHO het voorstel om het raadsvoorstel “Gewijzigde invulling uitvoeringsplanning onderwijshuisvesting 2021” van de agenda te halen. Het heeft hun voorkeur dat de voorliggende aanpassingen en het daarvoor benodigde budget worden opgenomen in het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP).

 

De raad gaat niet akkoord met dit voorstel, met 11 stemmen voor (GroenLinks-GBV-D66-Groen Brabant-PvdA-VHO) en 18 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-CDA-LZP). Het raadsvoorstel blijft op de agenda als bespreekstuk.

 

De heer Van der Zanden (GroenLinks) heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming bij dit ordevoorstel en bij het betreffende raadsvoorstel vanwege zijn werkrelatie met één van de scholen.

 

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 23 november 2021 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Amnesty brief (ZN323811)

De raad schrijft een brief naar de autoriteiten van Eritrea.

 

Deelnemers vergadering

De heer Van Ginneken (GBV) is de gehele vergadering verhinderd. De heer Koenen (Gemeentebelangen) was aanwezig tot en met agendapunt 15. De heer Noltee (Groen Brabant) was kort afwezig bij de stemming over agendapunt 14 (technische hapering).

De overige raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond.